Читать

Sprediķi

Sprediķi

29.10.23.- Nezināt, no kurienes un uz kurieni, nozīmē nezināt neko.

Jāņa 8:12-14
12 Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."
13 Tad farizeji sacīja Viņam: "Tu pats liecini par Sevi; Tava liecība nav patiesa."
14 Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu.
((((Es zinu, no kurienes nācu un kurp dodos.
Bet jūs nezināt ne vienu, ne otru.
Šeit apslēpts konflikts starp garīgajiem un miesīgajiem kristiešiem.))))
(((Būsim pazīstami. Mans statuss ir daudzšķautņains, kā dimants. Tam ir tik daudz šķautņu un toņu.
Es esmu dzīvības maize. Es esmu durvis aitām. Es esmu īstenais vīnogulājs. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu labais gans.)))))
(((Es esmu pasaules gaisma; kas Man seko, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.)))
(((Cik sprediķis var būt metafiziski abstrakts, tikpat liecība var būt subjektīva un personalizēts.)))(((Pirms vēstījuma pieņemšanas man ir jāpieņem paša sūtņa statuss.)))))
(((Neiepazīstot pašu sūtni, diez vai varēsi saprast viņa vēstījumu.)))))
(((Tu liecini Pats par Sevi, Tava liecība nav patiesa.)))))
Jāņa 8:14
14 Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu.
(((Patiesa sevis izzināšana ir Dieva izziņas produkts. Jo tikai Viņš nosaka tavas koordinātas “no kurienes” un “uz kurieni”.)))
(((Un, ja Viņš tev atklāja tavu aicinājumu, tu esi apgaismots un svētīts cilvēks.)))
(((Tādi cilvēki kā vēstures veidotāji vienmēr būs augstāki par reliģiskajām un politiskajām barjerām.)))
Jāņa 8:15
15 "Jūs spriežat kā cilvēki, Es ne par vienu nespriežu tiesu."
(((Jūs spriežat pēc miesas, bet es esmu no Dieva, Kas ir Gars, tāpēc esam dažādās nometnēs. Par kādu savstarpēju sapratni mēs varam runāt? Mēs runājam dažādās valodās.))))
(((Es zinu, no kurienes esmu nācis un kurp dodos. Bet jūs nezinat ne vienu, ne otru. Tas ir slēptais konflikts starp garīgajiem un miesīgajiem kristiešiem.))))
(((Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Maz ko tu par sevi esi izdomājis vai fantazējis. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tas ir esības pamatlikums.))))
(((Tā izskatās reliģiskās kopienas traģēdija: pretendēt uz piederību Dieva tautai bez jebkāda sakara ar Dievu.))))
(((Turklāt jautājums šeit nav tik daudz par reliģisku definīciju, cik par naidīgu attieksmi pret Dieva patiesajiem kalpotājiem. )))))
1.Korintiešiem 2:14-16
14 Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
15 Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina.
16 Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts."
(((Miesīgie un garīgie kristieši ir divas naidīgas nometnes. Vienas nometnes galva ir Tas Kungs, bet otras vadībā ir velns. Lai cik smagi tas neizklausītos, tā ir rūgta patiesība. )))))
Apustuļu darbi 8:1-4
1 "Bet Saulam viņa nāve bija ļoti pa prātam. Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzālemē; un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus.
2 Dievbijīgi vīri Stefanu apglabāja un viņu gauži apraudāja.
3 Bet Sauls postīja draudzi, gāja pa namiem, tverdams vīrus un sievas, un nodeva tos cietumā.
4 Bet izklīdinātie staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju."
((( Postīja Dieva draudzi, vilka vīriešus un sievietes. Spīdzināja tos, liekot atteikties no nazīriešu ķecerības, bet būtībā - no Kristus.))))
(((Ja garīgo kristiešu dzinējspēks ir Kristus Gars, miesīgās reliģijas dzīlēs slēpjas Antikrista gars.))))
(((Garīgā akluma laiks ir beidzies. To, kas man bija ieguvums miesīgajā reliģijā, šodien es uzskatu par atkritumiem.)))
(((Pēc manas personīgās tikšanās ar To Kungu, manas acis atvērās. Tagad es zinu, no kurienes nāku un kurp dodos. Tagad zinu ar Kuru un pret ko.))))
(((Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Mazums, ko tu par sevi esi izdomājis vai safantazējis. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tas ir esības pamatlikums.))))
Apustuļu darbi 23:11-13
11 "Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."
12Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.
13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies."
(((Miesiskie un garīgie kristieši nekad nesēdīsies pie viena sarunu galda. Antikrista gars un Kristus gars nekad nav bijuši savienojami un nekad tādi nebūs.)))
(((Tieši tāpēc reliģiskie kari ir visnežēlīgākie un asiņainākie. )) 2.Timotejam 1:8-148 "Tad nu nekaunies liecināt par mūsu Kungu, nedz kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā, 9 jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem, 10 bet tagad ir redzama tapusi, mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju; 11 tālab es esmu iecelts par vēstnesi, apustuli un mācītāju.
12 Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.
13 Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū;
14 glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos."
(((Pēc tavas personīgās satikšanās ar mani un To Kungu tavas acis atvērās.
Tagad tu zini, no kurienes mēs nākam un kurp dodamies. Tagad mēs zinām, ar Kuru mēs esam un pret ko.))))
(((Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Maz ko tu par sevi esi izdomājis vai safantazējis. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tas ir esības pamatlikums. ))))
Romiešiem 8:6-9
6 "Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un mieru. 7 Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.
8 Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.
9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam."
(((Nezināt, no kurienes un uz kurieni, nozīmē neko nezināt.)))
(((Patiesa sevis izzināšana ir Dieva iepazīšanas produkts.
Jo tikai Viņš nosaka jūsu koordinātas “no kurienes” un “uz kurieni”.)))
(((Mūsu Dievs vienmēr visus vēsturiskos procesus ņem vērā no to pabeiguma pozīcijas.)))
Jozua 24:88 "Un Es jūs vedu amoriešu zemē, kas dzīvoja savos īpašumos viņpus Jordānas; un tie pret jums karoja, bet Es tos nodevu jūsu rokā, un jūs iemantojāt viņu zemi, jo Es tos izdeldēju jūsu priekšā."
(((Pārdabiskās vadības faktors ))))
(((Es jūs atvedu uz amoriešu zemi. Es tos nodevu jūsu rokās. Es tos iznīcināju jūsu priekšā.)))))
(((Lūk, kāpēc jūs esi svētīti un neiznīcināmi.)))))
(((Es ieprogrammēšu jūsu ienaidniekus pieļaut liktenīgas kļūdas, kas novedīs pie to sakāves.)))))
(((Un es ieprogrammēšu jūs pieņemt lēmumus bez kļūdām, kas novedīs pie uzvaras.)))
(((Jo visi, kurus vada Dieva Gars, ir Dieva dēli. )))))
Jozua 24:11-12
11 "Un, kad jūs pārgājāt Jordānu un nonācāt pie Jērikas, tad Jērikas kungi pret jums karoja tāpat kā amorieši, ferisieši, kānaānieši, hetieši, girgasieši, hīvieši un jebusieši, bet Es tos nodevu jūsu rokā.
12 Un Es sūtīju jums pa priekšu sirseņus, un tie viņus jūsu priekšā aizdzina, tāpat arī tos divus amoriešu ķēniņus - ne jau ar tavu zobenu, ne jau ar tavu loku."(((Es tos nodevu jūsu rokās.)))
(((Ja Dievs ir par mums, kurš gan var būt pret mums?)))
(((Jebkura kara laikā neatkarīgi no tā, kas ir jūsu ienaidnieki, tie tiks nodoti jūsu rokās.)))
((( Sirseņi ir īpaši lielas lapsenes. Dieva valstības slepeno ieroču veids.)))))
((( Es sūtīju pirms jums sirseņus, kas tos izdzina pirms jums, abus amoriešu ķēniņus; tas netika paveikts ne ar tavu zobenu ne tavu loku.)))
(((Jebkuros, pat visdziļākā izmisuma apstākļos, no mums ir atkarīgs tik maz
un tik daudz kas ir atkarīgs no Viņa.))))
(((Pārdabiskās vadības faktors )))
(((Lūk, kāpēc tu esi svētīts un neiznīcināms.))))
(((Ticība ir Dieva skatījums uz visiem procesiem no to nobeiguma pozīcijas.))))
(((Tas, ko Dievs dara mūsu labā, nav salīdzināms ar to, ko mēs darām Viņa labā.))
(((Tomēr viens nevar pastāvēt bez otra.))))
(((Katrs pārdabisks brīnums atnāk uz dabiskas platformas.))))
(((Un no mums tiek prasīts tikai viens - negriezties atpakaļ.)))Jozua 24:1414 "Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet Tam Kungam."
(((Kurā krastā jūs piestāsiet. Kurus dievus noraidīsiet un kuru atpazīsiet.)))
(((Katras nācijas vēstures garīgās saknes ir jebkuras politiskās sistēmas pamatā. Vai tā būtu pagāniska, ateistiska, ebreju vai kristiešu.)))
(((Kādas garīgās saknes vēlaties iemūžināt savā vēsturē? )))
(((Pagāniskais nolemtās Ēģiptes politeisms vai arī tā Dieva autoritāte, Kurš izveda jūs no verdzības un pārdabiskā ceļā aizveda līdz apsolītajai zemei?)))
Jozua 24:15
15 "Bet, ja jums nepatiks Tam Kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit - vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams - mēs kalposim Tam Kungam." [Jo Viņš ir svēts.]
(((Bet es un mans nams kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir svēts.)))
(((Šogad tu redzēsi ne tikai degošas problēmas. Es parādīšu tev to unikālos un neparastos risinājumus.))))))
(((Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus rūcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu, ejošu pa šiem viļņiem.)))))


26.10.22.- Būt vājam vai stipram - tā ir mūsu pašu izvēle

Jesaja 42:13-14, 18-21, 22

13 Tas Kungs nāk kā varonis, kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu, Viņš liek atskanēt kara saucienam, Viņš nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem.

14 Ilgi jo ilgi Es klusēju un valdījos, bet tagad Es kliegšu kā dzemdētāja, elsdams un pūzdams reizē.

18 Kurlie, klausaities! Aklie, skataities un ieraugait! Kas ir tik akls kā Mans kalps un tik kurls kā Mans vēstnesis, ko Es sūtu?

19 Kas ir tik akls kā Mans uzticamais, tik akls kā Tā Kunga kalps!

20 Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis; ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis.

21 Tas Kungs gan gribēja Savas taisnības dēļ viņiem bauslību pārveidot par lielu un diženu,"

22 bet viņi tomēr ir nospiesta, noplicināta un izlaupīta tauta, kas sagūstīta novietota alās un ieslodzīta cietumos; tie ir kļuvuši citiem par laupījumu, un nav neviena, kas teiktu: atsvabini tos!

((( Tas Kungs ir kategoriski pret mūsu nepilnvērtību un invaliditāti.

Ja ir acis, tām jāredz. Ja ir ausis, tām jādzird.)))

((( Visvairāk šeit Tas Kungs bija sašutis par viņu bezierunu kapitulāciju ienaidniekiem un verdzisko paklausību apstākļiem. Neviens nesaka "atdod.")))

((( Ticība, kurā nav protesta un pretošanās, ticība, kurā nav revanša, kroplīga, mirusi ticība, nekad neatstās iespaidu uz To Kungu.)))

((( Bet ticība, kas saka uz ziemeļiem "atdod" un uz dienvidiem sludina "neaizturi", ticība, kuras virzītājspēks ir revanšs, iespaido un pamudina To Kungu rīkoties.)))

((( Ticība ir revanšs, kas atlīdzina visus zaudējumus.)))

Salamana Pamācības 6:30-31

30 Zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu,

31 jo pienākts un satverts viņš nozagto septiņkārtīgi atlīdzinās un izlietos šim nolūkam visu sava nama padomu.

((( Ticība ir revanšs, un revanšs ir ticība, kas atlīdzina visus zaudējumus.)))

((( Nekad nesamierinies ar laupīšanu un sakāvi.)))

((( Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar šo pasauli.)))

((( Jēzus Kristus personā tika veikts globāls revanšs, kas atgrieza Radītājam visus zaudējumus.)))

((( Nekad nesamierinies ar sakāvi, laupīšanu un zaudējumiem.)))

((( Patiesā Dieva ticība izraisa protestu, un protests veido mūsu revanšu.

Lūk, kāpēc ticīgajam viss ir iespējams.)))

((( Īsta ticība ir revanšs, kas atgriež mums visus mūsu zaudējumus.)))

Jāņa 10:10

10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu.

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

Psalms 68:17-19, 29

17 Ko raugāties skaudīgi jūs, augstie kalni, uz kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām, Tas Kungs tur mājos mūžīgi!

18 Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu, Tas Kungs ir starp tiem kā pie Sinaja kalna Savā svētumā.

19 Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva, Tā Kunga.

29 Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprai; stiprini, ak, Dievs, ko Tu mums par labu esi darījis.

((( Dzīvā Dieva ticība nepieņem realitāti, ko mums piedāvā cilvēks. Vai mazums, ko redz mūsu fiziskās acis un dzird mūsu fiziskās ausis.)))

((( Dzīva ticība pieņem realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Dzīva ticība pieņem realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Kalns, uz kura Tam Kungam labpatīk dzīvot, būs vispārējas uzmanības un interešu centrā.)))

((( Ir pagājis laiks, kad tu biji uz kādu greizsirdīgs.)))

((( Nāk laiks, kad lomas mainīsies, un viņi apskaudīs tevi.

Tas Kungs sāks tevi svētīt visu ienaidnieku skaudībai.)))

((( Dieva Valstības svētīgā realitāte reiz sagraus pašreizējā neoliberālisma neprātīgo realitāti.)))

Psalms 68:29

29 Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprai; stiprini, ak, Dievs, ko Tu mums par labu esi darījis.

((( Ja esmu dzimis no Dieva, es esmu dzimis, lai uzvarētu.

Lūk, kāpēc mans Dievs Kristū Jēzū man ir paredzējis spēku.)))

Psalms 84:5-8

5 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr!

6 Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

7 kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību.

8 Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā.

((( Svētīgs cilvēks, kas dzīvo Dieva Valstības realitātē.)))

Pirmkārt - tas ir spēks.

Otrkārt – pārbaudīti un aizsargāti maršruti.

Treškārt - augsta paškontroles māksla.

Ceturtkārt - uzvaroša pāreja no ticības uz ticību, no spēka uz spēku, no godības uz godību.)))

((( Būt vājam vai stipram nav nejaušība, bet gan likumsakarība.

Būt vājam vai stipram - tā ir mūsu pašu izvēle.)))

((( Būt stipram ir izdevīgi, jo svētība un uzvara ir tavās rokās.)))

((( Būt vājam ir bīstami, jo vājums ir visu bēdu cēlonis un visu lāstu sakne.)))

((( Kad mēs esam stipri, mēs apdraudam savus ienaidniekus.

Bet, kad esam vāji, mēs esam pievilcīgs mērķis un viegls laupījums.)))

2. Samuēla 11:1-4

1 Un, kad gads bija pagājis, ap to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet, lai karotu, tad Dāvids sūtīja Joābu un viņam līdzi savus kalpus un visu Israēla karaspēku, un tie postīja Amona zemi un apmetās pret Rabu, to ielenkdami; bet Dāvids pats palika Jeruzālemē.

2 Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļasvietas un pastaigājās šurpu turpu pa ķēniņa nama jumtu, un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies; šī sieva bija neparasti skaista izskata.

3 Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir; un viņam tika pateikts, ka tā ir Batseba, Ēliāma meita, hetieša Ūrijas sieva.

4 Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un, kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā.

((( Vājums mūs nolemj traģiskiem lēmumiem, kas mums maksās ļoti dārgi.)))

((( Pasaule mums nepiedos kļūdas.

Pasaule mums nepiedos mūsu vājības.)))

Psalms 73:1-18

1 Tiešām, vēlīgs ir Dievs Israēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas.

2 Bet es - es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta,

3 jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdievjiem tik labi klājas.

4 Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu, vesela un labi barota ir viņu miesa.

5 Cilvēku grūtības viņus nespiež, viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki.

6 Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarota, un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs.

7 Taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas.

8 Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem, viņu runas ir augstprātības pilnas.

9 Līdz debesīm viņi paceļ savu muti, un viņu mēle šaudās pa visu zemes virsu.

10 Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem un pilniem malkiem, kā ūdeni dzerot, uzņem sevī viņu mācības.

11 Un viņi saka:"Kā Dievs to zinās? Vai Visuaugstākais ir kāds viszinis?"

12 Redzi, tādi ir bezdievji, un tomēr viņiem arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību.

13 Tiešām, veltīgi es esmu paturējis šķīstu savu sirdi un mazgājis nevainībā savas rokas.

14 Un mani taču nelaime mocīja katru dienu un bargi mani pārmācīja ik rītus.

15 Tomēr, ja es domātu: es runāšu tāpat kā viņi,- redzi, tad es apgrēkotos - pret visu tavu bērnu dzimtu.

16 Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai,

17 tiekāms es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus sagaida.

18 Tiešām, Tu viņus nostati uz slidena ceļa un liec viņiem gāzties, ka viņi iet postā.

((( Vājuma brīžos mums nevajadzētu būt vieniem. Mums jābēg uz svētnīcu. Tur, kur Tas Kungs var pārvērst mūsu nespēku un vājumu spēkā.)))

Efeziešiem 6:10-11, 13

10 Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.

13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.

((( Dzīva ticība pieņem to realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Būt stipram nozīmē būt Dieva Valstības reālistam.

Un Dieva Valstības realitāte nav nekas cits kā taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.)))

((( Mūsu vājuma saknes ir fiziskā, miesiskā, materiālā realitāte.

Mūsu spēka sakne ir visu uzvarošā Dieva Valstības realitāte.)))

((( Vājums un kļūdas ir vienas monētas divas puses. Cēloņsakarība.)))

((( Būt stipram ir izdevīgi, svētība un uzvara ir tavās rokās.)))

((( Būt vājam ir bīstami, jo vājums ir visu nepatikšanu cēlonis un visu lāstu sakne.)))

((( Kad mēs esam stipri, mēs apdraudam savus ienaidniekus.

Bet, kad esam vāji, mēs esam pievilcīgs mērķis un viegls laupījums.)))

((( Vājums mūs nolemj traģiskiem lēmumiem, kuri mums maksās ļoti dārgi.)))

((( Būt vājam vai spēcīgam nav nejaušība, bet gan likumsakarība.

Būt vājam vai stipram - tā ir mūsu pašu izvēle.)))

((( Tavs Dievs tev ir paredzējis spēku. Nostiprini Dievs, ko Tu esi mūsu labā paveicis!)))

((( Dzīvā Dieva ticība pieņem ne to realitāti, ko mums piedāvā cilvēks. Vai mazums, ko redz mūsu fiziskās acis un dzird mūsu fiziskās ausis.)))

((( Dzīva ticība pieņem realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Svētīgs cilvēks, kas dzīvo Dieva Valstības realitātē.

Pirmkārt - tas ir spēks.

Otrkārt – pārbaudīti un aizsargāti maršruti.

Treškārt - augsta paškontroles māksla.

Ceturtkārt - uzvaroša pāreja no ticības uz ticību, no spēka uz spēku, no godības uz godību.)))


05.10.22.- Neatgriešanās punkts. Maldu darbība no Dieva

((( Pieņemt vai nepieņemt ir katra cilvēka pamattiesības.

Kas ticēs, tiks izglābts, un kas neticēs, tas tiks notiesāts.)))

Lūkas 10:16

16 Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani. Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.

((( Apzināta patiesības noraidīšana, kā arī apzināta patiesības pieņemšana iedala cilvēkus:

izglābtajos un bojā gājušos,

uzvarētājos un zaudētājos,

svētītajos un nolemtajos.)))

((( Apzināta pakļaušanās meliem, līdzvērtīgi kā arī apzināta pakļaušanās patiesībai iedala cilvēkus: velna kalpos un Dieva kalpos, Dieva draugos un Viņa ienaidniekos.)))

((( Pieņemt vai nepieņemt ir ikdienas cīņa, kurā piedalās kā tumsas pārdabiskie spēki, tā arī Svētā Gara svaidījums.)))

Jāņa 10:1-6

1 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs.

2 Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans.

3 Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā.

4 Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi.

5 Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi."

6 Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko Viņš uz tiem runāja.

((( Zagļi un laupītāji, nekaunīgi lamātāji un plēsīgi vilki, nesaudzējoši ganāmpulku.)))

((( Manas avis dzird Manu balsi un citam nesekos.)))

((( Manām aitām ir dziļa garīga imunitāte. Viņiem ir iemaņu izjūta labā un ļaunā atšķiršanai.)))

((( Manas aitas Valstības teritorijā iegāja pa durvīm. Atrada ne tikai zaļas ganības, bet pats galvenais – savu glābiņu.)))

Jāņa 10:7-9

7 Tad Jēzus atkal sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ES ESMU durvis, kas ved pie avīm.

8 Visi, kas priekš Manis nākuši, ir zagļi un laupītāji; bet avis viņus nav klausījušas.

9 ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

((( Cik daudzi no viņiem nāca Manā priekšā, bet aitas viņus nepaklausīja.)))

((( Jo viņu iemaņas ir apmācītas atšķirt labo un ļauno.)))

3.Jāņa 1:9-11

9 Es draudzei esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs.

10 Tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņa darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs, un ar to viņam nepietiek, viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstumj tos no draudzes.

11 Mīļais, neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva; kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis.

3. Jāņa 1:11

11 Mīļais, neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva; kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis.

((( Pieņemt to, kas nāk no Dieva, nozīmē darīt labu. Pirmkārt, sev un pēc tam citiem.

Nepieņemt – darīt ļaunu un nodarīt kaitējumu. Tāpat kā pirmajā gadījumā, pirmkārt, sev, un tikai pēc tam apkārtējiem.)))

((( Kas pieņem, tas pazīst Dievu, un kas noraida, tas Dievu nepazīst un nav redzējis.)))

Jāņa 5:37-38

37 Un Tēvs, kas Mani ir sūtījis, pats ir liecību devis par Mani. Bet jūs Viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz Viņa seju redzējuši,

38 un Viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc ka jūs neticat Tam, ko Viņš sūtījis.

((( Tikai tie, kas Viņu nekad nav pazinuši vai atkāpušies un tagad apzināti Viņam pretojas, var pretoties Dzīvajam, Patiesajam Dievam.)))

((( Patiesās Dieva Draudzess pārstāvji tiek izslēgti no reliģiskās draudzes, kuru organizējuši cilvēki.

Draudze, kuru ceļ Dievs, un draudze, ko ceļ cilvēki, nav viens un tas pats. Tās ir divas naidīgas nometnes.)))

2.Tesaloniķiešiem 2:10-12

10 kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi.

11 Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem,

12 tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību."

((( Ir bīstami un riskanti apzināti noraidīt un nomākt Dieva patiesību.)))

((( Ir velna maldu ietekme. Un ir Dieva maldu akts.)))

((( Pirmajā gadījumā Tas Kungs var palīdzēt atbrīvoties.

Bet otrajā gadījumā vairs neviens nevar.)))

((( Tas ir neatgriešanās punkts, pēc kura notiek garīgas pārprogrammēšanas akts.)))

((( Šāda cilvēka apziņa ir bloķēta.

Viņš kļūst gan akls, gan kurls attiecībā pret Patiesību.

Viņš nokļūst zem absolūtas maldu un melu varas, kas nozīmē garantētu pazudināšanu.)))

Filipiešiem 3:19

19 Viņu gals ir pazušana, ... un kauns viņiem ir gods...

((( Pieņemt vai nepieņemt ir katra cilvēka pamattiesības.

Kas ticēs, tiks izglābts, un kas neticēs, tiks pazudināts.)))

((( Apzināta patiesības noraidīšana, kā arī apzināta patiesības pieņemšana iedala cilvēkus:

izglābtajos un bojā gājušos,

uzvarētājos un zaudētājos,

svētītajos un nolemtajos.)))

((( Apzināta pakļaušanās meliem, līdzvērtīgi kā arī apzināta pakļaušanās patiesībai iedala cilvēkus: velna kalpos un Dieva kalpos, Dieva draugos un Viņa ienaidniekos.)))

((( Pieņemt vai nepieņemt ir ikdienas cīņa, kurā piedalās kā tumsas pārdabiskie spēki, tā arī Svētā Gara svaidījums.)))

Jūdas 1:20-25

20 Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā.

21 Un pasargiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.

22 Un citus, kas šaubās, apžēlojiet,

23 glābiet, no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes.

24 Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā,

25 vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos! Āmen.


14.09.22.- Lielā likteņa starta līnija. Izrādās, par uzvarētājiem piedzimst

Psalms 139:14-17

14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.

15 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots.

16 Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.

17 Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums!

((( Lūk, ko dzimtas svētība nozīmē praktiskā nozīmē.

Dāvanas, aicinājums, uzvaras un veiksme ģenētiskā līmenī.)))

1. Jāņa 5:4-5

4 jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība.

5 Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls."

((( Šeit jautājums nav: kas mēs esam, kuri ticam Kristum Jēzum, uzvarētāji vai zaudētāji.

Apustulis Jānis autoritatīvi paziņo, ka tas, kurš ir dzimis no Dieva, ir dzimis, lai uzvarētu.)))

((( Un, zinot savu statusu, tu zini gan savu stratēģiju, gan savu galamērķi.)))

1. Jāņa evaņģēlijs 4:1-4

1 Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē.

2 No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva.

3 Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.

4 Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē."

((( Uzņem to kā pravietisku vārdu: Bērni, jūs esat no Dieva un esat tos uzvarējuši.

Mums jebkuri Dieva procesi ir jāaplūko no to nobeigšanas viedokļa.)))

1. Jāņa 5:13-15

13 To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.

14 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.

15 Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši."

((( Šeit Jānis iepazīstināja ar privilēģijām un prēmijām Dieva dēliem un meitām ceļā uz galīgo mērķi.

Reālas darījuma attiecības ar To Kungu un garantētas atbildes uz lūgšanām.)))

Ebrejiem 11:23

23 Ticībā Mozu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa trīs mēnešus, tāpēc ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks. Un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm.

((( Ticība ne vienmēr ir paklausība esošajai valsts varai.

Daudz biežāk tas ir protests un kustība pret straumi.)))

Apustuļu darbi 7:17-20

17 Bet, kad tuvojās apsolījuma laiks, ko Dievs Ābrahāmam bija devis, tad tauta Ēģiptē auga un vairojās,

18 tiekāms Ēģiptē sāka valdīt cits ķēniņš, kas par Jāzepu neko nezināja.

19 Tas mūsu tautu pievīla un mūsu tēviem darīja ļaunu, tā ka viņiem savi zīdaiņi bija jāizliek, lai tie nepaliktu dzīvi.

20 Tanī laikā Mozus piedzima un bija Dievam patīkams; un trīs mēnešus viņš auga sava tēva namā.

2. Mozus 1:21

21Tad faraons pavēlēja visai savai tautai: "Visus zēnus, kas piedzimst[ebrejiem] iemetiet upē, bet meitenes atstājiet dzīvas."

2. Mozus 2:1-10

1 Kāds Levija cilts vīrs nāca un ņēma sev sievu no Levija cilts meitām.

2 Un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija, un noslēpa viņu trīs mēnešus.

3 Bet, kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs upes malā.

4 Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai novērotu, kas tam notiks.

5 Tad faraona meita nāca uz upi peldēties, bet viņas draudzenes pastaigājās upes malā. Viņa ieraudzīja šķirstu niedrājā, sūtīja savu kalponi un lika to atnest.

6 Kad viņa to atvēra, tā ieraudzīja bērnu, un redzi, puisēns raudāja. Viņa iežēlojās par to un sacīja: "Tas ir viens no ebreju bērniem."

7 Tad viņa māsa sacīja faraona meitai: "Vai man iet un ataicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt?"

8 Faraona meita sacīja viņai: "Ej!" Un jaunava aizgāja un aicināja bērna māti.

9 Tad faraona meita sacīja viņai: "Ņem šo bērnu un zīdī to manā vietā, un es maksāšu tev." Tad sieva paņēma bērnu un zīdīja to.

10 Kad bērns paaugās, viņa veda to pie faraona meitas, un tas viņai kļuva par dēlu, un tā nosauca viņa vārdu: Mozus, jo tā sacīja: "Tāpēc ka es to no ūdens esmu izvilkusi."

((( Kāpēc no Dieva dzimušais uzvar pasauli?

Jo ikviens no Viņa dzimušais ir daļa no Dieva glābšanas plāna.)))

((( Dievs raudzījās ne uz to Mozu, kas bija grozā, bet uz to Mozu, kurš izveda Izraēla tautu no Ēģiptes.)))

Apustuļu darbi 9:22-25

22 Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.

23 Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt.

24 Bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms. Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu;

25 bet mācekļi naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē."

((( Un tagad jau Sauls atrodas tajā pašā glābējgrozā, starp tiem pašiem krokodiliem.

Šoreiz reliģioziem, tātad ļaunākiem un nežēlīgākiem.

Bet Dieva glābjošā roka, Kura dod likteni, aizvērs muti jebkuram no viņiem.)))

((( Bet Dievs paliek tas Pats.)))

((( No Dieva dzimušais uzvar pasauli.)))

2. Korintiešiem 11:24-32

24 No jūdiem es esmu dabūjis piecas reizes četrdesmit sitienu bez viena.

25 Trīs reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja akmeņiem, trīs reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā.

26 Bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā,

27 darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā.

28 Bez tam vēl viss pārējais, ļaužu pieplūdums ik dienas, rūpes par visām draudzēm.

29 Kur ir kāds nespēcīgs, un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā, un mana sirds nedegtu?

30 Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku.

31 Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju.

32 Damaskā ķēniņa Aretas zemes pārvaldnieks lika Damaskas pilsētu apsargāt, lai mani sagūstītu,

((( Šeit nav jautājums: kas mēs esam, kuri ticam Kristum Jēzum, uzvarētāji vai zaudētāji.

Apustulis Jānis autoritatīvi paziņo, ka tas, kurš ir dzimis no Dieva, ir dzimis, lai uzvarētu.)))

((( Un, zinot savu statusu, tu zini gan savu stratēģiju, gan savu galamērķi.)))

((( Mums jebkuri Dieva procesi ir jāaplūko no to nobeigšanas viedokļa.)))

((( Kāpēc no Dieva dzimušais uzvar pasauli?

Jo ikviens no Viņa dzimušais ir daļa no Dieva glābšanas plāna.)))

((( Dievs raudzījās ne uz to Mozu, kas bija grozā, bet uz to Mozu, kurš izveda Izraēla tautu no Ēģiptes.)))


31.08.22.- Lūdziet ražas Kungu par strādniekiem un pļaujas pabeigšanu

((( Vai nu vadi, vai paklausi, vai ej prom.)))

((( Lai tev ir ko teikt; saki, kas tev ir. Neko vairāk.)))

((( Mēs esam vai nu daļa no risinājuma, vai daļa no problēmām. Un nav trešā ceļa.)))

((( Ja mūsu tagadne joprojām ir pretrunā ar mūsu pagātni, mums ir iespēja pazaudēt nākotni.)))

((( "Vistu kūts" galvenais likums ir uzsēsties kaimiņam, apgānīt apakšējo.)))

((( Tikai vista kašņājas prom no sevis. Visi pārējie, kā likums, rok zem sevis.)))

((( Ražas ir daudz un darboņu daudz, bet strādnieku maz.

Darboņi un darītāji nav viens un tas pats.)))

((( Ja jūsu rīcība iedvesmo citus cilvēkus sapņot, pilnveidoties un kļūt labākiem, tad jūs esat patiess līderis. Darītājs, uz kuru Tas Kungs var pilnībā paļauties.)))

((( Īsts līderis ir organizēts cilvēks, kurš pats spēj vadīt savu dzīvi. Tāds cilvēks var organizēt citus cilvēkus.)))

((( Nejauciet viņu ar priekšniecību, kas viegli noknābās ikvienu, kurš ir vājāks vai gudrāks par to. Lūk, ar ko darboņi atšķiras no darītājiem.)))

((( Mūsu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem iegūt stingru pārliecību, ka viņi saprot, kurp dodas draudze. Par ko tā cīnās. Un pats galvenais – izskaidrot mūsu uzvaras noslēpumu.)))

Mateja 9:35-37

35Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams to sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas tautas slimības un slimības.

36Kad Viņš ieraudzīja ļaužu pūļus, Viņš tos apžēloja, jo tie bija noguruši un izklīdināti kā avis bez gana.

37Tad viņš sacīja saviem mācekļiem: ražas ir daudz, bet strādnieku maz; 38 Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus savā pļaujā.

((( Attīstības pamatlikums - kadri izlemj visu.)))

((( Aitas bez gana. Cilvēku pūļi pamesti likteņa varā. Bārenības un beztēva izjūtas.)))

((( Vienaldzība un neieinteresētība no vienas puses. Un nesodāmība un patvaļa no otras puses.)))

((( Šis stāsts atklāj problēmas būtību, ko var viegli apzīmēt kā vadības krīzi.)))

((( Vai esi strādnieks Dieva jomā - tas ir galvenais jautājums. Paradokss ir tāds, ka DARBOŅU ir daudz un DARĪTĀJU ļoti maz.)))

((( Ražas ir daudz un darboņu daudz, bet strādnieku maz.)))

((( Mīlošais Kungs ir parādījis, kā patiesībā izskatās darītāji.)))

((( Pirmkārt, Viņš nesēdēja vienā vietā - viņš izstaigāja visas pilsētas un ciemus.

Otrkārt, Viņš mācīja sinagogās – vadīja seminārus garīgajiem vadītājiem.

Treškārt, Viņš sludināja Valstības Evaņģēliju, atklāsmes par reformāciju un valsts pārveidi.

Ceturtkārt, praktizēja Svētā Gara dāvanas, kalpojot cilvēkiem, dziedinot slimos un izdzenot dēmonus.)))

((( Tas ir četrpusējs pamats patiesiem strādniekiem Dieva druvā.)))

Mateja 9:37-38

37 Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz.

38 Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā."

Filipiešiem 4:21-23

21 Sveicinait ikvienu svēto Kristū Jēzū. Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis.

22 Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama.

23 Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu!


28.08.22.- Dārgumu meklējumi

((( Dārgumu meklēšana ir virzītājspēks mūsu attīstībai. Mūsu sasniegumiem un panākumiem.)))

((( Patiesa ticība ir iekšējā navigācija, tā ir iekšēja izjūta par šiem reālajiem dzīves dārgumiem.)))

Mateja 6:19-21

19 Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. 20 Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog.

21 Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

Mateja 13:44

Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu.

((( Tādu dārgumu meklēšana, kuri reāli bagātina mūsu dzīvi, ir Dieva Valstības meklējumi.)))

((( Un ko jums personīgi nozīmē DĀRGUMI, kas patiešām bagātina mūsu dzīvi?)))

((( Vai tie ir - finanšu resursi, amati, karjera, ģimene, jūsu projekta īstenošana?)))

((( Materiālie vai arī garīgie dārgumi, piemēram, personiskās attiecības ar Dievu, Viņa atklāsmes, kas veido jūsu likteni?)))

((( Kādas vērtības, kādi dārgumi palīdzēs Latvijai celties, piecelties no ceļiem un kļūt par cienījamu nāciju?)))

((( Ap kādu ideju mums vajadzētu apvienoties?)))

((( Vai tā pastāv, mūsu Latvijas nacionālā ideja?)))

((( Un kas ir mūsu galvenā nacionālā bagātība?)))

((( Galvenais valsts dārgums. Kas tas ir? Materiālie resursi vai tie, kam tie pieder?)))

((( Pilsētas vai cilvēki? Un ja cilvēki, tad viņu skaits vai labklājība?)))

((( Vai materiālā labklājība vienmēr garantē garīgo un morālo vērtību aizsardzību?)))

((( Vai arī primārā svētība ir morālie, ētiskie un garīgie dārgumi?)))

((( Dārgumu meklējumi.)))

((( Neviens nekad nav atcēlis cēloņsakarību vēsturisko saikni. Tā bija. Tā paliek. Un tā darbosies vienmēr.)))

((( Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.)))

((( Vai viņš būtu vienkāršs trolejbusa vadītājs. Vai viņš būtu savas valsts premjerministrs vai prezidents.)))

((( Kādu dārgumu šodien meklē mūsu valdība? Uz šo jautājumu ir jāatbild tās vēlētājam.)))


24.08.22.- Būt vājam vai stipram - tā ir mūsu pašu izvēle

Psalms 68:17-19, 29

17 Ko raugāties skaudīgi jūs, augstie kalni, uz kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām, Tas Kungs tur mājos mūžīgi!

18 Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu, Tas Kungs ir starp tiem kā pie Sinaja kalna Savā svētumā.

19 Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un arī atkritējiem jādzīvo pie Dieva, Tā Kunga.

29 Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprai; stiprini, ak, Dievs, ko Tu mums par labu esi darījis.

((( Dzīva ticība Dievam nepieņem to realitāti, ko mums piedāvā cilvēks. Vai mazums, ko redz mūsu fiziskās acis un dzird mūsu fiziskās ausis.)))

((( Dzīva ticība pieņem to realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Dzīva ticība pieņem to realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Kalns, uz kura Tam Kungam labpatīk dzīvot, būs vispārējas uzmanības un interešu centrā.)))

((( Ir pagājis tas laiks, kad tu biji uz kādu greizsirdīgs.)))

((( Tuvojas brīdis, kad lomas mainīsies, un apskaudīs tevi.

Tas Kungs sāks tevi svētīt par skaudību visiem ienaidniekiem.)))

((( Dieva Valstības svētīgā realitāte reiz sagraus pašreizējā neoliberālisma neprātīgo realitāti.)))

Psalms 68:29

29 Tavs Dievs ir licis tavai valstībai būt stiprai; stiprini, ak, Dievs, ko Tu mums par labu esi darījis.

((( Ja es esmu dzimis no Dieva, esmu dzimis, lai uzvarētu.

Lūk, kāpēc mans Dievs Kristū Jēzū man ir paredzējis spēku.)))

Psalms 84:5-8

5 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienmēr!

6 Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

7 kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību.

8 Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā."

((( Svētīgs cilvēks, kurš dzīvo Dieva Valstības realitātē.)))

((( Pirmkārt, tas ir spēks.

Otrkārt – pārbaudīti un aizsargāti maršruti.

Treškārt - augsta pašsavaldīšanās māksla.

Ceturtkārt - uzvaroša pāreja no ticības uz ticību, no spēka uz spēku, no godības uz godību.)))

((( Būt vājam vai spēcīgam nav nejaušība, bet gan likumsakarība.

Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle.)))

((( Būt stipram ir izdevīgi, svētība un uzvara ir tavās rokās.)))

((( Būt vājam ir bīstami, jo vājums ir visu bēdu cēlonis un visu lāstu sakne.)))

((( Kad mēs esam stipri, mēs apdraudam savus ienaidniekus.

Bet, kad esam vāji, mēs esam pievilcīgs mērķis un viegls laupījums. )))

2. Samuēla 11:1-4

1 Un, kad gads bija pagājis, ap to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet, lai karotu, tad Dāvids sūtīja Joābu un viņam līdzi savus kalpus un visu Israēla karaspēku, un tie postīja Amona zemi un apmetās pret Rabu, to ielenkdami; bet Dāvids pats palika Jeruzālemē.

2 Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļasvietas un pastaigājās šurpu turpu pa ķēniņa nama jumtu, un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies; šī sieva bija neparasti skaista izskata.

3 Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir; un viņam tika pateikts, ka tā ir Batseba, Ēliāma meita, hetieša Ūrijas sieva.

4 Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un, kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā.

((( Vājums mūs nolemj traģiskiem lēmumiem, kuri mums maksās ļoti dārgi.)))

(((Pasaule mums nepiedos kļūdas.

Pasaule mums nepiedos mūsu vājības.)))

Psalms 73:1-18

1 Tiešām, vēlīgs ir Dievs Israēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas.

2 Bet es - es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta,

3 jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdievjiem tik labi klājas.

4 Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu, vesela un labi barota ir viņu miesa.

5 Cilvēku grūtības viņus nespiež, viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki.

6 Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarota, un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs.

7 Taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas.

8 Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem, viņu runas ir augstprātības pilnas.

9 Līdz debesīm viņi paceļ savu muti, un viņu mēle šaudās pa visu zemes virsu.

10 Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem un pilniem malkiem, kā ūdeni dzerot, uzņem sevī viņu mācības.

11 Un viņi saka:"Kā Dievs to zinās? Vai Visuaugstākais ir kāds viszinis?"

12 Redzi, tādi ir bezdievji, un tomēr viņiem arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību.

13 Tiešām, veltīgi es esmu paturējis šķīstu savu sirdi un mazgājis nevainībā savas rokas.

14 Un mani taču nelaime mocīja katru dienu un bargi mani pārmācīja ik rītus.

15 Tomēr, ja es domātu: es runāšu tāpat kā viņi,- redzi, tad es apgrēkotos - pret visu tavu bērnu dzimtu.

16 Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai,

17 tiekāms es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus sagaida.

18 Tiešām, Tu viņus nostati uz slidena ceļa un liec viņiem gāzties, ka viņi iet postā.

((( Vājuma brīžos mums nevajadzētu būt vieniem. Mums ir jāskrien uz svētnīcu.

Turp, kur Tas Kungs var pārvērst mūsu vājumu un nespēku spēkā.)))

Efeziešiem 6:10-11, 13

10 Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.

13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.

((( Dzīva ticība pieņem to realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Būt stipram nozīmē būt Dieva Valstības reālistam.

Un Dieva Valstības realitāte nav nekas cits kā taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.)))

((( Mūsu vājuma saknes ir fiziskā, miesiskā, materiālā realitāte.

Mūsu spēka saknes ir visu uzvarošā Dieva Valstības realitāte.)))

((( Vājums un kļūdas ir vienas monētas divas puses. Cēloņsakarību saikne.)))

((( Būt stipram ir izdevīgi, svētība un uzvara ir tavās rokās.)))

((( Būt vājam ir bīstami, jo vājums ir visu nelaimju cēlonis un visu lāstu sakne.)))

((( Kad mēs esam stipri, mēs apdraudam savus ienaidniekus.

Bet, kad esam vāji, mēs esam pievilcīgs mērķis un viegls laupījums.)))

((( Vājums mūs nolemj traģiskiem lēmumiem, kuri mums maksās ļoti dārgi.)))

((( Būt vājam vai stipram nav nejaušība, bet gan modelis.

Būt vājam vai stipram ir mūsu pašu izvēle.)))

((( Tavs Dievs tev ir lēmis spēku. Nostiprini, Dievs to, ko Tu esi mūsu labā darījis!)))

((( Dzīvā ticība Dievam nepieņem to realitāti, ko mums piedāvā cilvēks. Vai mazums, ko redz mūsu fiziskās acis un dzird mūsu fiziskās ausis.)))

((( Dzīva ticība pieņem to realitāti, kuru mums atklāj Dievs. Un tā ir Dieva Valstības visu uzvarošā realitāte.)))

((( Svētīgs tas cilvēks, kurš dzīvo Dieva Valstības realitātē.)))

((( Pirmkārt, tas ir spēks.

Otrkārt – pārbaudīti un aizsargāti maršruti.

Treškārt - augsta pašsavaldīšanās māksla.

Ceturtkārt - uzvaroša pāreja no ticības uz ticību, no spēka uz spēku, no godības uz godību.)))


10.08.22.- Piedošanas likums kā spoguļattēla princips

Galatiešiem 5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!

((( Brīvības cena ir mana piedošana. Spēja piedot ir spēja būt brīvam.)))

((( Piedošana aktivizē darbībai brīvības likumu.)))

((( Piedošanas brīdis vēsta par situācijas, kas man radījis tik daudz sāpju, nodošanu Dieva rokās. Lai tas būtu indivīds, vai tā būtu tauta. Vai tie būtu radinieki vai darba kolēģi.)))

((( Izmaiņu faktors ir iejaukšanās rezultāts.)))

((( Tas, kurš iejaucas mūsu dzīvē, nes arī pārmaiņas.)))

((( Cilvēks ienes cilvēciskas izmaiņas. Un, ja iejaucas Dievs, pārmaiņas būs dziļas un kardinālas.)))

((( Dieva Valstības kultūra un etiķete.)))

Mateja 6:1-13

Mateja 6:1-5

1 Sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.

2 Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.

3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara,

4 tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

5 Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.

Mateja 6:6-8

6 Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

7 Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.

8 Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Mateja 6:9-13

9 Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.

10 Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

11 Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.

12 Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

13 Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

((( Un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem.)))

((( Piedošanas likums kā spoguļattēla princips.)))

((( Mana piedošana vai nepiedošana ietekmēs Dieva atbildes. Mēs piedodam saviem parādniekiem – un Tas Kungs piedos mums.)))

((( Un, ja mēs nepiedosim, Tas Kungs atteiksies piedot, atteiksies dziedināt un izglābt mūsu dzīvības no kapa.)))

((( Kad stāvat lūgšanā - piedodiet.)))

((( Piedošana palīdz pārvaldīt apstākļus. Un nepiedošana mūs padarīs par ķīlniekiem un apstākļu upuriem.)))

((( Piedošana ved uz brīvību. Un nepiedošana mūs ievedīs verdzībā.)))

((( Kur ir Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. Tur nav važu. Nav vardarbības un verdzības.)))

((( Kad nāk Svētais Gars, katrs jūgs tur sašķīst, un gūstekņi iziet brīvībā.)))

((( Brīvības cena ir piedošana. Spēja piedot ir spēja lolot brīvību.)))

Galatiešiem 5:1

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!

((( Brīvība ir Dieva Valstības atmosfēra, paša Radītāja daba un būtība.)))

((( Šī ir pirmā lieta, ko Viņš mums dāvāja Kristū Jēzū.)))

((( Mēs esam brīvi Kristū Jēzū tikai tādēļ, ka Viņš mums ir piedevis visus mūsu grēkus.)))

((( Piedodot, mēs garantējam brīvību sev un apkārtējiem cilvēkiem.)))

((( Piedošana ir brīvības cena. )))

Efeziešiem 4:30-32

30 Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai.

31 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums.

32 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

((( Piedodiet viens otram, kā arī Dievs Kristū mums piedeva.)))

Psalms 103:1-6

1 Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!

2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!

3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;

4 Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.

5 Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis.

6 Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem.

((( Piedošana dziedē.

Piedošana atbrīvo no kapa.

Piedošana vainago ar žēlastību un dāsnumu.

Piedošana pārveido iekšpusi un atjauno pat ārpusi.)))

Mateja 6:12

12 Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

((( Piedošanas likums ir spoguļattēla princips.)))

((( Mana piedošana vai nepiedošana ietekmēs Dieva atbildes. Mēs piedodam saviem parādniekiem – un Tas Kungs mums piedos.)))

((( Un, ja mēs nepiedosim, Tas Kungs atteiksies piedot, atteiksies dziedināt un izglābt mūsu dzīvības no kapa.)))

((( Tik bieži neatbildētu lūgšanu galvenais iemesls ir mūsu slēptā nepiedošana.)))

((( Piedošana aktivizē brīvības likumu.)))

((( Un nepiedošana iedarbina lāsta likumu.)))

((( Piedošana aizver elli un atver debesis. Un nepiedošana aizver debesis un atver elli.)))

Jesajas 43:25

Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.

Mateja 6:12

Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

((( Vai Tas Kungs atceras piedotos grēkus vai arī aizmirst tos uz visiem laikiem?)))

((( Un vai patiešām pastāv piedošanas likums kā spoguļattēla princips.)))

Mateja 18:28

Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā; viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā!

Mateja 18:29

Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu.

Mateja 18:30

Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, līdz tas savu parādu samaksās.

((( Vai Tas Kungs atceras piedotos grēkus vai aizmirst tos uz visiem laikiem?)))

((( Ja parādnieki, kam piedots, piedos saviem parādniekiem, Tas Kungs to parādus nekad nepieminēs.)))

((( Bet, ja piedotie parādnieki iesaistās izspiešanā, Tas Kungs viņiem visu atgādinās un atgriezīs.)))

((( Lūk, kā izskatās Piedošanas likums kā spoguļattēla princips.)))

Mateja 18:31

Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma...

Mateja 18:32

Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi.

Mateja 18:33

... Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies?

Mateja 18:34-35

34 Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā.

35 Tā arī Mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit.""

((( Piedošana aktivizē brīvības likumu.)))

((( Un nepiedošana iedarbina nosodījuma likumu.)))

((( Piedošana aizver elli un atver debesis. Un nepiedošana aizver debesis un atver elli.)))

((( Nepiedošana atgriezīs septiņus ļaunākos tavā pamestajā namā un tavā tukšajā galvā.)))

((( Vai Tas Kungs atceras piedotos grēkus vai arī aizmirst tos uz visiem laikiem? Viss būs atkarīgs no tā, kā mēs izturēsimies pret saviem parādniekiem.)))

((( Debesu Tēvs tev piedos tieši tik daudz, cik tu spēsi piedot saviem tuvākajiem.)))

((( Šīs ir mūsu spoguļattiecības gan attiecībā pret mūsu tuvāko, gan attiecībā pret Dievu!)))

Lūkas 23:33-34

Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara."

((( Viņa piedošana ir visas cilvēces brīvības un pestīšanas cena.)))07.08.22.- Sagatavojiet ceļu Tam Kungam. Tavs Glābējs nāk!!

Atklāsmes 17:14

14 Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš, un Viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar Viņu.

((( Cik maz ir būt aicinātam un pat izredzētam. Cik svarīgi ir būt arī uzticīgam.)))

((( Visa dēmoniskā, globālā, politiskā vara karos ar Jēru.)))

((( Un Jērs tos uzvarēs, kā arī tie, kas būs ar Viņu. Kas ir aicināti, izredzēti un uzticīgi.)))

((( Lūk patiesais Kunga Jēzus Kristus Draudzes portrets un būtība.)))

((( Ar Viņu būs aicinātie, izredzētie un uzticīgie.)))

((( Trīs vienā. Un viens bez otra nevar pastāvēt.)))

((( Lielbritānija nolēma pārspēt ES, no kuras izstājās. Nolēma atdzīvināt seno pagānismu vairumā, ne mazumā.)))

((( Vārds "Atmoda" nav tikai kristiešu kategorija. Līdzīgā mērā šī kategorija ir pagāniska.)))

((( Viena garīgā pola atmoda vienmēr aktivizē otra, alternatīvā pola Atmodu.)))

((( Grēks vairosies vienā polā, un žēlastība vairosies otrā. Un mums galvenais ir izlemt, kurā polā mēs būsim.)))

((( Sagatavojiet ceļu Tam Kungam. Tavs Glābējs nāk!!)))

Jesajas 40:1-2

1 Ieprieciniet, ieprieciniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs.

2 "Runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakait tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no Tā Kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem."

Jesajas 40:3-5

3 Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: "Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!

4 Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu,

5 lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi."

((( Tavs Glābējs nāk. Tas, Kurš visu var izlabot. Glābt un aizsargāt.)))

((( Viņam jāvalda, līdz visi ienaidnieki tiks likti zem Viņa kājām.)))

((( Tas Kungs Jēzus Kristus ir Glābējs. Un tas nozīmē, ka visu mūsu problēmu risinājums ir Viņa rokās.)))

((( Tavs Glābējs nāk. Tas, kurš visu var salabot. Glābt un aizsargāt.)))

((( Nekad nesaki "nē", ja "jā" joprojām ir ceļā.)))

((( Nesteidzies pirms laika tiesāt sevi un pārsvītrot sevi. Jebkurš absurds mirs, un ir vērts no tā novērsties.)))

((( Dažreiz problēmas ignorēšana ir risinājums.)))

((( Nav vērts raudāt par piedegušo pienu, ja govs vēl ir dzīva.)))

((( Gana pārmest Dievam, filozofēt un izteikt Viņam pretenzijas. Nevajag strīdēties ar To, no kura ceri saņemt atbildi.)))

((( Ja vēlies iegūt risinājumu savām problēmām - sagatavo ceļu Tam Kungam. Kungs vienmēr nāk pa sagatavotiem ceļiem, paužot Savu godību.)))

Jesajas 40:3-5

3 Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: "Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!

4 Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu,

5 lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi."

((( Viņa rokās ir viss, kas nepieciešams, lai atrisinātu gan tavas, gan manas problēmas. Tāpēc Viņš nekāps pāri žogam. Viņam vajag sagatavotas, taisnas takas. Gatavas sirdis.)))

Apustuļu darbi 10:1-6

1 Cēzarejā bija kāds vīrs, vārdā Kornēlijs, virsnieks tā sauktajā itāļu rotā,

2 ticīgs un dievbijīgs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza Dievu.

3 Tā ap devīto dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākam pie viņa un uz viņu sakām: "Kornēlij!"

4 To redzēdams, viņš pārbijās un sacīja: "Kas ir, Kungs?" Bet tas viņam atbildēja: "Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas.

5 Tagad nosūti vīrus uz Jopi un ataicini Sīmani, kam pievārds Pēteris.

6 Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam ir nams jūrmalā."

((( Dieva eņģeļi neatklājas visiem pēc kārtas. Bet tikai tajās mājās, kur cilvēki ir sagatavojuši ceļu Tam Kungam.)))

((( Tavas lūgšanas un žēlastības dāvanas nākušas Dieva priekšā - lūk, kas ir sagatavotie ceļi.)))

Maleahija 3:10, 12

10 Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!

12 Un Es padzīšu, jums palīdzēdams, rijīgo postītāja kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka Tas Kungs Cebaots.

Psalms 24:7-10

7 Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!

8 Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs varens cīņā.

9 Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!

10 Kas ir šis godības ķēniņš? Tas Kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš!

((( Sagatavojiet ceļu Tam Kungam. Tavs Glābējs nāk!!)))31.07.22.- Rehaba nams. Uzticība, ko cilvēki atstājuši novārtā, bet Dievs pagodinājis un paaugstinājis

Psalms 101:6

6 Manas acis lai raugās uz uzticīgajiem zemē, ka tie paliek pie manis. Kas taisnus ceļus staigā, tie man kalpo.

Mateja 25:21

21 Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.

Atklāsmes 17:14

14 Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš, un Viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar Viņu.

((( Visa dēmoniskā, globālā, politiskā vara karos ar Jēru.)))

((( Un Jērs tos uzvarēs, kā arī tie, kas būs ar Viņu. Kuri ir aicināti, izredzēti un uzticīgi.)))

((( Šeit ir patiesais Kunga Jēzus Kristus Draudzes portrets un būtība.)))

((( Ar Viņu būs aicinātie, izredzētie un uzticīgie.)))

((( Trīs vienā. Un nevar pastāvēt viens bez otra.)))

((( Daudz aicināto, bet maz izredzēto. Un mēs jau esam to skaitā.)))

((( Mēs esam draudzē, kalpošanā.)))

((( Izvēlēti pastorālajai, levītu, bīskapālajai, misionārajai un pat apustuliskajai kalpošanai.)))

((( Un šo sarakstu var turpināt bezgalīgi. Bet...)))

((( Aicinātajiem ir jātop izvēlētiem. Un izredzētajiem ir jākļūst uzticīgiem.)))

((( Tie, kas būs ar Viņu, proti aicinātie, izredzētie un uzticīgie.)))

((( Tieši šī triju kopība nostiprinās uz zemes Tēva, Dēla un Svētā Gara Debesu Trīsvienības autoritāti. Kas nozīmē uzvaru pār visiem Debesu Valstības ienaidniekiem.)))

Psalms 101:6

6 Manas acis lai raugās uz uzticīgajiem zemē, ka tie paliek pie manis. Kas taisnus ceļus staigā, tie man kalpo.

((( Uzticība, ko cilvēki atstājuši novārtā, bet Dievs pagodinājis un paaugstinājis.)))

((( Izraēla tautas aicināšana un izredzēšana bez uzticības Tam Kungam nolemj to apkaunojumam un apspiešanai.)))

Jeremija 35:16-19

16 Jonadaba, Rehaba dēla, pēcnācēji izpildīja pavēli, ko tiem viņu ciltstēvs devis. Bet šī tauta neklausās uz Mani!

17 Tādēļ saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: redzi, Es sūtīšu pār Jūdu un visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem visu to nelaimi, ar ko Es tiem piedraudēju, tādēļ ka tie neuzklausīja Mani, kad Es uz tiem runāju, un Man neatbildēja, kad Es tos uzrunāju."

18 Rehabiešu dzimtai Jeremija sacīja: "Tā saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: tādēļ ka jūs esat turējuši sava tēva Jonadaba pavēles un izpildījuši visas pavēles, ko viņš jums devis,

19 tādēļ, saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs, Jonadabam, Rehaba dēlam, nekad netrūks tāda vīra, kas stāvēs Manā priekšā vienumēr!

((( Rehaba nams un Izraēlas nams nokļuva pretējās barikāžu pusēs.)))

((( Vienam draudēja iznīcināšana, bet otram - visdrošākā aizsardzība.)))

((( Seko tam, kurā namā tu šodien mīti.)))

((( Un kā Tas Kungs reaģē uz to, kas notiek tavā mājā.)))

((( Uzticība, ko cilvēki atstājuši novārtā, bet Dievs pagodinājis un paaugstinājis.)))

Jeremija 35:1-5

1 Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Jeremiju Jūdas ķēniņa Jojakīma, Josijas dēla, valdīšanas laikā:

2 "Ej pie rehabiešu dzimtas, runā ar tiem, ved tos Tā Kunga namā, vienā no nama telpām, un piedāvā tiem vīnu dzert!"

3 Tad es aicināju Jaāsanju, Jeremijas dēlu, Habacinjas dēladēlu, un viņa brāļus ar visiem viņu dēliem līdz ar visu rehabiešu dzimtu.

4 Es vedu tos Tā Kunga namā Dieva vīra Hanana, Jigdaljas dēla, bērnu telpā, kura atrodas blakus dižciltīgo telpai, virs sliekšņu sarga Maāseja, Šaluma dēla, telpas.

5 Tur es piedāvāju rehabiešu vīriem pilnas krūzes un kausus ar vīnu un aicināju tos dzert vīnu.

((( Kas gan viss nenotiek Tā Kunga Namā.)))

((( Un pats svarīgākais ir neaizmirst, kurš ir Nama Saimnieks.)))

((( Svētus un taisnus cilvēkus aicināja praktiski uz Vissvētāko. Taču ne uz svētdarbību.)))

Jeremija 35:5

Tur es piedāvāju rehabiešu vīriem pilnas krūzes un kausus ar vīnu un aicināju tos dzert vīnu.

((( Tas nebūt nebija svētais vakarēdiens. Tieši viņu priekšā atvērās grezns vīna bārs. Gandrīz kā vīnziņiem.)))

((( Nu, kungi, vismaz malku, pagaršojiet. Vismaz balto vai sarkano, pēc jūsu izvēles.)))

((( Nu, ja pravietis iesaka dzert vīnu, kas gan mēs esam, lai iebilstu.)))

((( Un ko tad, ja tas ir pretrunā gan ar mūsu būtību, gan mūsu audzināšanai?)))

((( Dieva Namā var būt neparedzamas un paradoksālas situācijas.

Taču netraucē Dievam būt Dievam. Un sev nepatraucē būt cilvēkam.)))

((( Pacenties nokārtot eksāmenu, un tava uzticība tiks atalgota.)))

1. Pētera 3:15

Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.

Mateja 5:37

Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! nē, nē! Kas pāri par to, tas ir no ļauna.

Jeremija 35:6

Taču tie atbildēja: "Mēs nedzeram vīnu, jo mūsu tēvs Jonadabs, Rehaba dēls, ir mums pavēlējis: jums nebūs vīnu dzert - ne jums, ne jūsu bērniem nemūžam;

((( Sarežģītu sarunu laikā gudrība neslēpjas skandāla izraisīšanā, atspēkojot nepieņemamu priekšlikumu. Bet gan mierīgā un pārliecinošā savas principiālās nostājas paušanā.)))

Jeremija 35:6-7

6 ... Jonadabs, Rehaba dēls, ir mums pavēlējis: jums nebūs vīnu dzert - ne jums, ne jūsu bērniem nemūžam;

7 jums nebūs arī celt namus, laukus apsēt, vīnadārzus dēstīt vai tos iegūt īpašumā. Bet jums būs dzīvot teltīs visu savu mūžu, ka jūs varat ilgi dzīvot tai zemē, kurā jūs piemītat kā svešinieki.

((( Nedzert vīnu. Necelt mājas. Nesēt sēklas. Nestādīt vīna dārzus. Dzīvot tikai teltīs.)))

((( Lūk tāda bija šīs mikrovalsts skarbā konstitūcija.)))

Jeremija 35:8-10

8 Tā mēs izpildām visu, ko mūsu tēvs Jonadabs, Rehaba dēls, pavēlējis, mēs nedzeram vīnu visu mūžu, ne mēs, ne mūsu sievas, ne mūsu dēli, ne meitas.

9 Mēs neceļam namus, kur dzīvot, un mums nav ne vīnadārzu, ne tīrumu, ne sējumu.

10 Mēs dzīvojam teltīs un stingri izpildām visu, ko mūsu tēvs Jonadabs pavēlējis."

((( Rehaba dēli izrādījās cienīgi šī kārdinājuma laikā, paliekot uzticīgi savam tēvam.

Dēļ kā Dievs bija tik dziļi iespaidots.)))

Jeremija 35:12-14

12 Pār Jeremiju nāca Tā Kunga vārds:

13 "Tā saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: ej un saki Jūdas vīriem un Jeruzālemes iedzīvotājiem: vai tiešām jūs nepieņemat mācību, lai klausītu Maniem vārdiem?" - tā saka Tas Kungs.

14 "Jonadaba, Rehaba dēla, vārdi, ko viņš pavēlējis saviem bērniem, proti, nedzert vīna, ir izpildīti: tie nedzer vīnu līdz šai dienai, jo tie klausa sava ciltstēva pavēlei. Bet Es esmu uz jums vienmēr runājis, bet jūs Mani neklausījāt."

((( Vai tiešām jūs nepaņemsiet no šīs pamācības norādījumu paklausīt Maniem vārdiem? saka Tas Kungs.)))

((( Lūk, ko nozīmē uzticība, cilvēku atstāta novārtā, bet Dieva pagodināta un paaugstināta.)))

1 Korintiešiem 1:26-29

26 Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo.

27 Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros;

28 un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas;

29 lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.

((( Tas Kungs izvēlas to, kas neko nenozīmē, lai apkaunotu to, kas nozīmē.)))

((( Tas Kungs izvēlas maznozīmīgo un mazskaitlīgo Rehabas namu, lai valsts līmenī apkaunotu pompozo un lepno Izraēla Namu.)))

((( Un atslēgas vārds šeit ir uzticība.)))

((( Cilvēku skaits un viņu ticības kvalitāte ne vienmēr ir viennozīmīgi.)))

((( Saprotiet, ka šeit nav nozīmes vairākumam, bet gan cilvēku iekšējam stāvoklim

Un tas, kas mūs iespaido, ne vienmēr tādā pašā mērā iespaido Dievu.)))

Jesajas 1:10-13

10 Klausaities Tā Kunga vārdus, jūs Sodomas valdnieki, atver savas ausis mūsu Dieva baušļiem tu, Gomoras tauta!

11 "Kam Man vajadzīgi jūsu daudzie kaujamie upuri?" saka Tas Kungs. "Man ir apnikuši jūsu aunu un baroto teļu dedzināmie upuri, Man netīk jēru un āžu asinis.

12 Kad jūs nākat rādīties Manā priekšā, kas tad no jums prasa, lai jūs samīdāt Manus pagalmus?

13 Nenesiet Man vairs veltīgo un liekulīgo ēdamo upuri, to kvēpināmā smarža ir negantība un iedveš Man riebumu. Es neieredzu un nevaru ciest jūsu jaunajos mēnešos un sabatos noturamās svētku sapulces, jo tās ir gan krāšņas un svinīgas, bet tai pašā laikā bezdievības pilnas!"

((( Nelikumība iekšā, un svinības ārpusē - lūk, kas ir zemiskā un pretīgā liekulība, ko Tas Kungs nevar ciest. Viņš ienīst. Tāpēc kategoriski noraida.)))

Jesajas 1:14-15

14 Es ienīstu jūsu jaunos mēnešus un jūsu gadskārtējos svētkus, tie Man ir par nastu, tie Man kļuvuši neciešami!

15 Kad jūs paceļat savas rokas, Es apslēpju Savas acis no jums, un, lai cik daudz jūs arī lūgtu, Es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm.

Jesajas 1:16

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt!

((( Tā dažkārt lielākā daļa reliģiskās kopienas izskatās Dieva acīs.)))

((( Reliģiskas manipulācijas un pretencioza priesteru liekulība, bez taisnības un svētuma, aizvaino un kaitina To Kungu.)))

((( Tas Kungs šeit sauc lietas to īstajos vārdos. Sodomas prinči un Gomoras iedzīvotāji bija tas, kas tajā laikā bija Izraēla Nams.)))

((( Mana dvēsele ienīst jūsu svētkus - tā ir riebeklība. Zaimošana. Dēmonisms.)))

((( Ne velti Jēzus Jaunajā Derībā to pašu sacīja farizeju vairumam: krāsotie kapi, jūsu tēvs ir velns.)))

((( Ne katrs, kas saka: Kungs, Kungs!, sasniegs Dieva Valstību, bet kas dzird Dieva balsi un Viņam paklausa.)))

((( Cik gan bieži mūsu lojalitāte Dievam pārvēršas par reliģisku pagātnes palieku.

Un taisnīgums un svētums uz mūsdienu neoliberālisma fona ir nepietiekamas attīstības un atpalicības pazīme.)))

((( Tomēr Dievs paliek Dievs, vai mazums, ko runā reliģiozi cilvēki.)))

((( Un Viņa spēles noteikumi paliek nemainīgi, jo neviens nekad nav atcēlis Viņa baušļus.)))

((( Reliģija un ticība vienmēr ir bijušas barikāžu pretējās pusēs.)))

((( Kā saka Raksti: burts nogalina, bet gars dara dzīvu.)))

((( Lūk robeža starp svētnīcu un ārējo pagalmu.)))

((( Ne jau rituāli un ne baznīcas ceremonijas mūs svētī, bet gan Pats Kungs. Viņa klātbūtne un mūsu paklausība Viņam.)))

((( Mēs nekad nespēsim apslēpt savu sacelšanos, ambīcijas un nepaklausību Dievam ar ārēju reliģisku formalitāti un pat ne ar saviem upuriem.)))

((( Saprotiet, ka mūsu upuris nekad nekļūs par atlaidi mūsu nepaklausībai Dieva gribai.)))

((( Cik gan augstu Dievs novērtē mūsu uzticību un paklausību! Un, cik gan bieži mēs to atstājam novārtā!)))

((( Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi redzēs Dievu. Un, ja sirdī ir netīrība, grēks un nelikumība, debesis ir cieši noslēgtas.)))

((( Tad, lai šodien Svētais Gars savieno profesionālismu, Kristocentrismu un Svētā Gara svaidījumu.)))

((( Un, ja Kristus teica: bez Manis jūs neko nevarat darīt, tad lai tas ir mūsu kalpošanas pamats.)))

((( Pretējā gadījumā mūs sagaida degradācija, mūsdienīgs farisejisms un atkrišana.)))

((( Rehaba nama un Izraēla Nama vēsture neapstājās. Tā turpinās līdz pat šai dienai.

Un galvenā mācība ir, kuram no tiem mēs dosim priekšroku.)))

((( Nedod Dievs pirms katastrofas atrasties nolemtajā namā vai lielākajā daļā nolemtās pasaules, kas tik populāra un vispārpieņemta.)))

((( Lai Dievs dod mums būt aizsargātā namā, ko sauc par šķirstu, kas mūs izglābs un pasargās globālās katastrofas laikā.)))

((( Uzmanīgi seko, kāds jumts ir virs tevis.)))

((( Rehaba nama jumts, kas droši aizsargāts, vai garantēti nolemtā Izraēla Nama jumts.)))

((( Bet tikmēr mēs esam vēsturiskās krustcelēs.)))

Jeremija 35:15

15 Un turklāt Es sūtīju vienmēr pie jums visus Savus kalpus, praviešus, un liku jums sludināt: atgriezieties ikviens no saviem ļaunajiem ceļiem, labojiet savas dzīves gaitas un neskrieniet pie citiem dieviem, nekalpojiet tiem! - Tad jūs negribējāt to dzirdēt un neklausījāt Man.

((( Lielākais apvainojums mūsu Kungam ir nodevība. Garīga laulības pārkāpšana. Elku pielūgšana. Zaimošana. Citu dievu pielūgšana.)))

((( Kā tā kalna pakājē, kur Mozus saņēma akmens plāksnes.)))

((( Tauta pieprasīja, lai Ārons pārveidotu monoteismu jeb teokrātisko kārtību pagānu elkdievībā.)))

((( Nav nekā aizskarošāka kā noniecināt To, Kurš tavā labā ir izdarījis tik daudz.)))

((( Lūk ar ko tajā brīdī Rehaba nams atšķīrās no Izraēla Nama.)))

Jeremija 35:16-17

16 Jonadaba, Rehaba dēla, pēcnācēji izpildīja pavēli, ko tiem viņu ciltstēvs devis. Bet šī tauta neklausās uz Mani!

17 Tādēļ saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: redzi, Es sūtīšu pār Jūdu un visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem visu to nelaimi, ar ko Es tiem piedraudēju, tādēļ ka tie neuzklausīja Mani, kad Es uz tiem runāju, un Man neatbildēja, kad Es tos uzrunāju.

((( Uzticība, kas cilvēku atstāta novārtā, bet Dieva pagodināta un paaugstināta, ir unikālā un specifiskā Rehaba nama atlīdzība.)))

Jeremija 35:18-19

18 Rehabiešu dzimtai Jeremija sacīja: "Tā saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: tādēļ ka jūs esat turējuši sava tēva Jonadaba pavēles un izpildījuši visas pavēles, ko viņš jums devis, 19 tādēļ, saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs, Jonadabam, Rehaba dēlam, nekad netrūks tāda vīra, kas stāvēs Manā priekšā vienumēr!"

((( Uzticība, cilvēku atstāta novārtā, bet Dieva pagodināta un paaugstināta - tā ir unikālā un specifiskā Rehaba nama atlīdzība.)))


29.07.22.- Tā Kunga labvēlības Vasara

Lūkas 4:14-21

14 Bet Jēzus Gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un Viņa slava izpaudās pa visu apkārtni.

15 Un Viņš mācīja viņu sinagogās, un visi Viņu slavēja.

16 Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.

17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā

19 un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu."

20 Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu.

21 Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."

((( Tas, kuram pieder sezona, arī noteiks galvenos notikumus šajā laikā.)))

((( Atgriešanās.)))

Lūkas 4:16

Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.

((( Agri vai vēlu, bet mēs atgriezīsimies tur, no kurienes sākām.)))

((( Un cilvēkiem jāierauga atšķirību.)))

((( Viņš atgriezās Nācaretē gara spēkā. Nobriedis, pieredzējis, slavens un ietekmīgs.)))

((( Viņš mācīja to sinagogās, un visi viņu pagodināja.)))

((( Pēc atgriešanās Nācaretē Viņa novērtējums cilvēku vidū sasniedza maksimumu.)))

((( Atzinība ir vēstneša zīmogs.)))

((( Kristus atgriezās Nācaretē, kur Viņš tika audzināts, pavisam citā statusā.)))

((( Laiks pieaugt un, atstājot Kristus mācības pirmsākumus, nebremzēt, bet gan steigties pretī pilnībai.)))

Lūkas 4:17-18

17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis..."

((( Ne pilnībā visas vietas Bībelē var izmantot šai kalpošanai.)))

((( Viņš atrada vietu, kas atbilst dotajai mērķauditorijai.)))

((( Tieši pār izvēlētajām vietām, īstajā laikā un īstajā vietā, mīt Svētā Gara svaidījums.)))

((( Ja manā sirdī būs vieta izvēlētam Svēto Rakstu fragmentam, veiksme un svētība ir garantēta.)))

((( Ja Kristus atrada vietu Rakstos, lūdzu, atrodi vietu savā sirdī šai atklāsmei, un tu tiksi svētīts.)))

((( Kad Dievs izvēlas vietu Svētajos Rakstos, ko Viņš uzskata par mums būtisku konkrētajā laika brīdī, pacenties atrast vietu šai atklāsmei savā sirdī!)))

((( Tas, ko Jēzus ir atradis tev, vienmēr uzvarēs to, ko velns tev ir atradis.)))

((( Tas, ko velns tev ir atradis, nav galvenais. Galvenais, ko Tas Kungs tev ir atradis!)))

((( Es atsakos no visiem velna plāniem savā dzīvē.

Manas koordinātas ir Kristū Jēzū.)))

((( Es neesmu izmēģinājumu laukums, kur velns var palaist savas programmas.

Mana dzīve un mana sirds ir Dievišķo programmu un Viņa valdīšanas teritorija.)))

Lūkas 4:17-18

17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis..."

((( Godā šo vārdu, un šis vārds kā veseris satrieks visus lāsta cietokšņus tavā dzīvē.)))

((( Ja šī vasara ir Tā Kunga vasara, tad visus galvenos notikumus šajā sezonā noteiks Tas Kungs!)))

((( Tā Kunga Gars ir pār Mani, jo Viņš Mani ir svaidījis.

Un, ja mēs esam Kristū Jēzū, tad tas pilnībā pieder arī mums.)))

((( Dievs vēlas, lai šī Kunga Vasara būtu Viņa svaidījuma, Viņa autoritātes un spēka izpausme mūsu kalpošanā.)))

((( Kad Tā Kunga Gars ir pār mani, manis sacītais būs nevis pārliecinošos cilvēciskās gudrības vārdos, bet gan gara un spēka izpausmē.)))

((( Un, ja ienaidnieks mums tuvojas pa vienu ceļu, tad tas bēgs no mums pa septiņiem ceļiem!)))

((( Izmisuma apstākļos mēs nekritīsim izmisumā, jo Tā Kunga Gars ir pār ikvienu no mums.)))

((( Šajā vasarā mēs nebūsim aste. Mēs būsim galva, jo Tā Kunga Gars, kas ir pār mums, saistīs mūsu domas Kristū Jēzū.)))

((( Šis svaidījums mūs mācīs un pasargās no kļūdainiem un liktenīgiem lēmumiem.)))

((( Svētā Gara vadība būs izšķirošais faktors mūsu kalpošanā.)))

Lūkas 4:17-21

17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā

19 un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu."

20 Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu.

21 Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."

((( Ja Kristus atrada vietu Rakstos, lūdzu, atrodi vietu savā sirdī šai atklāsmei, un tu tiksi svētīts.)))

((( Tas, ko Jēzus ir atradis tev, vienmēr uzvarēs to, ko velns tev ir atradis.)))

((( Es atsakos no visiem velna plāniem savā dzīvē. Manas koordinātes ir Kristū Jēzū.)))

((( Es neesmu izmēģinājumu laukums, kur velns var palaist savas programmas.

Mana dzīve un mana sirds ir Dievišķo programmu un Viņa valdīšanas teritorija.)))


24.07.22.- Cilvēku iemantošana Dieva Valstībai ir mūsu kalpošanas galvenais mērķis

Mateja 4:17

No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.

((( Aicinājums uz grēku nožēlošanu ir Evaņģēlija sludināšanas pamats.)))

((( Kas ir grēku nožēla?)))

((( Grēku nožēlošana ir dziļa garīga darbība, kad tiek iznīcināta velna vara cilvēka liktenī un tiek atjaunota Tā Kunga valdīšana.)))

((( Grēku nožēlošana ietver ne tikai grēku piedošanu, dziedināšanu vai aktuālu sociālo problēmu atrisināšanu.)))

((( Patiesa grēku nožēla garantē cilvēka pārvietošanos no velna valstības teritorijas uz Dieva valstības teritoriju.)))

((( Patiesa grēku nožēla ir iekšējā cilvēka garīgā dzimšana.)))

((( Fiziskā piedzimšana ir vienīgais veids, kā parādīties materiālajā pasaulē.)))

((( Garīgā piedzimšana ir vienīgais veids, kā parādīties Dieva Valstības teritorijā.)))

Mateja 4:18-22

18 Un, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki.

19 Un Viņš uz tiem saka: "Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem."

20 Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja Viņam.

21 Un, no turienes tālāk iedams, Viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lāpām, un Viņš tos aicināja.

22 Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja Viņam.

((( Cilvēks pats nevar uzņemties neko, ja tas viņam nav dots no augšienes.)))

((( Cilvēks pats bez Skolotāja palīdzības nekad nespēs iemantot cilvēkus Dieva Valstībai.)))

((( Sekojiet Man. Mācieties no Manis. Dodot jums Savu pieredzi, Es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem.)))

1. Korintiešiem 9:16-23

16 Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties; jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju!

17 Jo, ja es to labprātīgi daru, tad man ir alga; bet, ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs.

18 Kas tad ir mana alga? Ka es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietoju savas tiesības, ko man dod evaņģēlija sludināšana.

19 Jo, nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu.

20 Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus; tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības.

21 Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības.

22 Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos; visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu.

23 Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā.

((( Kāds gan liels gods ir glābt cilvēkus un vest tos pie Tā Kunga.)))

((( Būt Evaņģēlija līdzdalībniekam un Dieva Valstības pārstāvim uz zemes.)))

((( Evaņģēlijs ir Skolotāja kalpošana.

Apustuļu darbi un viņu vēstules ir Viņa mācekļu kalpošana.)))

((( Šodien stafete turpinās.)))

((( Mūsu kalpošanas galvenais mērķis ir piesaistīt cilvēkus Dieva Valstībai.)))

((( Šeit runa ir ne tikai par draudzes izaugsmi, bet, pirmkārt, par šo cilvēku glābšanu.)))

((( Mēs esam glābti, lai glābtu.)))

((( Mēs esam dziedināti, lai dziedinātu.)))

((( Un, ja es esmu piedzimis no Dieva, es esmu dzimis, lai iekarotu un piesaistītu cilvēkus Dieva Valstības teritorijai.)))

((( #1

Pieraksti VIP sarakstā to vārdus, kurus Tas Kungs ir ielicis tavā sirdī.

Un regulāri lūdzies par viņiem.)))

((( #2

Piezvani vismaz reizi nedēļā. Pajautā kā klājas. Un uzaicini uz tikšanos.)))

((( #3

Pacenties uzsākt ar viņiem draudzīgas attiecības. Ne velti šo projektu sauc "Draudzība".)))

((( #4

Tikšanās laikā, cita starpā, noteikti uzaicini uz dievkalpojumu.

Nekad neizvairies no draudzes tēmas.

Atceries: Tas Kungs pievieno draudzei tos, kas tiek glābti, un mums ir jābūt vienotiem ar Viņu.)))

((( #5

Paņem skrejlapu un pacenties izskaidrot visu, kas attiecas uz gaidāmo konferenci. Uzaicini viņiem izdevīgā laikā.

Lai piepildītu mielastu ar tiem, kas bauda. Taču galvenais, lai šī pasākuma saturs atbilstu nosaukumam.)))


20.07.22.- Mūsu ietekmes avots. Platforma atbildētai lūgšanai

2. Korintiešiem 2:1-17

1 Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām,

2 jo, ja es jūs skumdinu, kas tad mani iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis.

3 Tamdēļ es jums aizrakstīju, lai man nākot nebūtu jānoskumst par tiem, par kuriem man būtu jāpriecājas; un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks.

4 Jo lielās bēdās un sirds bailēs un ar daudz asarām es jums esmu rakstījis, nevis lai jūs skumdinātu, bet lai jūs redzētu manu lielo mīlestību uz jums.

5 Bet, ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet, lai neteiktu par daudz, pa daļai jūs visus.

6 Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs. 7 Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas. 8 Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību.

9 Taisni tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās.

10 Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu; jo, ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaiga priekšā, lai sātans mūs nepieviltu; 11 jo viņa nodomi mums labi zināmi.

12 Bet, kad es nonācu Troadā sludināt Kristus evaņģēliju un durvis man atvērās Tā Kunga darbā, man sirdī nebija miera, tamdēļ ka brāli Titu neatradu; 13 bet, no tiem atvadījies, aizgāju uz Maķedoniju.

14 Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās.

15 Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd.

16 Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs?

17 Jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā.

((( Ietekme ir iespaids.)))

((( Kādu iespaidu mēs atstājam uz citiem - aromātisku vai smacīgu, pozitīvu vai negatīvu?)))

((( Izvairieties no līdzjūtības. Izpelnieties cieņu. Cieņa attiecas uz jebkuru tavu sasniegumu novērtējumu.)))

((( Palīdzība atnāk nevis tiem, kam tā nepieciešama, bet tiem, kas to ir pelnījuši.)))

Lūkas 7:2-10

2 Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja slims uz miršanu.

3 Dabūjis dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie Viņa jūdu vecajus un Viņu lūdza, lai nāktu viņa kalpu dziedināt.

4 Un, pie Jēzus nogājuši, tie Viņu mīļi lūdza, sacīdami: "Viņš ir vērts, ka Tu viņu paklausi,

5 jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu."

6 Un Jēzus gāja tiem līdzi; bet, kad Viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie Viņa un lika Viņam sacīt: "Kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka Tu nāc zem mana jumta.

7 Tāpēc arī es pats neesmu turējis sevi par cienīgu nākt pie Tevis; bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels.

8 Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padoti kareivji, un, ja es kādam saku: ej, - tad viņš iet; un otram: nāc, - tad viņš nāk; un savam kalpam: dari to, - tad viņš dara."

9 Bet Jēzus, to dzirdējis, par viņu brīnījās un, pagriezies uz ļaudīm, kas Viņam gāja līdzi, sacīja: "Es jums saku: tādu ticību Es pat Israēla ļaudīs neesmu atradis."

10 Un tie, kas bija sūtīti, atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu."

((( Kādi ir svarīgi priekšnoteikumi, lai saņemtu atbildi uz lūgšanu?)))

((( Atbilde ir vienkārša - ietekme.)))

((( Ietekmes avots ir lūgšanu atbilžu pasūtīšanas platforma.)))

((( Un ietekme, pirmkārt, tā ir tava reputācija.)))

((( #1

Virsnieks novērtēja tos, kas bija līdzās. Un tas nozīmē, ka viņš bija līdzjūtīgs cilvēks.)))

((( #2

Virsnieks bija komunikabls un sabiedrisks cilvēks.

Viņš spēja veidot attiecības ar dažādiem ietekmīgiem cilvēkiem, un, pirmkārt, ar tiem, kas cienīja Jēzu.)))

((( #3

Virsnieks zināja, kas ir savstarpēja palīdzība.

Vakar tu kādam palīdzēji, un rīt kāds būs gatavs palīdzēt tev.

Lūk mūsu patiesās ietekmes avots.)))

((( #4

Savstarpēja palīdzība rada savstarpēju cieņu.

Virsnieks nekad nerunāja par savu cieņu. Par to runāja apkārtējie.

2. Korintiešiem 10:18

18 Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic Tas Kungs.)))

((( #5

Virsnieks zināja, kas ir vara.

Kas ir pavēle, kura netiek apspriesta, bet izpildīta.

Kā fiziskajā pasaulē, tā arī garīgajā pasaulē.)))

((( #6

Ar savu cēlsirdību virsnieks varēja pārsteigt ne tikai cilvēkus.

Šajā gadījumā viņš ar savu ticību pārsteidza pat Jēzu.)))

((( Lūk, kas piesaistīja Dieva brīnumu virsnieka dzīvei.)))

Jāņa 6:22-27

22 Otrā dienā ļaudis, kas bija palikuši viņpus jūras, uz krasta stāvēdami, noprata, ka tur citas laivas nebija bijis kā tikai viena un ka Jēzus nebija kopā ar mācekļiem kāpis laivā, bet mācekļi bija aizbraukuši vieni paši.

23 Tanī laikā no Tiberijas nāca citas laivas pie tās vietas, kur tie bija ēduši maizi, ko Tas Kungs bija svētījis.

24 Kad nu ļaudis noprata, ka ne Jēzus, ne Viņa mācekļi nav vairs tur, tie iekāpa laivās un aizbrauca uz Kapernaumu, meklēdami Jēzu.

25 Un, atraduši Viņu otrā malā, tie Viņam sacīja: "Rabi, kad Tu esi atnācis šurp?"

26 Jēzus viņiem atbildēja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs Mani meklējat nevis tāpēc, ka esat redzējuši zīmes, bet ka esat baudījuši no maizēm un paēduši.

27 Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls, jo Dievs Tēvs Viņu ir apzīmogojis.

((( Atkarība no kulinārijas nekad nav iespaidojusi un nekad neietekmēs To Kungu.)))

((( Nekad nekoncentrējieties uz savām vājībām, izrādot tās cilvēkiem.)))

((( Koncentrējiet uzmanību uz savām stiprajām pusēm. Tas Kungs noteikti pievērsīs tam vērību.)))

((( Ietekmīgus mūs darīs stipro pušu attīstīšana, nevis bezgalīga cīņa ar vājībām.)))

Jesajas 35:3-10

3 Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus!

4 Sakiet izmisušām sirdīm: "Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs! Atriebība nāk un Dieva atmaksa! Viņš pats nāk un jūs izglābs!"

5 Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies.

6 Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēle gavilēs, jo ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.

7 Un svelošā smilts taps par ezeru un izkaltusī zeme par ūdens avotu; kur agrāk mājoja šakāļi, tur augs zāle un niedres.

8 Un tur būs līdzens ceļš - ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstie tur nespers savu kāju, tas ir Viņa tautas ceļš, drošs ceļš, pat neprašas nevar tanī apmaldīties.

9 Tur nebūs lauvu un plēsīgu zvēru, bet atsvabinātie pa to staigās.

10 Tā Kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Ciānā; mūžīgs prieks staros pār viņu galvām; prieks un līksmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen.

((( Beidziet sūdzēties un noniecināt sevi!!!

Mums ir Dievs, kurš spēj nesalīdzināmi vairāk nekā mēs prasām vai domājam!!!)))

((( Es varu visu Jēzū Kristū, kurš mani stiprina!!!)))

((( Man nevajag līdzjūtību!!!

Es prasu cieņpilnu attieksmi pret sevi.)))

((( Es esmu Kristū, un tas nozīmē, ka esmu jauns radījums. Senais ir pagājis, tagad viss ir jauns!!!)))

((( Un tas nozīmē, ka esmu veiksmīgs un pašpietiekams cilvēks.

Un pavisam drīz jūs paši par to pārliecināsieties!)))


17.07.22.- Cilvēka griba un Dieva griba. Konflikts vai harmonija

Mateja 7:21

21Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.

((( Dieva griba un cilvēka griba.)))

((( Un starp tām ir smalka, tikko pamanāma robeža, kas atdala taisnību no nelikumības.)))

((( Mēs ieejam Dieva Valstībā ne pēc mūsu noteikumiem.)))

((( Šim nolūkam ir debesu KODEKSS. Tā spēles noteikumi.)))

Mateja 19:16-22

16 Un redzi, viens piegāja pie Viņa un sacīja: "Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību?"

17 Un Viņš tam sacīja: "Ko tu Man jautā par to, kas labs; tik viens ir Labais. Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus."

18 Tas saka Viņam: "Kurus?" Un Jēzus sacīja: "Tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību;

19 godā savu tēvu un māti; un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu."

20 Jauneklis saka Viņam: "To visu esmu turējis. Kā man vēl trūkst?"

21 Jēzus tam sacīja: "Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ."

22 Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas."

((( Runāt par svētumu un Mūžīgo dzīvi ir viena lieta. Šeit ir brīnišķīga iedvesma un noskaņojums. Sapņot nav kaitīgi.)))

((( Taču, kad runa ir par šo principu ieviešanu dzīvē, vai Dieva gribas piepildījumu, noskaņojums mainās.)))

((( Cilvēku šādās konferencēs kļūst arvien mazāk. Draudzes izsīkst. Un mēs ar nožēlu aizejam no Viņa.)))

Mateja 19:23-26

23 Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā.

24 Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā."

25 Bet Viņa mācekļi, to dzirdēdami, ļoti izbijās un sacīja: "Kas tad var tikt pestīts?"

26 Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja: "Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.

((( Mēs ieejam Dieva Valstībā ne pēc mūsu noteikumiem.)))

((( Šim nolūkam ir debesu KODEKSS. Tā spēles noteikumi.)))

((( Tāpēc Dieva Valstībā ienāk nevis tie, kas RUNĀ par Dieva principiem, bet gan tie, kas tos ZIN un PILDA.)))

((( Un, ja Dieva griba mūs apbēdina vai kaitina - bēdas mums. Pestīšana mums neredzēt kā pašu ausis.)))

Mateja 7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani SAKA: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas DARA Mana Debesu Tēva prātu.

((( Mūžības koordinātas - lūk, dzīves jēga.)))

((( Kur tad slēpjas šī nemanāmā robeža starp subjektiem, kuri RUNĀ, un subjektiem, kuri PILDA Debesu Tēva gribu?)))

((( Lai ieietu DEBESU VALSTĪBĀ, mums ir ne tikai JĀRUNĀ par Debesu Valstības principiem, bet arī jāpilda DEBESU TĒVA griba.)))

Mateja 7:13-14

Ieejiet pa ŠAURAJIEM vārtiem, jo vārti ir PLATI un ceļš ir PLATS, kas aizved uz PAZUŠANU, un DAUDZ ir to, kas pa tiem ieiet. Bet ŠAURI ir vārti un ŠAURS ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un MAZ ir to, kas to atrod."

((( Cilvēka griba daudziem ir plats ceļš, kas ved uz iznīcību.)))

((( Dieva griba ir šaurs ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, bet diemžēl to ir maz.)))

((( Vairākums ne vienmēr ir patiesības kritērijs.)))

((( Galvenais kritērijs ir, kura pusē ir Dievs.)))

((( Tava Šķirsta celtniecība ir tavas patiesās pestīšanas teritorija.)))

((( Noa un viņa ģimene tika izglābti šķirstā, ko viņš cēla.)))

2.Mozus 23:1-3

Tev nebūs NEPATIESAS BAUMAS izplatīt; nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību. Nebiedrojies ar lielo PŪLI TĀ ĻAUNAJOS darbos un ķildās neliecini, TAM IZPATIKDAMS, tā sagrozot tiesu. Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.

((( LIELĀKĀ DAĻA, PĒC PAŠU GRIBAS, apzināti izvēlējās PLAŠO CEĻU, kas viņus noveda pie neizbēgamas PAZUDINĀŠANAS.)))

((( Bet Dievs bija MAZĀKUMA pusē, kas pēc DIEVA GRIBAS izvēlējās ŠAURO CEĻU, kas veda uz mūžīgo dzīvi.)))

((( Vairākums ne vienmēr ir patiesības kritērijs.)))

((( Galvenais kritērijs ir, kura pusē ir Dievs.)))

((( Ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Un ceļš uz debesīm ir bruģēts ar labiem darbiem.)))

Mateja 21:28-32

Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: "dēls, ej un strādā šodien manā vīnadārzā."

Un TAS ATBILDĒJA un sacīja: jā, kungs! - Bet viņš NEGĀJA.

Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. - Pēc tam viņam palika žēl, un viņš AIZGĀJA.

Kurš no šiem diviem ir darījis TĒVA PRĀTU?"

Tie saka: "Pēdējais." Tad Jēzus saka tiem: "Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt; bet muitnieki un netikles viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt.

((( Ja vēlies iepazīt cilvēku - palūdz viņam palīdzību.)))

((( Uzdotie uzdevumi vai uzticētie pienākumi atklās cilvēka būtību un parādīs viņa patieso seju.)))

((( Pazemība ir ATBILDĪBA. Šī ir pareizā, praktiskā ATBILDE. Tā ir spēja pakļaut savu gribu tam, kurš stāv pāri jums.)))

((( Lepnums ir BEZATBILDĪBA. Vienkārši NEGRIBU, tas arī viss. Tas ir praktisks ATTEIKUMS izpildīt Dieva gribu.)))

((( Brīdī, kad savu gribu nostādam augstāk par Dieva gribu, mēs stāvam uz plata ceļa, kas ved uz iznīcību.)))

((( Nevis MANA GRIBA, bet TAVA GRIBA LAI NOTIEK. Tā ir patiesas grēku nožēlas būtība.)))

((( Ne viss, kas notiek sākumā, atbilst tam, kas notiek beigās.)))

((( Mēs ne vienmēr gribam to, ko mums vajag. Un ne vienmēr mums vajag to, ko vēlamies.)))

((( Lai izpildītu Dieva gribu, mums ir vajadzīgs nevis emocionāls, bet racionāls lēmums.)))

((( Pamatā kalpošani Dievam ir nevis emocijas, kas var mainīties katru dienu, bet gan skaidri formulēts lēmums, kas pakārtos cilvēka gribu Dieva gribai.)))

((( Vienā gadījumā DIEVA GRIBA tika atskaņota, bet nepiepildīta.)))

((( Otrajā gadījumā Dieva griba palika neizrunāta, tomēr izpildīta.)))

((( Mēs ieejam Dieva Valstībā ne pēc mūsu noteikumiem.)))

((( Šim nolūkam ir debesu KODEKSS. Tā spēles noteikumi.)))

((( Tāpēc Dieva Valstībā ienāk nevis tie, kas RUNĀ par Dieva principiem, bet gan tie, kas tos ZIN un PILDA.)))

((( Un, ja Dieva griba mūs apbēdina vai kaitina - bēdas mums. Pestīšana mums neredzēt kā pašu ausis.)))

((( Lai ieietu DEBESU VALSTĪBĀ, mums ir ne tikai JĀRUNĀ par Debesu Valstības principiem, bet arī jāpilda DEBESU TĒVA griba.)))


13.07.22.- Nepametiet savu kalpošanu. Ar to Tēvs tiks pagodināts, ja nesīsiet daudz augļu

Jēkaba 2:14-22

14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt?

15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības,

16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz?

17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.

18 Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir darbi. - Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem.

19 Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb.

20 Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?

21 Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra?

22 Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga,"

((( Kalpošana ir šī vakara galvenais kontrolvārds.)))

Pārbaudiet paši sevi, vai esat ticībā, saka apustulis Pāvils.)))

((( Galvenā dzīvas patiesas ticības pazīme ir tava kalpošana.)))

((( Kāda ticība - tāda ir arī kalpošana. Un kāda ir kalpošana - tāda ir draudze.)))

((( Esmu pilnīgi pārliecināts: atdzims dziļa lūgšanu kalpošana, kā arī evaņģelizācija dažādos līmeņos.)))

((( Atdzims jauniešu kalpošana, kas nodrošinās paaudžu saikni.)))

((( Atdzims aizbildnības un mājas grupu kalpošana.)))

((( Tas Kungs ir greizsirdīgs par māceklības, semināru un Bībeles skolas atjaunošanu jaunā līmenī.)))

((( Parādi man savu kalpošanu, un es ieraudzīšu tavu ticību.)))

((( Mana kalpošana nav nekas cits kā dzīvē iemiesota ticība.

Kam es ticu, to es vairoju savā kalpošanā.)))

((( Ticība ir manas kalpošanas dzinējspēks. Un konkrēta kalpošana ir augošas draudzes dzinējspēks.)))

((( Katrs taisnais dzīvos no savas ticības.)))

((( Mana kalpošana nav nekas cits kā dzīvē iemiesota ticība.

Kam es ticu, to es vairoju savā kalpošanā.)))

((( Ticība ir manas kalpošanas, mana pasaules uzskata, manas esamības dzinējspēks.)))

((( Kungs, izsūti savus strādniekus Savā pļaujā, jo tā jau ir nobriedusi.)))

Ebrejiem 11:24-34

24 Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu,

25 labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi,

26 par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu.

27 Ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo, it kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja.

28 Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu.

29 Ticībā viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka.

30 Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt.

31 Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūkus.

32 Un ko vēl lai saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Sampsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem,

33 kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši,

34 uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt.

((( Kalpošana ir šī vakara galvenais kontrolvārds.)))

Pārbaudiet paši sevi, vai esat ticībā, saka apustulis Pāvils.)))

((( Tava ticība ir galvenā dzīvības, patiesas ticības pazīme.)))

((( Nepametiet savu cerību.

Nepametiet savu dienestu.

Un tie, kas viņu pameta, atgriezieties!!!)))

((( Ar to Tēvs tiks pagodināts, ja jūs nesīsiet daudz augļu.)))

((( Neatstājiet savu aicinājumu un kalpošanu.

Ar to Tēvs tiks pagodināts, ja jūs nesīsiet daudz augļu.)))

((( Daudzšķautņaina vadības struktūra un pārpildīta, augoša draudze.)))

((( Gudra un kvalitatīva evaņģelizācija, pēc kuras sākam Alfa kursu.)))

((( Daudzsološa jauniešu kalpošana kā personāla kalve topošajām kalpošanām dažādās jomās.)))

((( Speciālistu sagatavošana pašvaldību un valsts iestādēs uz studentu kluba bāzes.)))

Jesajas 65:8-9

8 Tā saka Tas Kungs: "Kamēr vīnogu ķekarā vēl ir dzīvības sula, mēdz sacīt: neposti to! Jo tur svētība iekšā. Tāpat Es rīkošos ar Saviem kalpiem, ka Es tos visus nenomaitāju.

9 Es radīšu Jēkabam pēcnācējus un Jūdam Mana kalnāja īpašniekus, lai Mani izredzētie to manto un Mani kalpi tur dzīvo."

((( Dievs nesargā visus pēc kārtas. Dievs sargā tos cilvēkus, kuri nes augļus viņu kalpošanas teritorijā.)))

((( Ja vēlies būt aizsargāts, nepamet savu kalpošanu.

Laid sudrabu apgrozībā un nes augļus, kas ir tavas aizsardzības un pestīšanas garantija.)))

((( Ticība ir mūsu kalpošanas sakņu sistēma un virzītājspēks.)))

((( Tas nav iespējams ārpus kalpošanas. Tikai kalpojot Tam Kungam, tu varēsi Viņu pagodināt ar saviem rezultātiem un uzvarām.)))

Jāņa 15:1-2

1 ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs.

2 Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.

((( Neauglība nolemj mūs būt nogrieztiem un atmestiem.

Bet augļi mums garantē Vīnkopja uzmanību un rūpes.)))

Jāņa 15:3-5

3 Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis.

4 Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.

5 ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

((( Bez Manis jūs neko nevarat izdarīt.

Mums jābūt potētiem uz Vīnakoka, nevis ar Pfizer vai Johnson.

Tad mēs nesīsim daudz augļu.)))

Jāņa 15:6-8

6 Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg.

7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.

8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.

((( Kalpošana ir šī vakara galvenais kontrolvārds.

Izpētiet paši sevi, vai jūs esat ticībā, saka apustulis Pāvils.)))

((( Galvenā dzīvas patiesas ticības pazīme ir tava kalpošana.)))

((( Kāda ticība, tāda ir arī kalpošana.)))

((( Parādi man savu kalpošanu, un es ieraudzīšu tavu ticību.)))

((( Mana kalpošana nav nekas cits kā dzīvē iemiesota ticība.

Kam es ticu, to es vairoju savā kalpošanā.)))

((( Ticība ir manas kalpošanas, mana pasaules uzskata, manas esamības dzinējspēks.)))

((( Dievs nepasargā visus pēc kārtas. Dievs sargā tos cilvēkus, kuri nes augļus viņu kalpošanas teritorijā.)))

((( Ja vēlies būt aizsargāts, nepamet savu kalpošanu.

Laid sudrabu apgrozībā un nes augļus, kas ir tavas aizsardzības un pestīšanas garantija.)))

((( Neatstāj savu kalpošanu. Ar to Tēvs tiks pagodināts, ja nesīsi daudz augļu.)))


10.07.22.- Privātīpašuma likumi Dieva Valstības teritorijā

Apustuļu darbi 17:26-27

26 Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot,

27 lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums."

((( Iepriekš nosacīti laiki un mūsu mītnes robežas ir platforma mūsu aizsargātai un svētīgai attīstībai.)))

((( Kā pasaulē ap mums putni ir brīvi debesīs, un zivis ir brīvas ūdenī - tā taisnīgie ir brīvi Dieva Valstības teritorijā, un grēcinieki - tumsas Valstības teritorijā.)))

((( Bet lūk, kur ir mūsu dzīvestelpa, tā ir mūsu izvēle.)))

((( Privātīpašuma likumi Dieva Valstības teritorijā)))

((( Pacentieties nepiesavināties to, kas likumīgi jums nepieder, un jums tiks garantēta svētība un aizsardzība.)))

Marka 11:27-33

27 Un tie nāk atkal uz Jeruzālemi, un, Viņam Templī staigājot, nāk pie Viņa augstie priesteri un rakstu mācītāji, un vecaji

28 un Tam saka: "Kādā pilnvarā Tu šo visu dari? Un kas Tev šo pilnvaru devis to darīt?"

29 Bet Jēzus tiem sacīja: "Es jums kaut ko vaicāšu, un atbildiet Man; tad Es jums sacīšu, kādā pilnvarā Es to daru.

30 Vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet Man."

31 Un tie sprieda savā starpā un sacīja: "Ja mēs sakām: no debesīm, - tad Viņš sacīs: kāpēc tad jūs viņam neesat ticējuši?

32 Bet vai lai sakām: no cilvēkiem?" Viņi bijās no ļaudīm. Jo visi par Jāni domāja, ka tas patiesi bijis pravietis.

33 Un tie atbildēdami Jēzum saka: "Mēs nezinām." Un Jēzus tiem saka: "Tad Es arīdzan jums nesaku, kādā pilnvarā Es to daru."

((( Kad tauta ir apgaismota, no tās baidās.

Kad tauta ir iegrimusi tumsonībā, no tās neviens nebaidās.

To pārvalda kā paklausīgu ganāmpulku.)))

((( Mums nopietni jātiek skaidrībā, kas pieder Tam Kungam, un kas pieder cilvēkam, un mēs nedrīkstam neko sajaukt.)))

((( Dievam piederošo mums ir jāatdod Dievam un ķeizaram to, kas viņa, bet ne pretēji.)))

((( Svētīga tauta, kas tikusi skaidrībā ar to.

Svētīga ir tauta, kuras Dievs nav ķeizars, bet Tas Kungs.)))

((( Nekad nepiesavinieties to, kas likumīgi pieder Tam Kungam.)))

1. Korintiešiem 4:1-7

1 Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.

2 No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.

3 Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa; es neesmu arī pats sev tiesnesis.

4 Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir Tas Kungs.

5 Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.

6 Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi un uz Apollu, jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu.

7 Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis?"

((( Izpratne par to, kas ir tavs un kas pieder Tam Kungam, ir fundamentāla dzīves atklāsme.)))

((( Jebkurš mēģinājums iejaukties Dieva Valstības privātīpašumā ir ar likumu sodāms noziegums. Tāpēc nekad nepiesavinieties to, kas pieder Tam Kungam.)))

((( Kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Un, ja tu to saņēmi, kāpēc tu lepojies tā, it kā tu to nebūtu saņēmis?)))

Filipiešiem 2:12-13

12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

13 Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

Marka 12:1

1 Un Viņš tiem iesāka runāt līdzībās: "Kāds cilvēks stādīja vīnadārzu un ap to uzcēla sētu, un raka vīna spaidu, un uzcēla torni, un to izdeva vīna dārzniekiem, un aizceļoja.

((( Kurš ir saimnieks mājā, un kādi ir spēles noteikumi?)))

((( Vīna dārzs ir tā īpašnieka privātīpašums.)))

((( Viss, kas tur atrodas, pieder Viņam. Gan tornis un vīna spiede, gan žogs un pats vīna dārzs.)))

((( Cienījamie audzētāji, un kas šeit likumīgi pieder jums? Atbilde ir vienkārša. NEKAS. Pilnīgi nekas. To nekad nevajadzētu aizmirst.)))

Marka 12:2

2 Un, kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu vīnadārza augļu.

Marka 12:3

3 Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ.

((( Reizēm nekas nesabojā cilvēkus tik ļoti kā negaidīti panākumi.)))

((( Viņiem pēkšņi likās, ka lomas ir mainījušās, un tagad viņi ir šīs plantācijas saimnieki. Un tas, kurš viņus nolīga, tagad ir viņu padotais.)))

((( Spēles noteikumi spēles laikā pēkšņi mainījās.)))

Marka 12:4-5

4 Un viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem; un to tie sasita un apsmēja.

5 Un viņš sūtīja vēl citu. Un šo tie nonāvēja. Un vēl daudz citus; un no tiem tie citus šauta un citus nonāvēja."

Marka 12:6-8

6 Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja, arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja: taču no mana dēla tie bīsies.

7 Bet šie vīna dārznieki sacīja cits uz citu: šis ir tas mantinieks! Nāciet, nokausim to, tad mantojums būs mūsu.

8 Un tie viņu ņēma, nokāva un izmeta no vīnadārza ārā.

Mateja 23:34-38

34 Tāpēc, redzi, Es sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstu mācītājus; dažus no tiem jūs nokausit un sitīsit krustā un citus šautīsit savās sinagogās un vajāsit no vienas pilsētas uz otru,

35 ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izlietas virs zemes no taisnā Ābela asinīm līdz Caharijas, Barakija dēla, asinīm, ko jūs nokāvuši starp Dieva namu un altāri.

36 Patiesi Es jums saku: tas viss nāks pār šo dzimumu.

37 Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt.

38 Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā.

((( Izpratne par to, kas ir tavs un kas pieder Tam Kungam, ir fundamentāla dzīves atklāsme.)))

((( Jebkurš mēģinājums iejaukties Dieva Valstības privātīpašumā ir ar likumu sodāms noziegums. Tāpēc nekad nepiesavinieties to, kas pieder Tam Kungam.)))

Marka 12:9

9 Ko nu vīnadārza kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus un izdos vīnadārzu citiem.

((( Izpratne par to, kas ir tavs un kas pieder Tam Kungam, ir fundamentāla dzīves atklāsme.)))

((( Jebkurš mēģinājums iejaukties Dieva Valstības privātīpašumā ir ar likumu sodāms noziegums. Tāpēc nekad nepiesavinieties to, kas pieder Tam Kungam.)))

Marka 12:10-12

10 Vai jūs šo vārdu neesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni:

11 no Tā Kunga tas ir un ir brīnums mūsu acīs."

12 Un tie meklēja Viņu rokā dabūt un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka Viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis; un, Viņu atstājuši, tie aizgāja.

((( Jebkurš mēģinājums piesavināties to, kas pieder Tam Kungam, beigsies ar bargu sodu.)))

((( Privātīpašuma likumi Dieva Valstības teritorijā)))

((( Mums nopietni jātiek skaidrībā, kas pieder Tam Kungam, un kas pieder cilvēkam, un mēs nedrīkstam neko sajaukt.)))

((( Dievam piederošo mums ir jāatdod Dievam un ķeizaram to, kas viņa, bet ne pretēji.)))

((( Svētīga tauta, kas tikusi skaidrībā ar to. Svētīga ir tauta, kuras Dievs nav ķeizars, bet Tas Kungs.)))

3. Mozus 27:30-33

30 Un ikviena desmitās tiesas deva no zemes tīrumā sētās sēklas, kā arī no koku augļiem, pieder Tam Kungam un ir Tam Kungam svēta.

31 Bet, ja kas arī no desmitās daļas grib kaut ko izpirkt, tam būs klāt pielikt piekto daļu.

32 Un itin visiem, no kā desmitā tiesa tiek ņemta, vai no lieliem vai sīkiem lopiem, kas vien krīt zem desmitās tiesas mēra rīkstes, ir jābūt svētiem Tam Kungam.

33 Un nekāda izmeklēšana starp labu un nelabu, tos iemainot, lai nenotiek, tie lai netiek apmainīti; bet, ja apmaina, tad tas, kas iemainīts, un tas, kas iegūts tā vietā, lai abi ir svēti; tos nedrīkst izpirkt.""

((( Katra desmitā tiesa uz zemes nepieder mums. Katra desmitā tiesa uz zemes pieder Tam Kungam.)))

((( Neaiztiec to, kas pieder Tam Kungam, un tu būsi svētīts un maksimāli aizsargāts.)))

((( Tas, kurš saprot, ka desmitā tiesa pieder Dievam, un savlaicīgi to atdod Tam Kungam, savā dzīvē saņems Ābrahāma svētību.)))

((( Privātīpašuma likumus Dieva Valstības teritorijā neviens nav atcēlis.)))

((( Svētīgs tas, kurš pilda šos likumus.)))

Ebrejiem 7:1-7

1 Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;

2 viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš,

3 bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.

4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!

5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.

6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.

7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.

((( Privātīpašuma likumus Dieva Valstības teritorijā neviens nav atcēlis.)))

((( Pacentieties nepiesavināties to, kas likumīgi jums nepieder, un jums tiks garantēta svētība un aizsardzība.)))

((( Katra desmitā tiesa uz zemes nepieder mums.

Katra desmitā tiesa uz zemes pieder Tam Kungam. )))

((( Neaiztiec to, kas pieder Tam Kungam, un tu būsi svētīts un maksimāli aizsargāts.)))

((( Tas, kurš saprot, ka desmitā tiesa pieder Dievam, un viņam to atdod laikā, savā dzīvē saņems Ābrahāma svētību.)))

((( Privātīpašuma likumus Dieva Valstības teritorijā neviens nav atcēlis.)))

((( Svētīgs tas, kurš pilda šos likumus.)))


06.07.22.- Kurš mīl dzīvi, tas to saglabās un pārveidos

1. Pētera 3:8-9

8 Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi,

9 neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.

((( Mūsu svētības noslēpumi, kas bagātina un nesagādā skumjas.)))

((( Esiet vienprātīgi un līdzcietīgi.

Brālīgi un žēlsirdīgi.

Draudzīgi un pazemīgi.)))

((( Neesiet skandālu un strīdu izplatītāji. Kļūstiet par miera uzturētājiem.)))

((( Svētījot savus sāncenšus, mēs piesakām savu pašu svētību.)))

1. Pētera 3:10

10 Jo, kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu.

((( Kurš mīl, tas arī grib.)))

((( Mīlestība ir mūsu vēlmju avots. Un vēlmes ir mīlestības produkts.)))

((( Nav vēlmes - nav mīlestības. Ir vēlmes - ir mīlestība. )))

((( Ja tu mīli grēku, būs grēcīgas vēlmes.)))

((( Un, ja tu mīli Dievu, būs svētas un cēlas vēlmes.)))

((( Vēlmes raksturo mīlestību.)))

1. Pētera 3:10

10 Jo, kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu.

((( Kurš mīl dzīvi, tas to saglabās un pārveidos.)))

((( Dzīve ir dienu kopums. Ar ko būs piepildīta diena, ar to būs piepildīta arī visa mūsu dzīve.)))

((( Ja gribi redzēt labas un svētīgas dienas, atturi savu mēli no ļauna un muti no viltus runām.)))

4.Mozus 14:1-4

1 Un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja to nakti.

2 Un visi Israēla bērni kurnēja pret Mozu un Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta: "Kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši! Jeb kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī!

3 Un kāpēc Tas Kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena, kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti?"

4 Un tie runāja cits uz citu: "Celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti!""

((( Kurš mīl, tas arī grib.)))

((( Mīlestība ir mūsu vēlmju avots. Un vēlmes ir mīlestības produkts.)))

((( Nav vēlmes - nav mīlestības.)))

((( Ir vēlmes - ir mīlestība. )))

((( Ja tu mīli grēku, būs grēcīgas vēlmes.)))

((( Un, ja tu mīli Dievu, būs svētas un cēlas vēlmes.)))

4.Mozus 14:5-9

5 Tad Mozus un Ārons nokrita uz sava vaiga pie zemes visas sapulcētās Israēla bērnu draudzes priekšā.

6 Un Jozua, Nūna dēls, un Kālebs, Jefunnas dēls, no zemes izlūkiem, saplēsa savas drēbes,

7 un tie runāja uz visu Israēla bērnu draudzi, teikdami: "Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši, to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme!

8 Ja Tas Kungs būs mums labvēlīgs, tad Viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek.

9 Tikai jūs paši nesacelieties pret To Kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājus; tie mums būs kā maizes kumoss. Viņu patvērums ir tos atstājis, bet Tas Kungs ir ar mums; nebīstieties no tiem!"

((( Ja tu mīli grēku, būs grēcīgas vēlmes.)))

((( Un, ja tu mīli Dievu, būs svētas un cēlas vēlmes.)))

((( Tas bija konflikts starp tiem, kas nesavtīgi mīlēja savu Dievu, un tiem, kuri jau sen bija zaudējuši šo mīlestību.)))

4.Mozus 14:10

10 Un visa draudze sacīja, ka tie ir ar akmeņiem nomētājami. Bet Tā Kunga godība parādījās Saiešanas teltī visu Israēla bērnu priekšā.

((( Kā dažu mutes bija saistītas ar debesīm, tā citu mutes bija saistītas ar pazemi.)))

Jēkaba 3:4-6

4 Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas, un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās vada, kurp tiecas vadītājs.

5 Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu!

6 Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta.

4.Mozus 14:11-12, 26-28

11 Un Tas Kungs sacīja Mozum: "Cik ilgi šī tauta nicinādama Mani atmetīs? Un cik ilgi tie negrib Man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko Es esmu tās vidū darījis?

12 Es viņus sitīšu ar mēri un tos izdeldēšu, bet tevi Es darīšu par tautu, kas būs lielāka un stiprāka nekā viņi!""

26 Un Tas Kungs sacīja Mozum un Āronam, teikdams:

27 "Cik ilgi Man būs ar šo ļauno draudzi ciesties, kas kurn pret Mani? Es esmu dzirdējis Israēla bērnu kurnēšanu, ar ko tie ir izteikuši savu nemieru pret Mani.

28 Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Tas Kungs, Es tā jums darīšu, kā jūs Manās ausīs esat runājuši!"

((( Kā jūs skaļi runājāt uz Mani, tā arī jums darīšu. Jūsu vārdi kļūs jums par spriedumu.

Lūk, ko tas nozīmē: dzīvība un nāve ir mēles varā.)))

4.Mozus 14:29-35

29 "Šinī tuksnesī kritīs jūsu augumi no visiem jūsu skaitītiem, tas ir, tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas ir pret Mani kurnējuši.

30 Jums nebūs ieiet tanī zemē, pār kuru Es esmu pacēlis Savu roku, lai jūs tanī varētu dzīvot, bet vienīgi tikai Kālebam, Jefunnas dēlam, un Jozuam, Nūna dēlam.

31 Un jūsu bērnus, par kuriem jūs teicāt, ka tie kritīšot par laupījumu,- tomēr Es tos ievedīšu, un viņi iepazīsies ar to zemi, ko jūs nicinādami esat atmetuši;

32 bet jūsu augumi kritīs šinī tuksnesī,

33 un jūsu bērni būs gani tuksnesī četrdesmit gadus, un tiem būs jānes sods par jūsu netiklību, kamēr jūsu līķi būs galīgi izzuduši tuksnesī.

34 Pēc četrdesmit dienu skaita - tik ilgi jūs izlūkojāt to zemi -, ikvienu dienu skaitot par gadu, jūs nesīsit četrdesmit gadus savus pārkāpumus, lai jūs tad atzītu, kas tas ir, kad Es no jums nogriežos!

35 Es esmu Tas Kungs; patiesi, ko Es runāju, to Es arī darīšu visai šai ļaunajai draudzei; kas pret Mani ir vienojušies, tiem būs iet bojā šinī tuksnesī, un tur tie arī mirs!"

1. Pētera 3:10

10 Jo, kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu.

Salamana Pamācības 21:22-23

22 Viens pats gudrais iegūst savā varā kara varoņu pilsētu un gāž tās varu, uz kuru tā paļaujas.

23 Kas piesarga savu muti un savu mēli, tas pasarga no bailēm savu dvēseli.

((( Nedod vietu velnam, jo nesavaldīga mēle ir visu nepatikšanas cēlonis.)))

((( Kurš mīl dzīvi, tas to saglabās un pārveidos.)))

Psalms 17:3-7

3 Tu pārbaudi manu sirdi, Tu noraugies uz mani arī naktī, Tu iedziļinies manā dvēselē, bet Tu neatrodi manī nekā ļauna: mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā.

4 Cilvēku dzīves burzmā es pēc Tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku tekām.

5 Mani soļi ir cieši turējušies pie Tavām tekām, manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās.

6 Es Tevi piesaucu, jo Tu uzklausi mani, ak, Dievs. Pievērs man Savu ausi, uzklausi manu runu!

7 Parādi man Savu brīnišķo žēlastību, Tu, glābējs tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie Tavas labās rokas!

((( Dzīve ir dienu kopums. Ar ko būs piepildīta diena, ar to būs piepildīta arī visa mūsu dzīve.)))

((( Kas mīl dzīvi, tas to izglābs un pārveidos))

Psalms 34:12-23

12 Nāciet šurp, jūs bērni, un uzklausiet mani! Es jūs mācīšu To Kungu bīties.

13 Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas?

14 Tas lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus!

15 Novērsies no ļauna un dari labu! Meklē mieru un dzenies pēc tā!

16 Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.

17 Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus.

18 Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām.

19 Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.

20 Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.

21 Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts.

22 Bezdievīgo nokauj viņa blēdība, un, kas ienīst taisno, tie kritīs grēkā, un tiem tas būs jānožēlo.

23 Tas Kungs izglābj Savu kalpu dvēseli, un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz Viņu paļaujas.

1. Pētera 3:11-12

11 Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā.

12 Jo Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet Tā Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu.


03.07.22.- Cilvēks un sabiedrība. Subjektīvais un objektīvais skatījums

((( Ko tu redzi, cilvēka dēls? )))

Ecēhiēla 8:1-6

1 Notika pēc tam sestā gada sestā mēneša piektajā dienā, kad es sēdēju savā namā un Jūdas vecaji bija pie manis, ka Tā Kunga roka krita uz mani.

2 Es pēkšņi redzēju tēlu, kam bija cilvēka izskats. No saviem gurniem uz leju tas bija kā uguns un no saviem gurniem uz augšu kā spilgtas debess gaismas atspīdums, kā mirdzoša metāla spožums.

3 Tad viņš izstiepa it kā roku un satvēra mani pie manas galvas matiem. Gara spēks pacēla mani starp zemi un debesīm un dievišķā parādībā aiznesa mani uz Jeruzālemi pie iekšējā pagalma vārtiem uz ziemeļu pusi, kur stāvēja tas elka tēls, kas To Kungu kaitināja un sāpināja.

4 Un redzi, tur manā priekšā atklājās godība, kā es to jau biju redzējis ielejā.

5 Un Viņš man sacīja: "Cilvēka bērns, pacel savas acis uz ziemeļu pusi!" Un, kad es pacēlu savas acis uz ziemeļu pusi, es redzēju minēto elka tēlu stāvam uz ziemeļiem no altāra vārtiem pie ieejas.

6 Un Viņš man sacīja: "Cilvēka bērns, vai tu redzi, ko tie dara? Tā ir negantība, ko Israēla nams dara, lai Mani aizdzītu projām no Manas svētās vietas. Bet tu redzēsi vēl lielākas negantības."

((( Svētā Gara vadība nav tikai Dieva bērnu mierinājums un dziedināšana. )))

((( Svētais Gars reāli atklāj patiesos politiskās korupcijas cēloņus un reliģiskās sabiedrības čūlas. )))

((( Tam Kungam vienlīdz svarīga ir glābšana gan dvēselei gan valstij kopumā. )))

((( Iedomājieties, cik absurda uz šī fona ir korumpētās baznīcas tēze - neiejaukties politikā. )))

Ecēhiēla 8:7-12

7 Tad Viņš mani veda pie ieejas pagalmā, un, kad es apskatījos visapkārt, es tur ievēroju sienā caurumu.

8 Un Viņš sacīja: "Cilvēka bērns, izspraucies caur šo sienu!" Un, kad es izspraucos, es ieraudzīju tur durvis.

9 Tad Viņš man sacīja: "Ej iekšā un apskaties tās šausmīgās negantības, ko tie šeit dara."

10 Kad es iegāju, es redzēju tur dažādu rāpuļu un nešķīstu dzīvnieku un arī dažādu Israēla nama elku attēlus, kas visapkārt bija uzzīmēti uz sienas.

11 To priekšā stāvēja septiņdesmit vīru no Israēla nama vecajiem, viņu starpā Jaāsanja, Safana dēls. Katram bija rokā kvēpināmais trauks, smaržīgu kvēpināmo zāļu dūmu mākonis pacēlās uz augšu.

12 Tad Viņš man sacīja: "Vai tu redzēji, cilvēka bērns, ko Israēla nama vecaji šeit dara tumsā, ikviens savā elka telpā? Jo tie saka: Tas Kungs mūs neredz, Tas Kungs ir atstājis šo zemi."

((( Visielākie maldi, ka politika ir negarīga. Un baznīca ir atdalīta no valsts. )))

((( Ja īstenā baznīca ir atdalīta no varas, tad dēmoniskajai varai ar to ir tiešas attiecības. )))

Ecēhiēla 8:13-18

13 Tad Viņš vēl man sacīja: "Tu redzēsi vēl lielākas negantības, ko tie dara."

14 Tad Viņš mani veda pie Tā Kunga nama ziemeļu vārtiem. Tur sēdēja sievas, kas apraudāja Tammusu.

15 Un Viņš man sacīja: "Vai tu to redzi, cilvēka bērns? Bet tu redzēsi vēl lielākas negantības nekā šo."

16 Tad Viņš veda mani Tā Kunga nama iekšējā pagalmā. Tur es redzēju - pie ieejas starp priekštelpu un altāri stāvēja kādi divdesmit pieci vīri; tie, pagriezuši muguru pret Tā Kunga Templi un vaigu pret rītiem, pielūdza sauli.

17 Un Viņš man sacīja: "Vai tu to redzi, cilvēka bērns? Vai tad Jūdas namam nepietiek šo negantību, ko tie dara, ka tie vēl pilda visu zemi ar varas darbiem un vienmēr Manī rada dusmas? Un nu skaties: viņi tur zaļus zarus sev pie deguna.

18 Tādēļ Es celšos pret tiem ar bardzību, Mana acs tos neuzlūkos ar līdzcietību, un Es tos nesaudzēšu. Un, kaut tie ar stipru balsi kliegtu Man ausīs, Es tos tomēr neuzklausīšu."

((( Ne tikai mūsu redzes, bet arī pasaules uzskata pārbaude. )))

((( Pirms ieiet savā nākotnē, tā ir jāierauga. )))

2. Ķēniņu 2:9-10

9 Kad viņi bija cauri izgājuši, tad Elija sacīja Elīsam: "Lūdz, ko man būs tev darīt, iekāms es tieku paņemts projām no tevis!" Un Elīsa atbildēja: "Es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt!"

10 Un Elija atbildēja: "Tu esi lūdzis grūti izpildāmu lietu; ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu aizrauts, tad lai tev tā notiek, bet, ja ne, tad tas nenotiks."

((( Ja tu ieraudzīsi, būs tev - tas ir galvenais attīstības princips. )))

((( Ko tu redzi, cilvēka dēls? )))

2. Korintiešiem 3:18

Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.

((( Mēs pārtopam par realitāti, uz kuru mēs visbiežāk raugāmies. )))

((( Ir liela traģēdija, ja ir acis un neko neredz. Ir ausis un neko nedzird. )))

((( Neredzīgos ir vieglāk kontrolēt un ar tiem manipulēt. Neapgaismotus un nezinošus cilvēkus daudz vieglāk pārvērst par vergiem. )))

((( Kāds redzēja skaistu zemi, kur plūst piens un medus.

Nocietinātas pilsētas un milžus, kuru priekšā tie bija kā siseņi.

Un kāds redzēja šo zemi kā savu likumīgo mantojumu un Dieva roku, kas viņus turp veda. )))

((( Vergi redz vienu, bet brīvie redz citu. Lūk patiesais Dieva tautas šķelšanās iemesls. )))

((( Tie, kuri vienmēr redzēja sev priekšā To Kungu, redzēja sevi apsolītajā zemē. Un tie, kas redzēja tikai faraonu, indīgās čūskas un milžus - kategoriski atteicās turp doties. )))

((( Tas, ko tu redzi, cilvēka dēls, būs tavs. )))

((( Ko tu, cilvēka dēls, redzi mūsdienu Latvijā? )))

((( Vai tu redzi Dieva patiesību, kuru apstrīd ļaunums un nelikumība? Vai redzi konfliktu starp Bībeles morālajām vērtībām un mūsdienu homofašisma ideoloģiju? )))

((( Vai tu redzi draudus, kas šodien sliecas pār ģimenes institūciju, tai skaitā pār mūsu bērniem, kurus gatavojas aprīt mūsdienu homoseksuāļu un pedofilu transpersonu ideoloģija? )))

((( Cilvēks un sabiedrība. Subjektīvais un objektīvais skatījums. )))

((( Mēs nevaram būt neatkarīgi no sabiedrības, kurā atrodamies.

Vai nu tā mūs ietekmē un veido, vai arī mēs to ietekmējam un veidojam. )))

((( Dzīvojot ar vilkiem, gaudo kā vilks, un galvenais - neizcelies. )))

((( Kapitulēt uzspiestajiem noteikumiem, kļūt par propagandas upuri ir viena no ceļmalēm. )))

((( Otra galējība ir aiziet no pasaules klosterī. Norobežoties no visa. Kļūt par vientuļnieku. )))

((( Savstarpējas ietekmes un līdzsvara princips. )))

((( Ja sabiedrība ietekmē mani, savukārt man ir jāietekmē sabiedrība. )))

Lūkas 17:26-32

Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās.

Kā tas bija Lata dienās,

tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls...

((( Cilvēki nodēvē laikmetu. Laikmets nosauc cilvēkus. )))

((( Ir cilvēku vārdi, kuriem vēsture nav pievērsusi nekādu vērību. )))

((( Ir cilvēku vārdi, uz kuriem laikmets atstājis dziļu nospiedumu. Tie ir kā sava laikmeta atspulgs. Tā produkts. )))

((( Un trešā kategorija ir to cilvēku vārdi, kuri veidojot laikmetu, atstāja tajā savas pēdas.

Šajā gadījumā laikmets pats par sevi ir viņu filozofijas un pasaules uzskata produkts.

Šādus cilvēkus sauc par vēstures veidotājiem. )))

((( Cilvēks un sabiedrība. Subjektīvais un objektīvais skatījums. )))

((( Veselā miesā - vesels gars. Veselā sabiedrībā - vesels cilvēks. Un ja ķermenis ir neveselīgs, un ja sabiedrību savainota no čūlām, ko darīt? )))

((( Vai pašreizējā valdība ir ieinteresēta veselīgā sabiedrībā, vai hroniski slimos ir vieglāk pārvaldīt? )))

((( Un cik lielā mērā mūsu kopienas medicīniskās aprūpes līmenis atbilst mūsdienu garīgās aprūpes līmenim? )))

((( Ko tu, dēls, redzi sev apkārt 2022. gadā? )))

((( Ne tikai mūsu redzes, bet arī pasaules uzskata pārbaude. )))

((( Covid 19 pandēmija. Krievijas karš pret Ukrainu. Ko tu redzi, cilvēka dēls? )))

((( Skats uz aktuālām problēmām vakar un šodien. )))

Ecēhiēla 8:17-18

17 Un Viņš man sacīja: "Vai tu to redzi, cilvēka bērns? Vai tad Jūdas namam nepietiek šo negantību, ko tie dara, ka tie vēl pilda visu zemi ar varas darbiem un vienmēr Manī rada dusmas? Un nu skaties: viņi tur zaļus zarus sev pie deguna.

18 Tādēļ Es celšos pret tiem ar bardzību, Mana acs tos neuzlūkos ar līdzcietību, un Es tos nesaudzēšu. Un, kaut tie ar stipru balsi kliegtu Man ausīs, Es tos tomēr neuzklausīšu.""

((( Ne tikai mūsu redzes, bet arī pasaules uzskata pārbaude. )))

Jāņa 9:39-41

39 Un Jēzus sacīja: "Uz tiesu Es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli."

40 To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie Viņa, un Viņam sacīja: "Mēs taču neesam akli?"

41 Jēzus viņiem sacīja: "Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka; bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, - tāpēc jūsu grēks paliek."

((( Un kurā kategorijā mēs nonāksim - tas ir vissvarīgākais dzīves jautājums. )))


26.06.22.- Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags mūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību.

2. Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale. )))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis mūs. )))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves to labklājībai, kam šodien nav nekā. )))

((( Vēl viens nozīmīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies nonākt iztrūkumā. )))

((( Jo šāds iztrūkums ir svētīts, dēļ tā, ka noteikti tiks piepildīts. )))

((( Ir nolādēta nabadzība - kā tam pazudušajam dēlam, kad viņš izšķērdēja savu īpašumu un palika pie sasistas siles. )))

((( Bet ir svētīga nabadzība - kad tu nodod savu bagātību cietējiem un izsalkušiem nabagiem. )))

((( Pazudušā dēla nabadzība ir neaizstājama, tāpēc tā noved pie apkaunojošas verdzības un nāves. )))

((( Un Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks aizstāta, tāpēc tā jūs novedīs pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas. )))

Psalms 41:2

2 Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā.

Psalms 41:3-4, 12-13

3 Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam.

4 Tas Kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas; Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā.

12 No tā es zināšu, ka Tev labs prāts uz mani, ka Tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. 13 Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt Tava vaiga priekšā mūžīgi.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale. )))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis mūs. )))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves to labklājībai, kam šodien nav nekā. )))

((( Vēl viens nozīmīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies nonākt iztrūkumā. )))

((( Jo šāds iztrūkums ir svētīts, dēļ tā, ka noteikti tiks piepildīts. )))

Mateja 5:1-3

1 Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa.

2 Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams:

3 "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība."

((( Kas ir "garā nabagi"? )))

((( Tie ir cilvēki, uri ne vien alkst zināšanas un atklāsmes. Izpratni par Dieva diženumu un savu niecību. )))

((( "Garā nabagie" ir cilvēki, kuri, tāpat kā Tas Kungs, būdami bagāti, kļuvuši trūcīgi savu tuvāko dēļ, bagātinot un atjaunojot viņu likteņus. )))

Marka 4:35-41

35 Un Viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties: "Pārcelsimies uz viņu malu."

36 Un, ļaudis atlaiduši, tie Viņu ņēma līdzi, tā ka Viņš laivā bija, un citas laivas bija pie Viņa.

37 Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu.

38 Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina un saka Viņam: "Mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?"

39 Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums.

40 Un Viņš uz tiem sacīja: "Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?"

41 Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: "Kas Tas tāds, ka pat vējš un jūra Viņam paklausa?""

Marka 5:1-21

1 Un tie nonāca viņpus jūras, geraziešu zemē.

2 Un, Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu,

3 kam bija sava mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt.

4 Jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts; bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt.

5 Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.

6 Bet, Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās Viņa priekšā zemē

7 un brēca ar stipru balsi un sacīja: "Kas man ar Tevi, Jēzu, Tu Dieva, Visuaugstākā, Dēls? No Dieva puses, lūdzu, nemoki mani!"

8 Jo Viņš uz to sacīja: "Izej, tu nešķīstais gars, no tā cilvēka!"

9 Un Viņš tam jautāja: "Kāds tev vārds?"

10 Un tas Viņam saka: "Vārds man leģions, jo mūsu ir daudz." Un tas Viņu ļoti lūdza, lai Viņš neizdzītu tos no tā apgabala.

11 Bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos.

12 Un tie Viņu lūdza, sacīdami: "Sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam."

13 Un Viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgājuši ieskrēja cūkās; un cūku pulks no krasta iegāzās jūrā. To bija ap divi tūkstoši, un tās noslīka jūrā.

14 Un viņu gani bēga un stāstīja to pilsētā un uz laukiem; un tie izgāja raudzīt, kas noticis.

15 Un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto tur sēžam apģērbtu un pilnā prātā, to pašu, kam tas leģions bijis; un tie izbijās.

16 Un tie, kas to bija redzējuši, viņiem stāstīja, kā ļaunā gara apsēstam bija noticis un par tām cūkām.

17 Un tie sāka Viņu lūgt, lai no viņu robežām izejot.

18 Un, kad Viņš kāpa laivā, tad ļaunā gara apsēstais Viņu lūdza, lai tas varētu palikt pie Viņa.

19 Bet Viņš tam neļāva un saka tam: "Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas Tas Kungs tev darījis un kā Viņš par tevi apžēlojies."

20 Un tas nogāja un sāka sludināt visā desmit pilsētu apgabalā, ko Jēzus tam bija darījis, un visi brīnījās.

21 Un, kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otru malu, tad daudz ļaužu sapulcējās pie Viņa, un Viņš bija jūrmalā.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale. )))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis mūs. )))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves to labklājībai, kam šodien nav nekā. )))

((( Vēl viens nozīmīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies nonākt iztrūkumā. )))

((( Jo šāds iztrūkums ir svētīts, dēļ tā, ka noteikti tiks piepildīts. )))

((( Debesu Valstība steidzas pretī tiem, kuri izpostīti un nabadzīgi savu tuvāko dēļ, lai atalgotu un piepildītu visas to vajadzības. )))

((( Un Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks aizstāta, tāpēc tā jūs novedīs pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas. )))

((( Lūk, ko nozīmē Dieva žēlastība vārda praktiskajā nozīmē. )))

Romiešiem 8:15-18

15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

16 Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.

17 Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti.

18 Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums."

Romiešiem 8:28

28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

Romiešiem 8:31-39

31 Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

32 Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

33 Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?

34 Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

35 Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

36 Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm.

37 Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

38 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki,

39 ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

2. Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale. )))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis mūs. )))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves to labklājībai, kam šodien nav nekā. )))

((( Vēl viens nozīmīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies nonākt iztrūkumā. )))

((( Jo šāds iztrūkums ir svētīts, dēļ tā, ka noteikti tiks piepildīts. )))


22.06.22.- Nezināt, no kurienes un uz kurieni, nozīmē nezināt neko. Patiesa sevis izzināšana ir Dieva izzināšanas produkts

Jāņa 8:12-14

12 Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

13 Tad farizeji sacīja Viņam: "Tu pats liecini par Sevi; Tava liecība nav patiesa.

14 Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eju.

((( Es zinu, no kurienes atnācu un kurp eju. Bet jūs nezināt ne vienu, ne otru. Šeit apslēpts konflikts starp garīgajiem un miesīgajiem kristiešiem. )))

((( Būsim pazīstami. Mans statuss ir daudzšķautņains, kā dimants. Tajā ir tik daudz šķautņu un toņu.

Es esmu dzīvības maize.

Es esmu durvis aitām.

Es esmu īstais vīnogulājs.

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.

Es esmu labs gans. )))

((( Es esmu gaisma pasaulei; kas man seko, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. )))

((( Cik sprediķis var būt metafiziski abstrakts, tik arī liecība mēdz būt subjektīva un personificēta. )))

((( Pirms pieņemt vēstījumu, man ir jāpieņem paša sūtņa statuss. )))

((( Neiepazīstot pašu sūtni, tu diez vai spēsi izprast viņa vēstījumu. )))

((( Tu Pats par sevi liecini, Tava liecība nav patiesa. )))

Jāņa 8:14

14 Tad Jēzus viņiem atbildēja: "Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eju.

((( Patiesa sevis izzināšana ir Dieva izziņas produkts. Jo tikai Viņš nosaka tavas koordinātes NO KURIENES un KURP. )))

((( Un, ja Viņš tev ir atklājis tavu aicinājumu, tu esi apgaismots un svētīts cilvēks. )))

((( Tādi cilvēki kā vēstures veidotāji vienmēr būs pāri par reliģiskajām un politiskajām barjerām. )))

Jāņa 8:15

15 Jūs spriežat kā cilvēki, Es ne par vienu nespriežu tiesu.

((( Jūs spriežat pēc miesas, bet Es esmu no Dieva, Kurš ir Gars, tāpēc esam dažādās nometnēs. Par kādu savstarpēju sapratni var būt runa? Mēs runājam dažādās valodās. )))

((( Es zinu, no kurienes atnācu un kurp eju. Bet jūs nezinat ne vienu, ne otru. Šeit arī apslēpts konflikts starp garīgajiem un miesiskajiem kristiešiem. )))

((( Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Vai mazums, ko tu izdomā un fantazē par sevi. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tāds ir esības pamatlikums. )))

((( Lūk, kā izskatās reliģiskās kopienas traģēdija: pretendēt uz piederību Dieva tautai bez jebkāda sakara ar Dievu. )))

((( Turklāt jautājums šeit nav tik daudz reliģiskā definīcijā, bet gan naidīgā attieksmē pret īstiem Dieva kalpiem. )))

1. Korintiešiem 2:14-16

14 Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.

15 Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina.

16 Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts.

((( Garīgie un miesiskie kristieši ir divas naidīgas nometnes. Vienas nometnes galva ir Tas Kungs, bet otrai galva ir velns. Lai arī kā tas griežas ausīs, bet tā ir rūgtā patiesība. )))

Apustuļu darbi 8:1-4

1 Bet Saulam viņa nāve bija ļoti pa prātam. Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzālemē; un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus.

2 Dievbijīgi vīri Stefanu apglabāja un viņu gauži apraudāja.

3 Bet Sauls postīja draudzi, gāja pa namiem, tverdams vīrus un sievas, un nodeva tos cietumā.

4 Bet izklīdinātie staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju."

((( Viņš postīja Dieva draudzi, vilka vīriešus un sievietes. Mocīja viņus, liekot atteikties no nazīriešu ķecerības, bet pēc būtības - no Kristus. )))

((( Ja Kristus Gars ir garīgo kristiešu dzinējspēks, miesīgās reliģijas dzīlēs slēpjas Antikrista gars. )))

((( Garīgā akluma laiks ir beidzies. Kas man bija ieguvums miesīgā reliģijā, to šodien es uzskatu par atkritumiem. )))

((( Pēc manas personīgās tikšanās ar To Kungu, manas acis atvērās. Tagad es zinu, no kurienes esmu un kurp dodos. Tagad zinu ar Ko un pret ko. )))

((( Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Vai mazums, ko tu izdomā un fantazē par sevi. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tāds ir esības pamatlikums. )))

Apustuļu darbi 23:11-13

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies."

((( Miesiskie un garīgie kristieši nekad nesēdīsies pie viena sarunu galda. Antikrista gars un Kristus Gars nekad nav bijuši savienojami un nekad nebūs. )))

((( Tieši tāpēc reliģiskie kari ir visnežēlīgākie un asiņainākie. )))

2. Timotejam 1:8-14

8 Tad nu nekaunies liecināt par mūsu Kungu, nedz kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā,

9 jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem,

10 bet tagad ir redzama tapusi, mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju;

11 tālab es esmu iecelts par vēstnesi, apustuli un mācītāju.

12 Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

13 Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū;

14 glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos."

((( Pēc tavas personīgās tikšanās ar mani un To Kungu, tavas acis atvērās. Tagad tu zini, no kurienes mēs esam un kurp dodamies. Tagad mēs zinām, ar Ko mēs esam un pret ko. )))

((( Bez Dieva iepazīšanas nevar būt sevis izzināšanas. Vai mazums, ko tu izdomā un fantazē par sevi. Vienīgais sevis izzināšanas avots ir Debesu Tēvs. Tāds ir esības pamatlikums. )))

Romiešiem 8:6-9

6 Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un mieru.

7 Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.

8 Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.

9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

((( Nezināt, no kurienes un kurp nozīmē nezināt neko. )))

((( Patiesa sevis izzināšana ir Dieva izziņas produkts. Jo tikai Viņš nosaka tavas koordinātes NO KURIENES un KURP. )))


08.06.22.- Atklāsme. Apskaidrība. Pārtapšana. Mūsu pārmaiņu virzītājspēks

Lūkas 4:16-21

16 Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.

17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:

18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā

19 un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu."

20 Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu.

21 Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."

((( Jaunās Derības Dieva Dēla sludināšanas būtība ir verdzības sagraušana un brīvības pasludināšana. Kur Tā Kunga Gars, tur brīvība. )))

((( Taču pirms atbrīvot mocītos brīvībā, Viņš garantē visiem ieslodzītajiem APSKAIDRĪBU. Gan fizisku, gan garīgu. Pirms cietumu atvēršanas Viņš atver aklajiem acis. )))

((( Apskaidrība ir pirms atbrīvošanās. )))

((( Atklāsme ir pirms apskaidrības. Un apskaidrība ienes radikālas izmaiņas mūsu dzīvē.)))

Lūkas 15:17-19

17 Tad viņš, pie atziņas nācis, sacīja: cik algādžu nav manam tēvam, kuriem maizes papilnam, kamēr es te mirstu badā.

18 Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi,

19 es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu; pieņem mani par vienu no saviem algādžiem!

((( Cilvēks apskaidrojas brīdī, kad apzinās sevi. )))

((( Ja viņš nebūtu nācis pie saprāta, apskaidrība nekad nebūtu notikusi. Un, ja apskaidrība nebūtu notikusi, dzīvē nekas nebūtu mainījies. Viņš būtu palicis vergs uz mūžu. )))

((( Viņa protests palīdzēja viņam atjēgties. Nākot pie saprāta, viņš saņēma apskaidrību.

Apgaismots cilvēks ir gatavs uz kardinālām pārmaiņām savā dzīvē. )))

((( Kamēr mēs savā neprātā zaudējam savaldību, mēs esam akli. Mēs nesaprotam, kurp mēs ejam un ko mēs darām. Taču, atgriežoties pie sevis, mēs sākam skaidri redzēt un saprast, zem kāda lāsta mēs atrodamies. Apskaidrotība dod gan gudrību, gan drosmi aiziet no verdzības mājas un atgriezties tēva Namā. )))

((( Apskaidrotība ir pirms atbrīvošanās. )))

((( Tas Kungs nevēlas darīt Savus brīnumus neredzamus. Viņš vēlas, lai cilvēki redzētu Viņa varenību, spēku un varu. )))

((( Lai, skatoties uz Dieva godību, mēs pārtaptu tai pašā tēlā. )))

((( Nekad neaizmirstiet, ka garīgā pasaule ir polāra. Ir Dieva Valstība. Un ir tumsas valstība. Gan viena valstība, gan otra cīnās par cilvēku. )))

((( Atklāsme ir pirms apskaidrības. Un apskaidrotība ienes dramatiskas izmaiņas mūsu dzīvē. )))

((( Atklāsme - apskaidrotība - pārvērtības. )))

1. Mozus 3:4-7

4 Tad čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit,

5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu." 6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.

7 Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus.

1. Mozus 3:23-24

23 Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.

24 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku."

((( Pazudušā dēla apskaidrotība atveda viņu atpakaļ uz Tēva māju. Ādama ieskats viņu izdzina no Tēva mājas. )))

((( Tas, kurš atver mums acis, kontrolēs arī mūsu dzīvi. Kuru kurš uzvar, tas ir viņa vergs.))

((( Atklāsme - apskaidrotība - pārvērtības. )))

Jāņa 3:16-21

16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,

17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.

18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.

19 Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni.

20 Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti.

21 Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti."

((( Tas, kurš dara ļaunu, ienīst gaismu un neiet uz gaismu. Šī naida pamatā ir bailes no atmaskošanas. )))

((( Divu veidu apskaidrotība. )))

((( Dievs atver mums acis, pirms notiek šis vai cits notikums. Pravietisks skatiens kā brīdinājums, ir Dieva rokraksts. )))

((( Velns atver cilvēkam acis pēc tam, kad viss ir noticis. Apskaidrotība pie sasistas siles ir velna rokraksts. )))

Lūkas 23:32-46

32 Bet divi ļaundari arī tapa novesti, ka taptu nomaitāti līdz ar Viņu.

33 Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku.

34 Bet Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara." Un tie, Viņa drēbes dalīdami, kauliņus par tām meta. 35 Un ļaudis stāvēja skatīdamies. Bet arī virsnieki Viņu izsmēja, sacīdami: "Viņš citiem palīdzējis, lai palīdzas pats Sev, ja šis ir Kristus, Dieva izredzētais."

36 Un arī kareivji Viņu apmēdīja, piegāja un Viņam etiķi atnesa

37 un sacīja: "Ja Tu esi Jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats Sev!"

38 Un virs Viņa bija uzraksts: ŠIS IR JŪDU ĶĒNIŅŠ.

39 Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: "Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!"

40 Bet otrs to norāja un sacīja: "Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! 41 Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis." 42 Un viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!"

43 Un Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē." 44 Un tas bija ap sesto stundu. Tad tapa tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai. 45 Un saule tapa aptumšota, un priekškars Templī pārplīsa vidū pušu.

46 Un Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." Un, to sacījis, Viņš nomira.

((( Virsnieka apskaidrotība.

Lukas 23:47

47 Un virsnieks, redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja: Patiesi, šis bijis taisns cilvēks. )))

((( Atklāsme - apskaidrotība - pārvērtības. )))

((( Atklāsme ir pirms apskaidrotības. Un apskaidrotība ienes dramatiskas izmaiņas mūsu dzīvē. )))

((( Kad viņš redzēja, kas notiek, viņš atguva redzi. Viņš pagodināja Dievu un publiski pasludināja, ka šis Cilvēks ir Taisns vīrs. ))))

((( Novēlots cilvēku ieskats.

Lūkas 23:48

48 Un visi ļaudis, kas tur bija klāt un redzēja, kas notika, sita pa krūtīm un griezās atpakaļ. )))

((( Pūlis apskaidrojās, gaidot gaidāmo atmaksu par savu neprātu. )))

((( Atklāsme ir pirms apskaidrotības. Un apskaidrotība ienes dramatiskas izmaiņas mūsu dzīvē. )))

((( To cilvēku kategorija, kuri apskaidrotību ieguva pirms šiem notikumiem.

Cilvēki, kuri zināja, kas notiks.

Lūkas 23:49

49 Visi, kas Viņu pazina, un sievietes, kas Viņam sekoja no Galilejas, stāvēja tālumā un skatījās uz to. )))

((( Cits tēls, kurš apskaidrotību ieguva ilgi pirms šiem notikumiem, ir Jāzeps no Arimotejas. Augstākās kārtas pārstāvis. Viens no tautas sapulces vecākajiem. )))

Lūkas 23:50-53

50 Un redzi, viens vīrs, Jāzeps vārdā, kas bija runas kungs, labs un taisns vīrs 51 - šis nebija piebiedrojies viņu padomam un rīcībai, no Arimatijas, jūdu pilsētas, kas arī pats gaidīja uz Dieva valstību,

52 - šis aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas

53 un tās noņēma, ietina smalkā audeklā un ielika kapā, kas bija izcirsts klintī, kur vēl neviens nebija glabāts.

((( Viņiem, atšķirībā no vairuma, acu priekšā bija pavisam cita aina. Ilgi pirms Jēzus Kristus krustā sišanas viņiem bija dziļas atklāsmes par Viņu, un tāpēc pravietisks skatījums uz nākotnes notikumiem. )))

Mateja 26:1-5

1 Un notika, kad Jēzus bija pabeidzis visas šīs runas, tad Viņš sacīja Saviem mācekļiem:

2 "Jūs zināt, ka pēc divām dienām būs Pashā, un Cilvēka Dēls tiks nodots, lai Viņu krustā sistu."

3 Tad sapulcējās augstie priesteri un ļaužu vecaji augstā priestera Kajafas pilī.

4 Un tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu saņemt un nokaut.

5 Bet tie sacīja: "Tikai ne svētkos, lai ļaudīs neceltos nemiers.""

Lūkas 23:50-53

50 Un redzi, viens vīrs, Jāzeps vārdā, kas bija runas kungs, labs un taisns vīrs 51 - šis nebija piebiedrojies viņu padomam un rīcībai, no Arimatijas, jūdu pilsētas, kas arī pats gaidīja uz Dieva valstību,

52 - šis aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas

53 un tās noņēma, ietina smalkā audeklā un ielika kapā, kas bija izcirsts klintī, kur vēl neviens nebija glabāts."

((( Atklāsme - apskaidrotība - pārvērtības. )))

((( Atklāsme ir pirms apskaidrotības. Un apskaidrotība ienes dramatiskas izmaiņas mūsu dzīvē. )))

Lūkas 23:54-55

54 Un tā bija sataisāmā diena, un sabats jau sākās.

55 Un sievas, kas ar Viņu bija nākušas no Galilejas, arī gāja līdzi un apskatīja kapu un kā Viņa miesas tapa noliktas."

2. Kor 3:14-18

14 Bet viņu sirdis tika nocietinātas; jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek un, lasot Veco Derību, nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu.

15 Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm.

16 Bet, līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta.

17 Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.

18 Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.


01.06.22.- Es pazīstu Manējos un Manējie pazīst Mani. Tronim pietuvinātie

1. Korints 8:2-3

2 Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas.

3 Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis."

((( Zināt par Valstību un zināt savas koordinātas Valstībā ir divas dažādas lietas. )))

((( Tiem, kas mīl Dievu, zināšana ir dota no Viņa. )))

Lūkas 8:4-10

4 Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie Viņa sanāca, tad Viņš runāja līdzībā:

5 "Sējējs izgāja sēt savu sēklu; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda.

6 Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc ka tai nebija slapjuma.

7 Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca.

8 Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus." To sacījis, Viņš sauca: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!"

9 Bet Viņa mācekļi Viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot?

10 Bet Viņš sacīja: "Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot.

((( Tie, kas mīl Dievu, ir cilvēki, kuru sirdī ir labvēlīga un laba augsne. Un Dieva Valstības sēkla, kas iesēta šajā augsnē, nes augļus. )))

((( Kad iesētā sēkla nes augļus, tad arī atklājas Dieva Valstības noslēpumi. )))

((( Bet, ja sēkla tika samīdīta, vai nokalta, vai putni to apēda, šādiem cilvēkiem piekļuve zināšanām ir aizvērta. )))

((( Lūkojiet, kā jūs klausāties. )))

Jāņa 10:11-15

11 ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.

12 Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, - un vilks tās nolaupa un izklīdina,

13 jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp.

14 ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst. 15 Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm.

((( Līderis, pirmkārt, ir organizēts cilvēks, kurš pats spēj vadīt savu dzīvi. )))

((( Tieši tāds cilvēks spēj organizēt citus cilvēkus, upurējot sevi viņu labā. )))

((( Nejauciet tādu ar parastu priekšnieku, kurš kremtīs ikvienu, kas vājāks vai gudrāks par viņu. )))

((( Īsts gans kritiskā situācijā iestāsies par savām aitām, atšķirībā no algotņa, kurš aizbēgs, glābdams savu ādu. )))

((( Es esmu labais gans; un es pazīstu savējos, un manējie pazīst Mani - tas ir galvenais Dieva Valstības noslēpums. )))

Jāņa 10:24-26

24 Jūdi Viņu ielenca un sacīja Viņam: "Cik ilgi Tu mūs turēsi neziņā? Ja Tu esi Kristus, saki mums to skaidri!"

25 Jēzus viņiem atbildēja: "Es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko Es daru Sava Tēva Vārdā, nodod liecību par Mani.

26 Bet jūs neticat, jo nepiederat pie Manām avīm."

Jāņa 10:27-30

27 Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.

28 Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

29 Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas.

30 Es un Tēvs, mēs esam viens."

Jāņa 9:1-41

Jāņa 9:1-7

1 Un, garām ejot, Viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs.

2 Viņa mācekļi Viņam jautāja: "Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?"

3 Jēzus atbildēja: "Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā.

4 Man nākas strādāt Tā darbus, kas Mani sūtījis, kamēr ir diena; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt.

5 Kamēr Es esmu pasaulē, Es esmu pasaules gaisma."

6 To sacījis, Viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm 7 un sacīja viņam: "Ej, mazgājies Ziloas (tulkojumā: sūtītais) dīķī!" Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs."

Jāņa 9:8-12

8 Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: "Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja?" 9 Daži sacīja: viņš tas ir, - citi turpretim: nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja: "Es tas esmu."

10 Tad tie viņam sacīja: "Kā tad tavas acis ir atvērušās?"

11 Viņš atbildēja: "Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man: ej uz Zilou un mazgājies! - Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs."

12 Tie viņam jautāja: "Kur Viņš ir?" Viņš sacīja: "Es nezinu.""

Jāņa 9:13-16

13 Tad viņi šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizejiem.

14 Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis.

15 Arī farizeji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacīja tiem: "Viņš uzlika svaidāmo uz acīm, es mazgājos un - varu redzēt."

16 Tad daži farizeji sacīja: "Šis cilvēks nav no Dieva, jo Viņš nesvētī sabatu." Bet citi sacīja: "Kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes?" Un tie sāka šķelties savā starpā.

Jāņa 9:17-41

17 Tad viņi atkal saka neredzīgajam: "Ko tu pats saki par Viņu, ka Viņš atvēris tavas acis?" Tas sacīja: "Viņš ir pravietis."

18 Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus.

19 Viņi tiem jautāja: "Vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt?" 20 Viņa vecāki atbildēja: "Mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis;

21 bet, kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām; tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs." 22 Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem; jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas Viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes.

23 Tāpēc viņa vecāki sacīja: "Viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam!"

24 Pēc tam viņi otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam: "Dod Dievam godu! Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks."

25 Tad tas atbildēja: "Vai Viņš ir grēcinieks, to es nezinu; vienu es zinu, ka es, neredzīgais, tagad varu redzēt."

26 Viņi tam sacīja: "Ko Viņš ar tevi darīja? Kā Viņš atvēra tavas acis?"

27 Viņš tiem atbildēja: "Es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par Viņa mācekļiem?"

28 Tad tie viņu nolamāja un sacīja: "Tu esi Viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi.

29 Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs; bet par šo mēs nezinām, no kurienes Viņš ir."

30 Izdziedinātais viņiem atbildēja: "Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes Viņš ir, un tomēr Viņš ir atvēris manas acis.

31 Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet, ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva prātu, to Viņš klausa.

32 Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis.

33 Ja Viņš nebūtu no Dieva, Viņš neko nevarētu darīt."

34 Tie viņam atbildēja: "Tu viss esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt?" Un tie viņu izdzina ārā.

35 Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, Viņš sacīja: "Vai tu tici Cilvēka Dēlam?"

36 Tas atbildēja: "Kungs, kas Tas ir, lai es varētu Viņam ticēt?"

37 Jēzus viņam sacīja: "Tu esi Viņu redzējis; kas ar tevi runā, tas Viņš ir."

38 Viņš teica: "Es ticu, Kungs!" - un To pielūdza.

39 Un Jēzus sacīja: "Uz tiesu Es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli."

40 To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie Viņa, un Viņam sacīja: "Mēs taču neesam akli?"

41 Jēzus viņiem sacīja: "Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka; bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, - tāpēc jūsu grēks paliek.""

((( Labs gans vai īsts vadītājs, pirmkārt, ir organizēts cilvēks, kurš pats spēj pārvaldīt savu dzīvi. )))

((( Tieši tāds cilvēks spēj organizēt arī citus cilvēkus, upurējot sevi viņu labā. )))

((( Nejauciet tādu ar parastu priekšnieku, kurš kremtīs ikvienu, kas vājāks vai gudrāks par viņu. )))

((( Īsts gans kritiskā situācijā iestāsies par savām aitām, atšķirībā no algotņa, kurš aizbēgs, glābdams savu ādu. )))

((( Es esmu labais gans; un es pazīstu Manējos, un Manējie pazīst Mani - tas ir galvenais Dieva Valstības noslēpums. )))


25.05.22.- Mīlēt. Kalpot. Sasniegt mērķi. Un ne ienaidnieki ne draugi lai nepatraucētu

Jāņa 12:1-3

 1. Bet Jēzus sešas dienas pirms Pashā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Viņš bija uzmodinājis no miroņiem.
 2. Tur tie Viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar Viņu sēdēja pie galda.
 3. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju."

Jāņa 12:4-6

 1. Bet viens no Viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk Viņu nodeva, sacīja:
 2. "Kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par trīs simti sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem?"
 3. Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un, maku turēdams, piesavinājās iemaksas.

Jāņa 12:7-8

 1. Tad Jēzus sacīja: "Laid viņu, to viņa manai bēru dienai ir pataupījusi!
 2. Jo nabagi vienmēr ir pie jums, bet Es neesmu vienumēr."

((( Jēzus ne vienmēr izteica to, ko redzēja un saprata. Visam savs laiks. Tajā ir dzīves gudrība. )))


((( Ne draugi, ne ienaidnieki no tuvākā loka nespēja viņam liegt īstenot Savu misiju uz zemes. )))


Jāņa 12:9-11

 1. Tad liels pulks jūdu dabūja zināt, ka Viņš ir tur, un atnāca ne vien Jēzus dēļ, bet arī lai Lācaru redzētu, ko Viņš bija uzmodinājis no miroņiem.

10 Bet augstie priesteri nolēma nokaut arī Lācaru,

11 jo viņa dēļ daudz jūdu nogāja un ticēja Jēzum."


Jāņa 8:38-40

38 Ko Es pie Tēva esmu redzējis, to Es runāju; arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva."

39 Tie Viņam atbildēja: "Mūsu tēvs ir Ābrahāms." Jēzus viņiem saka: "Ja jūs esat Ābrahāma bērni, darait Ābrahāma darbus!

40 Bet jūs Mani meklējat nokaut, Mani, kas jums patiesību esmu runājis, ko Es esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahāms nav darījis.


((( Patiesībā mūsu darbi saka, kas ir mūsu tēvs. Cienīgi dēli adekvāti atdarina sava tēva dzīvesveidu. )))


((( Ābrahāms - tā jums nav vīģes lapa, kas aizsedz jūsu garīgo kailumu. )))


((( Ābrahāms nekad nav vadījis gestapo vai NKVD soda vienības. )))


Jāņa 8:41-44

41Tu dari sava tēva darbus. Uz to tie Viņam sacīja: Mēs neesam dzimuši no netiklības; Mums ir viens Tēvs, Dievs.

42 Jēzus viņiem sacīja: Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, tad jūs mani mīlētu, jo es esmu nācis un nācis no Dieva. jo es nenācu no sevis, bet viņš mani sūtīja.

43 Kāpēc jūs nesaprotat manu runu? Jo jūs nevarat dzirdēt Manus vārdus.

44 Jūsu tēvs ir velns; un tu gribi pildīt sava tēva vēlmes. Viņš bija slepkava no sākuma un nestāvēja patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā savu, jo viņš ir melis un melu tēvs.


41 Jūs darāt sava tēva darbus!" Tie sacīja: "Mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens Tēvs, Dievs."

42 Jēzus viņiem sacīja: "Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs Mani mīlētu, jo Es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no Sevis esmu nācis, bet Viņš Mani sūtījis.

43 Kādēļ jūs Manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties Manos vārdos.

44 Jūs esat no sava tēva - velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs."


((( Mans Tēvs ir debesīs. Bet jūsu tēvs ir velns. Kurš no sākuma bija slepkava. )))


((( Un, ja mums būtu viens tēvs, tad nekad nebūtu bijis konflikta. )))


((( Viņš nekad nelocījās esošajam režīmam, pildot Debesu Tēva gribu. )))


 ((( Atklāti un bez kompromisa Viņš atmaskoja sapuvušo reliģiski politisko varu, saucot lietas to vārdos. Tāda ir patiesas draudzes būtība un aicinājums. )))


Mateja 23:13, 15, 33

13 Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs aizslēdzat Debesu valstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas, tur ieiet.

15 Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat.

33 Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības?"


((( Kad esi saistīts ar Debesu Tēvu, tev ir pilnīgi vienalga, ko cilvēki runā. Bet, ja šīs saiknes nebūs, tu būsi sabiedriskās domas ķīlnieks Dieva pretinieku nometnē. )))


Mateja 23:37-38

37 Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt.

38 Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā.


((( Neviens nespēja Viņu apturēt un liegt Viņam izpildīt Savu misiju virs zemes. Neviens. Ne no tuvākā loka, ne no ārējās naidīgās nometnes. )))


((( Viņš zināja, kas Viņš ir. Viņš zināja, ar ko Viņš kopā. Viņš zināja, pret ko Viņš ir, un kādas uzvaras vārdā. )))


((( Viņš nekad neliecās esošajam režīmam, pildot Debesu Tēva gribu. )))


((( Atklāti un bez kompromisa Viņš nosodīja sapuvušo reliģiski politisko varu, nosaucot lietas to vārdā. Tāda ir patiesas draudzes būtība un aicinājums. )))


((( Kad esi saistīts ar Debesu Tēvu, tev ir pilnīgi vienalga, ko cilvēki runā. Bet, ja šīs saiknes nebūs, tu būsi sabiedriskās domas ķīlnieks Dieva pretinieku nometnē. )))


((( Cik reizes Es gribēju sapulcināt jūs... Tie ir Viņa plāni un vēlmes. Atkarībā no tā, kā mēs atbildēsim, būs atkarīga arī mūsu nākotne. )))


Jāņa 12:26

26 Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.


((( Kalpot Kristum nozīmē iet Viņa ceļu. Un kur Viņš ir, tur būs arī Viņa mācekļi. )))


((( Cik svarīgi, kalpojot tautai, nepārtraukt kalpot Jēzum. Un Viņš zina visu par tautu. )))


((( Un kas man kalpo, to mans Tēvs pagodinās. )))


Jāņa 17:24-26

24 Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis, tāpēc ka Tu Mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta.

25 Taisnais Tēvs! Pasaule Tevi nav atzinusi, bet Es Tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka Tu Mani esi sūtījis.

26 Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos un arī Es būtu viņos.22.05.22.-Vienotība atšķiras no vienotības. Viena ved uz uzvaru, otra nolemj neveiksmei

Apustuļu darbi 2:1-4

1 Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā;

2 un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja,

3 un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,

4 un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

((( Vienprātība saskaņā ar Dieva gribu uz zemes atbrīvo Dieva godību no debesīm. )))

((( Vienotība, kas pretēja Dieva gribai atbrīvo dēmonisku spēku no pazemes. )))

((( Uzmanīgi vēro, ar ko esi vienotībā uz zemes. )))

((( Vienotība atšķiras no vienotības. )))

Apustuļu darbi 19:1-8

1 Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus,

2 viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir."

3 Viņš jautāja: "Ar kādu kristību jūs esat kristīti?" Tie atbildēja: "Ar Jāņa kristību." 4 Bet Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, Jēzum."

5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.

6 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.

7 Viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru. 8 Bet viņš, iegājis sinagogā, atklāti sludināja trīs mēnešus, sarunādamies un pārliecinādams par Dieva valstību.

Apustuļu darbi 19:10-12, 17-20

10Tas turpinājās ap divi gadi, tā ka visi, kas Āzijā dzīvoja, dzirdēja Tā Kunga vārdu, jūdi un grieķi.

11 Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām,

12 tā ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem, un slimība tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja.

17 Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efezā. Viņus visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Kunga Jēzus Vārdu.

18 Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus.

19 Un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā; to vērtību noteica un saskaitīja piecdesmit tūkstoš sudraba gabalu.

20 Tā mācība auga un kļuva stipra Tā Kunga spēkā."

((( Lūk, tā izskatās vienotība pēc Dieva gribas. Un rezultātā dēmoniska atriebība. )))

Apustuļu darbi 19:23-28

23 Tanī laikā izcēlās liels nemiers mācības dēļ.

24 Jo kāds vīrs, vārdā Demetrijs, sudrabkalis, kas no sudraba darināja Artemīdas tempļus un sagādāja amatniekiem diezgan lielu peļņu,

25 sapulcējis tos un visus, kas ar to pašu amatu nodarbojās, sacīja: "Vīri, jūs zināt, ka no šī darba atkarīga mūsu labklājība.

26 Un jūs redzat un dzirdat, ka šis Pāvils ne vien Efezā, bet gandrīz visā Āzijā ar savām runām novērsis daudz ļaužu, sacīdams, ka tie nav dievi, kas rokām darināti.

27 Mums draud ne tikai tas, ka šī nozare zaudē nozīmi, bet arī ka augstās dieves Artemīdas templi nonicinās, un iznīks viņas varenība, ko pielūdz visa Āzija un visa pasaule."

28 To dzirdēdami un dusmu pārņemti, viņi sauca: "Varena ir efeziešu Artemīda!"

((( Un tā izskatās vienotība pret Dieva gribu, kas atbrīvo dēmoniskās pasaules spēku. )))

Apustuļu darbi 19:29-31

29 Un visu pilsētu pārņēma nemiers. Visi traucās uz teātri, raudami līdzi maķedoniešus Gaju un Aristarhu, Pāvila ceļabiedrus.

30 Kad Pāvils gribēja iet pūlī, mācekļi viņam neļāva;

31 bet arī daži Āzijas pārvaldnieki, būdami viņa draugi, sūtīja pie viņa, brīdinādami, lai viņš neietu uz teātri.

((( Vienotība atšķiras no vienotības. )))

((( Reliģisko un politisko ideologu vienotība bija tik spēcīga, ka pat apustuliskais svaidījums nevarēja ieiet šajā pilsētā. )))

((( Vienotībā ir spēks. Un jo lielāka vienotība, jo lielāks spēks. Vienalga, ar plus zīmi vai ar mīnus zīmi. )))

Apustuļu darbi 19:32-34

32 Citi sauca šā, citi tā, jo sapulce bija izjukusi, un vairums nezināja, kādēļ bija sanākuši kopā.

33 Bet Aleksandrs, ko jūdi bija izraudzījuši, saņēma no pūļa pamācības; un viņš māja ar roku, gribēdams ļaužu priekšā sacīt aizstāvēšanās runu.

34 Kad tie manīja, ka viņš ir jūds, visi vienā balsī sāka kliegt, saukdami ap divi stundas: "Varena ir efeziešu Artemīda!"

Apustuļu darbi 19:35-40

35 Bet pilsētas rakstvedis pūli nomierināja, sacīdams: "Efezieši, vai ir kāds cilvēks, kas nezinātu, ka Efezas pilsēta ir varenās Artemīdas un no debesīm nokritušā tēla sargātāja?

36 Tā kā tas nav apšaubāms, jums pienākas būt mierīgiem un nepārsteigties.

37 Jūs esat atveduši šos vīrus, kas nav ne tempļa aplaupītāji, ne mūsu dieves zaimotāji.

38 Ja Dēmetrijam un viņa darba biedriem ir kaut kas pret kādu, ir tiesas dienas un ir prokonsuli, lai viņi sūdz cits citu.

39 Bet, ja jums būtu vēl kāda cita prasība, lai to izlemj kārtējā tautas sapulcē.

40 Mums arī jābīstas, ka mūs neapsūdz par šīs dienas sacelšanos, jo nav nekāda iemesla, ar ko šo dumpi varētu attaisnot." To sacījis, viņš sapulci atlaida.

((( Tikai pārveidotas un godības piepildītas draudzes spēs pārveidot apkārtējo sabiedrību un atnest Dieva godību savai tautai! )))

((( Mūsu pilsētas celsies ar taisno svētību!!! )))

((( Tā ir Dieva griba!!! Tas ir mans liktenis!!! )))

((( Viņš atņēma varu valdniekiem. Spēcīgi likdams tos kaunā!!! Ar Sevi triumfējot pār viņiem!!! )))

((( Viņš ir tas, Kurš bija!!! Viņš ir tas, Kurš ir un Kurš nāk!!! )))

((( Viņš ir Tas, kurš eksistē ārpus laika, telpas un matērijas. )))

((( Viņš ir vēstures Dievs, pagātnes, tagadnes un nākotnes Dievs!!! )))

((( Viņš ir bezgalīgais, mūžīgais Dievs!!! Valdība ir uz Viņa pleciem!!! Miera Ķēniņš un mūžības Tēvs!!! )))

((( Viņš ir Draudzes Miesas Galva. Viņš ir Iesākums un Pirmdzimtais no mirušajiem, lai Viņam būtu vadība it visā!!! )))

((( Slavējiet To Kungu, jo Viņš ir labs, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Slavējiet To Kungu, jo Viņš ir labs, un nav neviena augstāka par Jēzu!!! )))

((( Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs, Visvarenais Dievs! Taisni un patiesi ir Tavi ceļi, svēto Ķēniņ!!! )))

((( Kas Tevi, Kungs, lai nebītos un nepagodinātu Tavu vārdu, jo Tu esi viens un svēts!!! Visas tautas nāks un nolieksies Tavā priekšā!!! )))

((( Tas Kungs valda, tāpēc Visums ir stingrs un netiks satricināts!!! Lai visas tautas to dzird! Un lai visi to zina! )))

((( Mēs ar tevi esam uz grandiozu, liktenīgu pārmaiņu sliekšņa. Tā lēmušas debesis!! Āmen! Āmen!! Āmen!!!)))

((( Cik gan maz vajag, lai ļaunums triumfētu uz zemes. Pietiek, ka kārtīgi un labi cilvēkie vienkārši neko nedara. )))

((( Protams, ja neesi taisns cilvēks, no tevis nekas nav atkarīgs. Bet, ja tu esi taisnīgs, tu vari mainīt visu!!! )))

((( Es spēju visu Jēzū Kristū, Kurš mani stiprina!!!)))

((( Mēs nepretendējam uz jebkādu nākotni. Bet tikai uz to, kuru Dievs mums ir sagatavojis. )))

Apustuļu darbi 2:17-18

17 tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.

18 Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos."

((( Pravietiskais svaidījums padara tevi par Dieva muti un Dieva balsi. )))

((( Pašreizējie satricinājumi nav ceļš uz kapsētu, bet gan gaidāmās godības dzemdību sāpes. )))

((( Šis ir tavas un manas valsts augstāko varas ešelonu Dievišķā apmeklējuma laiks. )))

((( Kungs Cebaots nāk, un Viņa alga ir ar Viņu! Atmaksa taviem ienaidniekiem! Un atlīdzība tev!!! )))

((( Dieva apmeklējuma laiks ir globālo ģeopolitisko satricinājumu laiks. )))

Hagaja 2:6-9

6 Jo tā saka Tas Kungs Cebaots: vēl tikai īss brīdis, ka Es satricināšu debesis un zemi, jūru un sauszemi.

7 Jā, Es sakustināšu visas tautas; tad nāks šurp visu tautu bagātības, un Es darīšu šo namu pilnu krāšņuma, saka Tas Kungs Cebaots,

8 Man pieder sudrabs, un Man pieder zelts, saka Tas Kungs Cebaots,

9 un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam, nekā bija pirmā krāšņums un godība, tā saka Tas Kungs Cebaots, un Es gribu dāvināt mieru šai vietā," saka Tas Kungs Cebaots.

((( #1. Apmeklējuma laiks. Visu ķēniņu Ķēniņš apmeklēs valdniekus. )))

((( #2. Personāla nomaiņa augstākajā līmenī. )))

((( #3. Politisko elišu nomaiņa. )))

((( #4. Nacionālo elku sabrukums. )))

((( #5. Ķēnišķās priesterības atdzimšana. )))

((( #6. Dāvida Sanāksmju Nama atjaunošana. )))

((( #7. Reformācija, Apskaidrošanās un Dieva godība. )))

Jāņa 17:15-22

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.

19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.

20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.

21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens:

((( Vienprātība saskaņā ar Dieva gribu uz zemes atbrīvo Dieva godību no debesīm. )))

((( Vienotība pret Dieva gribu atbrīvo dēmonisku spēku no pazemes. )))

((( Uzmanīgi vēro, ar ko esi vienotībā uz zemes. )))


11.05.22.- Dieva griba. Izsacīta, bet neizpildīta, vai neizteikta, bet izpildīta

((( Lai iekļūtu DEBESU VALSTĪBĀ, mums ir ne tikai JĀRUNĀ par Debesu Valstības principiem, bet arī jāpilda DEBESU TĒVA gribu. )))

Mateja 7:13-14

Ieejiet pa ŠAURAJIEM vārtiem, jo vārti ir PLATI un ceļš ir PLATS, kas aizved uz PAZUŠANU, un DAUDZ ir to, kas pa tiem ieiet.

Bet ŠAURI ir vārti un ŠAURS ir ceļš, kas aizved uz DZĪVĪBU, un MAZ ir to, kas to atrod.

((( CILVĒKA GRIBA ir PLAŠS CEĻŠ DAUDZIEM, kas noved uz iznīcību. )))

((( UN DIEVA GRIBA ir ŠAURS CEĻS, kas ved uz mūžīgo dzīvību, bet diemžēl NEDAUDZIEM. )))

((( NE VIENMĒR VAIRĀKUMS IR PATIESĪBAS KRITĒRIJS. )))

((( GALVENAIS KRITĒRIJS - KURA PUSĒ IR DIEVS. )))

2.Mozus 23:1-3

Neklausieties tukšām baumām, nedodiet savu roku ļaunajam par netaisnības liecinieku. Nesekojiet ĻAUNĀKĀM un nerisiniet tiesvedību, VISLABĀK ATKĀPOT no patiesības; Un nelaidiet nabagus viņa prāvā.

Tev nebūs NEPATIESAS BAUMAS izplatīt; nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību. Nebiedrojies ar LIELO PŪLI TĀ ĻAUNAJOS DARBOS un ķildās neliecini, TAM IZPATIKDAMS, tā sagrozot tiesu. Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.

((( ...Jo PLAŠI ir vārti un PLATS ir ceļš, kas ved uz PAZUDINĀŠANU, un DAUDZI iet pa tiem... )))

Mateja 7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani SAKA: Kungs! Kungs! - ieies Debesu Valstībā, bet tas, kas DARA Mana Debesu Tēva prātu."

((( IEEJIET PA ŠAURAJIEM VĀRTIEM, ne tikai RUNĀJOT par kristīgajiem principiem, bet PILDOT Dieva gribu. )))

((( Ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Un ceļš uz debesīm ir bruģēts ar labiem darbiem. )))

Mat.21:28-31

Ko tu domā? Vienam vīrietim bija divi dēli; un viņš, piegājis pie pirmā, sacīja: "Dēls! ej un strādā šodien manā vīna dārzā.

Bet VIŅŠ atbildē TECĀ: "ES NEGRIBAS"; un PĒC, nožēlojuši grēkus, GĀJA.

Un aizgājis pie cita, viņš teica to pašu. Šis TEICA, atbildot: "Es eju, kungs," un NEAIZGĀJA.

Kurš no abiem izpildīja TĒVA GRIBU?

Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīnadārzā.

Un TAS atbildēja un SACĪJA: jā, kungs! - Bet viņš NEGĀJA. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas ATBILDĒJA un sacīja: es negribu. - Pēc tam viņam palika žēl, un viņš AIZGĀJA.

Kurš no šiem diviem ir darījis tēva prātu?"

((( Ja vēlies iepazīt cilvēku, palūdz viņam palīdzību. )))

((( Uzdotie uzdevumi vai uzliktā atbildība atklās cilvēka būtību un parādīs viņa patieso seju. )))

((( Spēja savus lēmumus un plānus pakļaut Dieva gribai – tā ir īsta pazemība. Šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību. )))

((( Kad mēs, noraidot Dieva gribu, par prioritāti izvirzām savu gribu, savus lēmumus un ambīcijas, tas ir lepnums. Plašais ceļš, kas ved uz sakāvi. )))

((( Kurš no diviem izpildīja tēva gribu? Viņam saka: pirmais. )))

((( Jā, viņam bija problēmas ar TICĪBAS APLIECINĀŠANU, bet viņam nebija problēmu ar TICĪBAS DARBIEM. )))

((( Ne viss, kas notiek sākumā, atbilst tam, kas notiek beigās. )))

((( Ne vienmēr mēs gribam to, ko mums vajag. Un ne vienmēr tas, ko mēs gribam, mums ir nepieciešams. )))

((( Lai izpildītu Dieva gribu, mums ir vajadzīgs ne tik daudz emocionāls, bet racionāls lēmums. )))

((( Kalpošana Dievam balstās nevis uz emocijām vai ambīcijām, kas var mainīties katru dienu, bet gan uz skaidri formulētiem lēmumiem. )))

((( Pirmajā gadījumā atskaņota, bet ne izpildīta. Un otrajā gadījumā neatskaņot, bet izpildīta. )))

((( Spēja savus lēmumus un plānus pakļaut Dieva gribai – tā ir patiesa pazemība. Šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību. )))

((( Kad mēs, noraidot Dieva gribu, savu gribu, lēmumus un ambīcijas izvirzām par prioritāti, tas ir lepnums. Plašais ceļš, kas ved uz sakāvi. )))08.05.22.- Atpestīto glābšana. Aizbildniecības faktors

((( Drošība nav iedomājama bez aizbildniecības. )))

((( Aizbildniecība ne tikai paredz, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un sekmīgu attīstību. )))

5.Mozus 33:12

Un par Benjamīnu viņš sacīja: "Tā Kunga mīļais, tas dzīvos pie Viņa drošībā, Viņš to apsegs ik dienas...

Psalms 5:12-13

12 Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi: arvienu viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu.

13 Jo Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām.

5.Mozus 2:7

jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos, Viņš zina tavas gaitas šinī lielajā tuksnesī, šos četrdesmit gadus Tas Kungs, tavs Dievs, ir bijis ar tevi; tev nekā nav trūcis.

((( Aizbildniecība - tās ir priviliģētas svētības uz derības pamata. )))

((( Aizbildniecība ne tikai nozīmē, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un sekmīgu attīstību. )))

((( Pieaugt pestīšanā, aizsargāt to un novest līdz pilnībai ir reāli vienīgi pārdabiskā aizsardzībā. Visvarenā patvērumā un Visvarenā ēnā. )))

((( Aizbildniecība ir maksas pakalpojums. )))

((( Par visu atbildība ir ar sudrabu, pat šajā jautājumā. )))

((( Jebkura derība ietver divpusēju vienošanos. )))

((( Aizbildniecība ir protekcionisms, aizstāvība, "jumts". )))

((( Kas patronizē vai apsedz, tas mūs aizsargā un glābj. )))

((( Atpestīto glābšanas procesā noteicošais ir aizbildniecības faktors. )))

((( Aizbildniecība ir priviliģētas svētības, kuru pamatā ir derība. )))

Psalms 91:1-2

1 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, 2 tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"

((( Kurš dzīvo zem Visvarenā patvēruma, ir garantēti aizsargāts. Tāds jumts tevi nekad nepievils, netecēs un neaizbrauks. )))

((( Jebkurš protekcionisma vai patronāžas formāts ietver divpusēju vienošanos. )))

((( Katrs pārdabisks brīnums nonāk uz dabisku platformu. )))

((( Tas Kungs ir mans patvērums un mana aizsardzība. Tas ir mans Dievs, uz Kuru es paļaujos! )))

Psalms 91:3-8

3 Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.

5 Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,

6 nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.

7 Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.

8 Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.

Psalms 91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.

((( Ja tu izvēlies Visvareno par savu patvērumu, Visvarenais izvēlas tevi par Savu sūtni, pārstāvi uz zemes. )))

Psalms 91:10-13

10 Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,

11 jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.

12 Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

13 Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!

((( Aizbildniecības faktors to cilvēku likteņos, kuri ir Derībā ar Dievu. )))

((( Ja esmu dzimis no Dieva, es esmu dzimis, lai uzvarētu.

Ja tu esi dzimis no Dieva, tu esi dzimis, lai uzvarētu.)))

((( Ja Svētais Gars dzīvo viņā un viņā,

Tas nozīmē, ka mēs nemirsim. )))

((( Es nemiršu, es dzīvošu.

Un nāves valstībai nav pilnīgi nekā, ar ko pārsegt. )))

((( Un es kliedzu pazīstamu pantu:

Mans Dievs nav mirušo Dievs,

Mans Dievs ir dzīvo Dievs. Mans Dievs ir dzīvo Dievs! )))

Psalms 91:14-16

14 Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. 15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. 16 Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!"

((( Patiesa un uzvaroša ticība ir mīlestības rosināta ticība. )))

((( Mums nav tik daudz pienākumu uzlikts, bet cik gan daudz mums ir garantēts Kristū Jēzū.)))

((( Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla. )))

((( #1

Dieva, Kuram tu uzticies, spēka sludināšana. )))

((( #2

Stingrs lēmums būt Viņa aizsardzībā. )))

((( #3

Iemīlēt To Kungu no visas savas sirds. )))

((( #4

Praktiski iepazīt Jēzus Kristus vārda autoritāti un spēku. )))

((( #5

Nodrošināt informācijas kanālu uz Debesīm vai Svētnīcas pieredzi. )))

((( Atpestīto glābšana nav iedomājama bez aizbildniecības. )))

((( Izglābto glābšana ir reāla tikai zem Visaugstākā patvēruma un Visvarenā ēnā. )))

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un aizbildniecība. )))

Ebrejiem 7:1-2, 4, 6-7

1 Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;

2 viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš,

4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!

6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.

7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.

1.Mozus 15:1-7

1 Pēc šiem notikumiem Tas Kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: "Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela."

2 Un Ābrāms atbildēja: "Dievs mans Kungs, ko Tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Ēliēzers."

3 Un Ābrāms teica: "Redzi, Tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks."

4 Un tad Tā Kunga vārds nāca pār viņu: "Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks."

5 Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: "Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju," Viņš tam sacīja.

6 Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.

7 Un Viņš sacīja uz to: "Es esmu Tas Kungs, kas tev lika iziet no kaldeju Ūras, lai tev dotu šo zemi iemantot."

1. Mozus 15:8-10

8 Bet tas sacīja: "Kungs, mans Dievs, no kā lai es noprotu, ka es to iemantošu?"

9 Un Viņš sacīja uz to: "Atnes Man triju gadu jaunlopu, triju gadu kazu un triju gadu aunu, balodi un ūbeli."

10 Un tas Viņam atnesa visus tos un dalīja tos uz pusēm, un lika vienu gabalu pret otru, bet putnus tas nedalīja.

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un patronāža. )))

1. Mozus 15:13-17

13 Un Viņš sacīja uz Ābrāmu: "Piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder, un viņi tiem vergos, un viņus pazemos četri simti gadu.

14Bet arī to tautu, kas tos verdzinās, Es tiesāšu; pēc tam tie izies ar lielu mantību.

15 Bet tu noiesi mierā pie saviem tēviem; un tu tiksi apglabāts sirmā vecumā.

16 Un ceturtā paaudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns."

17 Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīga tumsa, tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem.

1.Mozus 15:18

Tanī dienā Tas Kungs noslēdza ar Ābrāmu derību, sacīdams: "Taviem pēcnācējiem Es došu šo zemi, no Ēģiptes upes līdz lielajai upei - Eifratas upei.

((( Derība ir starta laukums attiecībām ar Dievu jaunā līmenī. )))

((( Aizbildniecība ir priviliģētas svētības, kuru pamatā ir derība. )))

((( Drošība nav iedomājama bez aizbildniecības.)))

((( Aizbildniecība ne tikai nozīmē, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un veiksmīgu attīstību. )))

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un patronāža. )))


04.05.22.- Mūsu garīgās koordinātas ir Kristū Jēzū. Sargieties no farizeju ierauga un no Hēroda ierauga

Jāņa 17:14-22

14 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.

19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.

20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.

21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens.

Marka 8:11-16

11 Un farizeji uzstājās un sāka ar Viņu sarunāties un prasīja no Viņa kādu zīmi no debesīm, Viņu kārdinādami.

12 Un Viņš nopūtās Savā garā un sacīja: "Ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi Es jums saku: šai ciltij nekāda zīme netaps dota."

13 Un Viņš, tos atlaidis, kāpa atkal laivā un pārcēlās uz otru malu.

14 Un tie bija aizmirsuši maizi ņemt līdzi, un tiem vairāk nebija kā viena maize vien pašiem klāt laivā.

15 Un Viņš tiem pavēlēja, sacīdams: "Raugait, sargaities no farizeju rauga un no Hēroda rauga!"

16 Un tie runāja savā starpā, ka viņiem nav maizes."

((( Šī ļaunā un laulības pārkāpēju paaudze nolēma pieprasīt zīmes un brīnumus. Taču Tam Kungam bija viņiem jāsagādā dziļa vilšanās. )))

((( Viņš nekad nevienam neļāva ar Sevi manipulēt. Un viņš nekad nedancoja pēc kāda cita stabules. )))

((( Sargāties no farizeju un Hēroda ierauga ir bauslis, līdzās visiem pārējiem. )))

((( Farizeju ieraugs un Hēroda ieraugs. Šī kombinācija nav nekas cits kā tajā laikā pastāvošā reliģiskā un politiskā ideoloģija. )))

((( Farizu ieraugs un Hēroda ieraugs bija bīstams, sprādzienbīstams, ideoloģisks maisījums, kas šķīdināja jūdu ticības pamatus un izspieda no Dieva tautas apziņas reālas atklāsmes par Dzīvo Dievu. )))

((( Kamēr vien kuģis kuģo pa jūru, pa jūras viļņiem, tas ir pilnīgi drošs. Bet tiklīdz ir bojāta apšuve un šie viļņi tiek iekšā, sākas katastrofa. )))

((( Kuģus pazudina nevis ūdens, kas ir ārpusē, bet gan tas, kas pēkšņi uzradies iekšienē. )))

((( Kamēr nelikumība ir ārpusē, tā cilvēkam nav briesmīga. Taču, tiklīdz netaisnība iekļūst cilvēka sirdī, neizbēgama ir ticības kuģa bojāeja. )))

1. Mozus 4:6-7

6 Tad Dievs sacīja Kainam: "Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni?

7 Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār to!"

((( Grēks, kas ir ārpusē, ir viena lieta. Un grēks, kas ir iekšienē, ir pavisam kas cits. )))

((( Pirmajā gadījumā tu vienkārši pārtrauc darīt labu. Kļūsti par bezjūtīgu un skaudīgu cilvēku. Bet, kad grēks pārkāpj tavu slieksni, tu kļūsti par cinisku bendi un sava tuvākā slepkavu. )))

((( Tas velk tevi pie sevis, bet tu valdi pār to. Lūk, ko praktiski nozīmē uzmanīties no farizeju ierauga un no Hēroda ierauga. )))

((( Farizejs, kurš stāv ārpusē, nav briesmīgs. Briesmīgs ir farizejs, kurš dzīvo iekšienē. )))

((( Hērods, kurš ir ārpusē, nav briesmīgs. Šausmīgs ir Hērods, kurš pēkšņi parādās tevī. )))

((( Ieraugs ir noteikta filozofija vai ideoloģija, kas veido cilvēka apziņu, viņa pasaules uzskatu un mentalitāti. )))

Jāņa 15:18-19

18 Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.

19 Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst.

1. Jāņa 2:15-17

15 Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības;

16 jo viss, kas ir pasaulē - miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tēva, bet ir no pasaules.

17 Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi."

Lūkas 13:20-21

20 Un atkal Viņš sacīja: "Ar ko Es salīdzināšu Dieva valstību?

21 Viņa ir līdzīga raugam, kuru kāda sieva paņēma un iejauca trijos mēros miltu, kamēr visa mīkla pilnīgi sarūga.""

Jāņa 14:26-27

26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas."

((( Farizeju ieraugs sadraudzībā ar Hēroda ieraugu un Dieva Valstības ieraugs - tas ir šīs pasaules filozofijas un Debesu civilizācijas atklāsmju mūžīgais pretstats. )))

((( Ļaut Dieva Valstības ieraugam piesātināt savu būtību trīs līmeņos, dvēseles, gara un ķermeņa - lūk, ko praktiski nozīmē vārdi - būt pasaulē, bet ne no šīs pasaules. )))

Jāņa 17:14-22

14 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.

19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.

20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.

21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens.27.04.22.- Gudrais, Diženais un Nevienaldzīgais Dievs

Psalms 115:1-8

1 Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!

2 Kāpēc tautas lai saka:"Kur tad nu ir viņu Dievs?"

3 Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, to visu Viņš dara.

4 Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti.

5 Tiem ir mute, bet tie nerunā; tiem ir acis, bet tie neredz;

6 tiem ir ausis, bet tie nedzird; tiem ir deguns, bet tie neko nesaož;

7 tiem ir rokas, bet tās nedarbojas; tiem ir kājas, bet tie nestaigā; to rīkle neizdod skaņas.

8 Tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem.

((( Ikvienas tautas liktenis ir tās dievu reklāma. )))

((( Tādā pašā mērā Visaugstākais Dievs atklājas Savas tautas liktenī. Tautas diženums un spēks ir viņu Dievā. Un Dieva diženums un spēks ir Viņa tautā. )))

Psalms 115:2

2 Kāpēc tautas lai saka:"Kur tad nu ir viņu Dievs?"

((( Apkārtējās tautas baidīsies baidīsies no mums un cienīs tik ilgi, kamēr redzēs Dievu mūsu liktenī. )))

Psalms 115:9-11

9 Israēl, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

10 Ārona nams, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

11 Jūs visi, kas bīstaties To Kungu, ceriet uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

((( Ja tu patiesi kalposi Viņam, Viņš patiesi kalpos tev. )))

((( Ja tu aizstāvēsi Viņa patiesību, Viņš aizstāvēs tevi. )))

((( Ja, neraugoties ne uz ko, pagodināsi Viņu - Viņš, neraugoties ne uz ko, pagodinās tevi. )))

Psalms 115:12-15

12 Tas Kungs mūs piemin, Viņš mūs svētīs. Viņš svētīs Israēla namu,

13 Viņš svētīs Ārona namu. Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.

14 Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus,

15 jūs, kuri esat svētīti Tam Kungam, kas radījis debesis un zemi!

Cefanja 1:12-14

12 Tai pašā laikā notiks, ka Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!

13 Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā. Viņi gan cels atkal namus, bet paši tajos nedzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus, bet nedzers no tiem vīnu."

14 Tā Kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, Tā Kunga diena! Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā!

((( Pati ļaunākā un aizskarošākā antireklāma Dieva tautas vidū:

Tas Kungs nedara ne labu, ne ļaunu. Kam vajadzīgs tāds Kungs? )))

((( Zaimošana nekad nepaliks nesodīta. )))

Cefanja 1:13

13 Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā.

((( Gandrīz nemanāma sacelšanās pārvēršas kurnēšanā un tad atklātās pretenzijās

un pēdējā konfliktā. )))

Ecehiēla 12:21-23

21 Un atkal pār mani nāca Tā Kunga vārds:

22 "Cilvēka bērns, kas tā pie jums Israēla zemē par parunu, kad jūs sakāt: dienas paiet, tā paiet arī visas redzētās parādības?

23 Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: Es izbeigšu šīs parunas lietošanu Israēlā. Saki tiem turpretim: ir tuvu pienācis laiks, lai sāktos visu redzēto parādību piepildījums.

((( Par katru velti teiktu vārdu cilvēks dos atskaiti Dievam. )))

((( Pievērs uzmanību tam, kādi izteicieni dominē tavā vārdu krājumā. )))

((( Jo Tas Kungs iznīcinās ne tikai aizskarošus, zaimojošus vārdus, bet arī tos, kas tos izrunā. )))

Ecehiēla 12:28

28 "Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: neviens no Maniem vārdiem vairs netiks aizkavēts; katrs vārds, ko Es runāju, piepildīsies," saka Dievs Tas Kungs.

Jesajas 62:1-7

1 Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa,

2 kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.

3 Un tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

4 Tevi vairs nesauks: Atstātā, nedz tavu zemi: Tuksnesis, bet tevi sauks: Pie kā Man labs prāts un tavu zemi: Salaulātā. Jo Tam Kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salaulāta ar Viņu.

5 Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi.

6 "Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti." Jūs, kam jādomā par To Kungu, neliecieties mierā

7 un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes.

Jesajas 40:26-31

26 Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.

27 Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro?

28 Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.

29 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

30 Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk,

31 bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst."

((( Ikvienas tautas liktenis ir tās dievu reklāma. )))

((( Tādā pašā mērā Visaugstākais Dievs atklājas Savas tautas liktenī. Tautas diženums un spēks ir viņu Dievā. Un Dieva diženums un spēks ir Viņa tautā. )))

((( Apkārtējās tautas baidīsies no mums un cienīs tik ilgi, kamēr redzēs Dievu mūsu liktenī. )))

Jesajas 62:1-7

1 Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa,

2 kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.

3 Un tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

4 Tevi vairs nesauks: Atstātā, nedz tavu zemi: Tuksnesis, bet tevi sauks: Pie kā Man labs prāts un tavu zemi: Salaulātā. Jo Tam Kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salaulāta ar Viņu.

5 Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi.

6 "Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti." Jūs, kam jādomā par To Kungu, neliecieties mierā

7 un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes.

((( Mērķus, ko Viņš mums ir noteicis, Viņš noteikti sasniegs. Tikai netraucē Viņam. )))

((( Atveries un ļauj Viņam tevi pārveidot. Atjaunot spēkā. Sarātā!!! Ticībā. )))

((( Nevienaldzīgs Dievs vēlas padarīt arī tevi nevienaldzīgu!!! Enerģisku, vīrišķīgu un drosmīgu. )))

((( Pats Tas Kungs teica: Es neapklusīšu un nelikšos mierā. )))

((( Lūk, mūsu pārmaiņu garantija.

Mūsu Pārvērtību garantija.

Viņa mīlestība un greizsirdība pret mums - pret tevi un mani!!! )))


24.04.22.- Latvijas demogrāfiskais portrets. Vai bēgļi mums palīdzēs?

((( Kad iedzīvotāju skaits sarūk, tauta ir atvērta un neaizsargāta. Bet, ja tauta vairosies, tā būs aizsargāta un neuzvarama. )))

Efeziešiem 6:2-3

Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.

((( Ģimene ir vārti uz dzīvību un uzvaru. )))

1. Mozus 3:20

Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu: Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte.

((( Ģimene ir cilvēku civilizācijas pamats. Jebkuras sabiedrības un attīstītas valsts pamats. )))

((( Un Ieva kļuva par visu dzīvo māti. )))

((( Sievas galvenā cieņa un pilnība slēpjas viņas mātes statusā. Un vīra galvenā cieņa un pilnība slēpjas viņa tēva statusā. )))

((( Ģimenes galvenā priekšrocība ir būt vārtiem uz dzīvību un uzvaru. )))

((( Lūk, sākotnējais pirmreizējais ģimenes oriģināls kā tāds. )))

1. Mozus 1:27-28

27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."

((( Radītājs svētīja ģimeni. No tās viss sākās. )))

((( Esiet auglīgi,

Vairojieties,

Piepildiet zemi

Un iemantojiet to,

Un valdiet pār visu dzīvo. )))

((( Bērnu dzimšana ir tautas dzimšana, cilšu, valodu un tautu dzimšana. Nāciju un valstu dzimšana. )))

((( Un ja nav bērnu dzimšanas, tad demogrāfiskā katastrofa, tautas degradācija un deģenerācija ir garantēta. )))

((( Valsts iedzīvotāju skaita pieaugums noved pie dominēšanas. Un iedzīvotāju skaita samazināšana padarīs valsti par koloniju. )))

((( Latvijas demogrāfiskais portrets. Vai bēgļi mums palīdzēs? )))

((( Kad iedzīvotāju skaits sarūk, tauta ir atvērta un neaizsargāta. Bet, ja tauta vairosies, tā būs aizsargāta un neuzvarama. )))

((( Pirmais bloks. Tradicionālā ģimene mūsu sabiedrībā ir sociāli aizsargāta vai neaizsargāta? )))

((( Otrais bloks. Aborti. Attaisnoti un neattaisnoti. Kāda ir sieviešu galvenā motivācija?

Valdības nostāja šajā jautājumā. )))

((( Kāpēc sieviete taisa abortu. Kāds ir viņas galvenais motīvs? )))

((( Trešais bloks. LGBT partnerattiecību un viendzimuma laulību legalizācija. Visi priekšnoteikumi demogrāfiskai katastrofai, vai arī par to nav jāuztraucas? )))


20.04.22.- Bez Manis nevarat darīt neko. Efektīvas sadarbības kritēriji

((( Kad putns ir dzīvs, tas ēd skudras, bet, kad tas nomirst, skudras ēd to. )))

((( Ziniet, ka viens koks var radīt miljonu sērkociņu, bet ar vienu sērkociņu pietiek, lai sadedzinātu miljonu koku. )))

((( Laiks un apstākļi var izmainīties jebkurā laikā. )))

((( Jūs šodien varat būt stipri, bet atcerieties, ka laiks ir stiprāks par jums. Un rīt dzīves aina var izmainīties līdz nepazīšanai. )))

((( Taisnīgie var kļūt par neliešiem, un nelieši var kļūt taisnīgi. )))

((( Tāpēc savā dzīvē nenonieciniet un nekaitējiet nevienam, kurš ir vājāks par jums. )))

((( Laiks ir līdzīgs upei. )))

((( Jūs nekad nevarēsiet pieskarties vienam un tam pašam ūdenim divreiz, jo tekošs ūdens nekad neatgriežas. )))

((( Dzīvojiet kustībā, harmonijā ar sevi un dariet labu. )))

((( Nekad nemeklējiet pievilcīgu izskatu un neuzsveriet to, jo izskats ir mānīgs. )))

((( Patiess nezūdošs skaistums vienmēr ir cilvēkā. )))

((( Nekad nemeklējiet perfektus cilvēkus, jo tādi dabā neeksistē. )))

((( Pirmkārt, meklējiet cilvēku, kurš zina savu vērtību un ciena jūs. )))

((( Attīstiet sevī daudzpusīgu mīlestību. Vismaz četros virzienos. )))

((( Mīlestību pret Dievu, dzīvību, ģimeni un draugiem. )))

((( Kāpēc pret Dievu? Jo tā ir pati dzīvība. )))

((( Kāpēc pret dzīvi? Jo tā ir tik īslaicīga. )))

((( Kāpēc pret ģimeni? Jo mēs visi esam cēlušies no turienes. )))

((( Kāpēc pret draugiem? Jā, jo viņi bagātina mūsu dzīvi. )))

Psalms 90:12

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

Psalms 127:1-2

1 Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.

2 Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā."

((( Cik svarīgi ir zināt, kurās lietās Tas Kungs ņem līdzdalību un kurās Viņa nav. )))

((( Jo vairāk būs pirmo - jo bagātāka un daudzveidīgāka būs mūsu dzīve.

Šajā gadījumā mūsu centieni ir pamatoti. )))

((( Jo retāk aicināsim To Kungu savos projektos, jo trulāks un skumjāks būs mūsu liktenis. Šajā gadījumā ticība ir veltīga un mūsu pūles ir veltīgas. )))

Psalms 90:12-17

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

13 Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem!

14 Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

15 Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

16 Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!

17 Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"

((( Kad Dievs ceļ mūsu namu, tad Viņa darbs ir uz Dieva kalpiem. Un uz Dieva dēliem ir Viņa godība. Lūk, svētīgas sadarbības zīmogs. )))

Nehemija 1:1-6

1 Nehemijas, Hahaljas dēla, vārdi. Tas notika ķēniņa Artakserksa valdīšanas divdesmitā gada kisleva mēnesī, kad es biju Sūsas pilī un

2 kad atnāca Hananijs, viens no maniem brāļiem, kopā ar kādiem vīriem no Jūdas; es tad prasīju viņiem par jūdiem, kas bija atlikušies un atgriezušies no izsūtījuma, un par Jeruzālemi.

3 Un viņi man sacīja: "Pāri palikušie, tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tanī zemē, ir lielā nelaimē un kaunā; Jeruzālemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī."

4 Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas; es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūgšanām pie debesu Dieva.

5 Un es sacīju: "Ak, Kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas sargā derību un parāda žēlastību tiem, kuri mīl Tevi un pilda Tavas pavēles,

6 lai Tava auss kļūst uzmanīga un Tavas acis atvērtas, lai dzirdētu Sava kalpa lūgšanu, ar kādu es tagad griežos pie Tevis dienu un nakti par Israēla bērniem, Taviem kalpiem, izsūdzēdams Israēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret Tevi. Arī es un mana tēva dzimtas, mēs esam grēkojuši.

((( Mēs esam grēkojuši, Kungs, Tavā priekšā, tāpēc arī šīs bēdas mūs ir piemeklējušas. )))

((( Un, to atzīstot, mēs nožēlojam grēkus un lūdzam žēlastību no debesīm. )))

Nehemija 1:11

11 Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda, un dod jel panākumus Tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību tā vīra priekšā!" Es tad biju dzērienu devējs ķēniņam.

((( Tas Kungs nesadarbojas ar visiem. )))

((( Pirmkārt, ar gādīgiem cilvēkiem.

Ar tiem, kas spēj mīlēt savu zemi un savu tautu. )))

((( Un, otrkārt, ar tiem, kas pazīst To Kungu ne pēc nostāstiem. )))

((( Viņa komandā ir tie, kas zina svētnīcas atmosfēru. )))

((( Kam patīk Viņu godināt. )))

((( Šajā gadījumā Viņš sniedz Saviem darbiniekiem plānu, stratēģiju un konkrētu redzējumu. )))

((( Bet pats svarīgākais ir lobijs. Vai arī pie varas esošo labvēlība. )))

((( Nākamā nozīmīgā detaļa ir profesionālā karjera. )))

((( Nehemijam bija nopietns statuss. Ķēniņa dzēriena pasmiedzējs. Ķēniņa tuvāko aprindu uzticības persona. )))

((( Tradicionālā ķēniņu likvidēšanas metode bija indēšana.

Pievienot "jauniņo", lai vecā vīra nebūtu. )))

((( Tieši viņiem, maizes un vīna pasniedzējiem, bija jānodrošina savs ķēniņš ne tikai ar kvalitatīvu un veselīgu pārtiku, bet arī ar maksimālu drošības garantiju. )))

((( Viens no tik svarīgajiem un atbildīgajiem augstmaņiem Persijas valstī bija Nehemija. )))

Nehemija 2:1

1 Un nīsāna mēnesī divdesmitajā ķēniņa Artakserksa valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā, es pacēlu vīnu un devu ķēniņam. Es nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā

Nehemija 2:2-3

2 un ķēniņš sacīja man: "Kādēļ tavs vaigs ir noskumis, un tomēr tu taču neesi slims? Tas nav nekas cits kā sirds skumjas!" Tad es ļoti nobijos,

3 un es sacīju viņam: "Lai dzīvo ķēniņš mūžīgi! Kā gan lai mans vaigs nebūtu noskumis, kad pilsēta, manu tēvu kapu vieta, ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī?""

Nehemija 2:4

Tad ķēniņš sacīja man: "Ko tad tu lūdz?"

Nehemija 2:4-6

Bet es lūdzu debesu Dievu

5 un sacīju ķēniņam: "Ja tas ķēniņam šķiet labi un tavs kalps ir patīkams tavā priekšā, tad es lūdzu, ka tu sūti mani uz Jūdu, uz manu tēvu kapu pilsētu, lai es to atkal uzceļu."

6 Un ķēniņš sacīja man, un ķēniņiene sēdēja viņam blakus: "Cik ilgi būs tavs ceļojums, un kad tu atgriezīsies?" Un ķēniņam labpatika mani sūtīt, un es minēju viņam laiku

Nehemija 2:7-9

7 un sacīju ķēniņam: "Ja tas ķēniņam labpatīk, lai viņš dod man līdzi vēstules Aiz-Eifratas pārvaldniekiem, ka viņi mani laiž cauri līdz Jūdai, bez tam vēl kādu vēstuli ķēniņa mežu kungam Asafam, lai viņš dotu man kokus baļķiem Tempļa cietokšņa vārtiem un pilsētas mūriem, un mājai, kur es pats dzīvošu."

8 Un ķēniņš mani uzklausīja, tādēļ ka mana Dieva žēlīgā roka bija pār mani.

9 Tad es ierados pie Aiz-Eifratas pārvaldniekiem un nodevu viņiem ķēniņa vēstules. Bet ķēniņš bija man sūtījis līdzi arī kādus virsniekus un jātniekus.

Nehemija 2:17-18

17 Tagad nu es sacīju viņiem: "Jūs redzat nelaimi, kādā mēs esam, ka Jeruzāleme ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī. Nāciet, un uzcelsim atkal Jeruzālemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu par apsmieklu!"

18 Un es stāstīju viņiem par sava Dieva roku, kas labvēlīga bijusi pār mani, un arī par ķēniņa vārdiem, ko viņš bija man teicis. Un viņi sacīja: "Celsimies un celsim!" Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.

Nehemija 3:1-5

1 Tad cēlās augstais priesteris Ēljašibs un viņa priesteru brāļi un uzcēla Avju vārtus. Viņi iesvētīja tos un iecēla tiem durvis; viņi turpināja darbus līdz Hammeas tornim un tad tālāk līdz Hananeēla tornim.

2 Aiz viņiem strādāja Jērikas vīri, un aiz tiem strādāja Zakurs, Imrija dēls.

3 Un Senaas dēli cēla Zivju vārtus; viņi nostiprināja to baļķus, ielika to durvis, bultas un aizšaujamos.

4 Aiz viņiem laboja Meremots, Hakoca dēla Ūrijas dēls, un blakus viņam laboja Mešullāms, Mešezabeēla dēla Berehjas dēls. Tālāk aiz viņa laboja Cadoks, Baānas dēls.

5 Viņam līdzās labošanas darbus veica tekojieši, bet viņu dižciltīgie nelieca savus kaklus sava Kunga darbā."

((( Draudze un pūlis nav viens un tas pats. Draudze, tie ir iedalīti ļaudis. Viņu talanti un resursi. )))

((( Ja cilvēki nav iedalīti konkrētās struktūrās, tā nav draudze. Tas ir dievbijīgu cilvēku pūlis. )))

((( Vēsturi neveido pūlis. Vēsturi veido draudze - organizēta, sakārtota, disciplinēta un ar Svēto Garu svaidīta. )))

((( Atslēgvārds šeit ir IZDALĪŠANA. )))

((( Izdalīšana:

nauda līdzekļu,

talantīgu, spējīgu cilvēku,

laika,

fizisko un garīgo slodžu. )))

((( Gudra sieviete ceļ savu namu, bet neprātīga sieviete to posta ar savām pašas rokām. Tikpat lielā mērā gudri vadītāji ceļ Dieva Namu, bet neprātīgi vadītāji to pārvērš par laupītāju midzeni. )))

((( Cik svarīgi ir zināt, kurās lietās Tas Kungs ņem līdzdalību un kurās Viņa nav. )))

((( Jo vairāk būs pirmo, jo bagātāka un daudzveidīgāka būs mūsu dzīve. Šajā gadījumā mūsu centieni ir attaisnojami. )))

((( Jo retāk aicināsim Kungu savos projektos, jo trulāks un skumjāks būs mūsu liktenis. Šajā gadījumā ticība ir veltīga un mūsu pūles ir veltīgas. )))

((( Jūs neko nespējat darīt bez Manis. Mums tas ir jāzina. )))

((( Tas Kungs nesadarbojas ar visiem. Viņa komandā ir tie, kas zina svētnīcas gaisotni. Kam patīk godināt Viņa vārdu. )))

((( Šajā gadījumā Viņš saviem darbiniekiem iedod plānu, stratēģiju un konkrētu vīziju. Bet galvenais – lobiju. Vai arī pie varas esošo labvēlību. )))

Psalms 90:12-17

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

13 Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem!

14 Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

15 Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

16 Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!

17 Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"


17.04.22.- Mūsu Pasā Svētki ir Kristus. Saruna no varas pozīcijas

1.Korintiešiem 5:7-8

7 Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts - Kristus.

8 Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.

((( Mūsu Pasā Svētki ir Kristus, ne tikai krustā sists, bet arī augšāmcēlies. )))

((( Ne tikai augšāmcēlies, bet arī uzkāpis debesīs un apsēdies godības tronī pie sava Tēva labās rokas. )))

Hozejas 13:14

14 Bet Es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas? Elle, kur ir tavs iznīcības spēks? Un tomēr līdzcietība Manu acu priekšā paliek apslēpta!

((( Pasā Svētki ir visspilgtākais pierādījums Dieva mīlestībai pret kritušo cilvēci. Tāpat kā Ādamā visi mirst, tā visi atdzīvosies Kristū. )))

Atklāsmes 1:10-19

10 Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam:

11 "To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm: Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Lāodikejā."

12 Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus,

13 lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm.

14 Bet Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņa acis kā uguns liesmas,

15 Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss.

16 Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā.

17 Un, kad es redzēju Viņu, es nokritu pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uzlika Savu labo roku, sacīdams: nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.

18 Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.

19 Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk."

((( Debesis sludina godību,

Tautas gavilē, zeme svin.

Hei nāve, es jautāju, kur ir tavs dzelonis?

Hei, elle, kur ir tava uzvara? ))))

((( Skaties, atslēgas ir Manās rokās,

Atslēgas uz visām tavām durvīm, no nāves un no elles.

Es atveru visus tavus cietumus.

Vakardienas vergi šodien visi ir brīvi bērni. )))

((( Skaties, atslēgas ir Manās rokās,

Nāves valstības atslēgas, Dievs ir salauzis važas.

Cena ir samaksāta, tautas ir izglābtas.

Tu esi zaudējis uz visiem laikiem, Game is Over!!! )))

((( Pasā Svētki ir izpirkšana.

Un izpirkšana nav tikai grēku piedošana un piedzimšana no jauna. )))

Kolosiešiem 2:11-12

11 Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas,

12 kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.

((( Identitātes likumu neviens nav atcēlis. )))

((( Mēs bijām Viņā, kad Viņš nomira.

Mēs bijām Viņā, kad Viņš augšāmcēlās. )))

((( Mēs bijām Viņā, kad Viņš atgriezās pie Debesu Tēva.

Un šodien mēs kopā ar Viņu sēžam debesīs. )))

((( Lūk, mūsu pozīcijas Kristū Jēzū. )))

Kolosiešiem 2:13-15

13 Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus;

14 Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

15 Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

((( Mūsu Pasā Svētki nav zaķi un krāsotas olas ar Lieldienu kūkām.

Mūsu Pasā Svētki ir saruna no varas pozīcijām. )))

((( Tas ir iepriekš pastāvējušās velna varas sabrukums.

Mūžseno verdzības sistēmu sabrukums. )))

((( Trīs svarīgākie mūsu Pasā Svētki aspekti:

Viņš atņēma varu dēmoniskajām autoritātēm;

Ar varu liekot tās kaunā;

Viņš triumfēja pār tām ar Sevi. )))

((( Dievs paaugstināja un pagodināja Jēzu

Pāri par zemes un debesu vārdiem.

Jērs tronī, ar karalisku kroni,

Lai top paaugstināts!!! )))

Ebrejiem 2:14-15

14 Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu,

15 Un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

((( Atbrīvojot mūs no nāves bailēm, Viņš iznīcina ikvienu verdzību mūsu dzīvē. )))

((( Atpestīto cilvēku liktenī velnam ir atņemta visa vara. )))

((( Šeit ir Pasā Svētku atklāsmes praktiskā nozīme. )))

Romiešiem 10:8-11

8 Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.

9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

10 Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.

11 Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.

((( Sirds iekšējā pārliecība par Viņa uzvaru veido mūsu taisnību. )))

((( Bet ticības liecība rada atpestīšanu un glābšanu. )))

1.Korintiešiem 15:1-2

1 Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat,

2 Kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi.

((( Aizsargāts Evaņģēlijs ir mūsu pestīšanas nosacījums.

Neatraidīsim Evaņģēliju, lai arī tas reiz mūs nenoraidītu. )))

1.Korintiešiem 15:3-4

3 Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem

4 Un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem,"

((( Evaņģēlijs ir pestīšanas garantija. Un Evaņģēlija galvenā būtība ir Pasā Svētki. )))

((( Uzvara pār grēka un nāves valstību. )))

((( Un pēc augšāmcelšanās no miroņiem sākās unikālā Augšāmceltā Kristus parādīšanās Viņa mācekļiem. )))

1.Korintiešiem 15:5-9

5 un ka Viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit.

6 Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk kā pieci simti brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši.

7 Pēc tam Viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem.

8 Kā pašam pēdējam Viņš parādījās arī man kā kādam nelaikā dzimušam.

9 Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ ka es vajāju Dieva draudzi.

((( Augšāmceltā Kristus parādīšanās radikāli maina cilvēka būtību un dabu. Tajā ir apslēpta Evaņģēlija galvenā praktiskā būtība. )))

1.Korintiešiem 15:10

10 Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani.

1.Korintiešiem 15:13-14, 19-26

13 Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.

14 Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.

19 Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.

20 Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.

21 Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās.

22 Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.

23 Bet ikviens savā kārtā: vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā.

24 Un tad nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku.

25 Jo Viņam vajag valdīt, tiekāms Viņš noliek visus ienaidniekus Sev zem kājām.

26 Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.

#1

((( Pasā Svētki — Pesahs — Atpestīšana.

Pasā Svētku nakts Izraēlai bija pēdējais Ēģiptē. )))

#2

((( Pasā Svētki ir laiks, kad Dievs visas pasaules acu priekšā parādīja atšķirību starp Savu tautu un ēģiptiešiem. )))

#3

((( Pasā Svētki ir Dieva taisnīgie spriedumi Ēģiptes dieviem. Mūžsenās verdzības sistēmas sabrukums. )))

#4

((( Pasā Svētki ir amnestija. Tas ir laiks, kad Tas Kungs atver cietumus un atbrīvo mocītos. )))

#5

((( Pasā Svētki ir strauja pāreja no viena stāvokļa uz citu. )))

#6

((( Pasā Svētki ir brīdis, kad tu šķērso robežu starp veco un jauno. )))

#7

((( Pasā Svētki ir pirmais solis aiz cietuma vārtiem. Tā ir pirmā brīvības elpa. )))

#8

((( Pasā Svētki ir visspilgtākais pierādījums Dieva mīlestībai pret Savu tautu. Tās cieņas un vēsturiskās pašpietiekamības atjaunošana. )))


13.04.22.- Laba atmiņa ir uzvarošas ticības kodols. Īsa atmiņa ir daudzu bēdu un lāstu cēlonis.

5. Mozus 8:2-5

2 Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne.

3 Un Viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes.

4 Tavas drēbes tev mugurā netapa par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos četrdesmit gados.

5 Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu."

((( Dzīves gudrība ir reiz saprast, ka mūsu Kungs nav tikai Glābējs un Dziednieks. Bet, pirmkārt, Viņš ir Skolotājs. Tas Kungs, tavs Dievs, māca tevi kā cilvēks māca savu dēlu. )))

((( Katrs no mums Dieva acīs ir dzīves universitātes students. )))

((( Laba atmiņa vienmēr ir bijusi un paliek veiksmīgu studiju pamatā. )))

((( Un īsa atmiņa ir visu nesekmīgo eksāmenu iemesls. )))

5.Mozus 8:6-11, 19-20

6 Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.

7 Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem,

8 uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātkoki, uz olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus,

9 uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzelzs un no kuras kalniem tu vari izcirst varu.

10 Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko Viņš tev ir devis.

11 Sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.

19 Bet, ja tu aizmirsīsi To Kungu, savu Dievu, sekosi citiem dieviem un tiem kalposi un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīktin iznīksit.

20 Kā tās tautas, ko Tas Kungs jūsu priekšā iznīcināja, tā arī jūs iznīksit, tāpēc ka neesat klausījuši Tā Kunga, sava Dieva, balsij.

((( Laba atmiņa ir uzvarošas ticības kodols. Īsa atmiņa ir daudzu lāstu un bēdu cēlonis. )))

Soģu 8:32

Un Gideons, Joasa dēls, nomira sirmā vecumā un tika apglabāts sava tēva Joasa kapa vietā - abiēzeriešu Ofrā.

Soģu 8:33

Bet, kad Gideons bija nomiris, tad Israēla bērni noklīda uz neceļiem un netikli kalpoja baaliem un izveidoja Baal-Berītu sev par dievu.

((( Baalverifs - "vienošanās kungs", garīgais diplomāts un pavedinātājs. Kompromisu speciālists. )))

((( "Līgumu pavēlnieks" ar dažādiem dēmoniskās pasaules līmeņiem. )))

((( Varēja vienoties ar jebkuru, tikai ne ar Visvareno Dievu. )))

Soģu 8:34-35

Un Israēla bērni nepieminēja To Kungu, savu Dievu, kas patiešām viņus bija izglābis no visu viņu apkārtējo ienaidnieku rokas. 35 Viņi arī neapgājās labi ar Jerubbaala, tas ir, Gideona, namu, neievērodami to labo, ko viņš bija Israēlam darījis."

Psalms 109:17

17 Viņš mīlēja lāstu - lai tas tagad krīt uz viņa galvu; viņš nemīlēja svētību - tā tagad lai paliek tālu nost no viņa!

Maleahija 3:13-15

13 jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu, saka Tas Kungs, un jūs atkal jautājat: ko tad mēs runājam Tev pretī?

14 Jau ar to vien, ka jūs sakāt: ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības Tā Kunga Cebaota priekšā?

15 Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!""

((( Kalpošana Tam Kungam ir veltīga, un draudze ir paredzēta ierobežotiem cilvēkiem.

Zaudētājiem un neveiksminiekiem. )))

((( Diemžēl, šāda ir pievilto un nocietināto kalpotāju pozīcija. )))

((( Lai katrs cilvēks ir ĀTRS dzirdēt. Šis ir ātruma pedālis. Un LĒNS runāt, lēns dusmās. Tas ir bremžu pedālis. )))

((( Pašsavaldība, atturība un pacietība – tās ir mūsu morālās bremzes, kas ļauj izvairīties no negadījuma dzīves virāžās un straujajos pagriezienos. )))

Maleahija 3:16

Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu: "Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa Vārdu.

Maleahija 3:17-18

17 "Tai dienā," saka Tas Kungs Cebaots, "ko Es izraudzīšu, viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.

18 Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo."

((( Šogad tu redzēsi ne tikai dedzinošas problēmas. Es parādīšu tev unikālus un neparastus to risinājumus. )))

((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu, ejošu pa šiem viļņiem. )))


10.04.22.- Ābrahāma svētība. Trīs kategoriju upuri

Galatiešiem 3:6-8

6 Jau Ābrahāms "ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību".

7 Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.

8 Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. -"

((( #1

Labdarības un komunikācijas upuris )))

Ebrejiem 13:1-2

1 Brāļu mīlestība lai paliek!

2 Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!"

1. Mozus 18:1-10

1 Un Tas Kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs.

2 Un viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā.

3 Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretim no telts durvīm, noliecās līdz zemei un sacīja: "Mans Kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad, lūdzams, neej savam kalpam garām.

4 Es likšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad apmetieties zem šī koka.

5 Un es dabūšu kumosu maizes, ka jūs varat savas sirdis stiprināt, pēc jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa?"

6 Un tie teica: "Labi, dari, kā tu esi sacījis." Un Ābrahāms iesteidzās teltī pie Sāras un sacīja: "Steidzies, paņem trīs mērus miltu no smalkajiem miltiem, iejauc tos un taisi plāceņus."

7 Un Ābrahāms skrēja pie lopiem un paņēma labu un mīkstu telēnu un deva to puisim, steidzinādams to sagatavot.

8 Tad viņš paņēma raudzētu un svaigu pienu un sagatavoto teļu un cēla to viņiem priekšā, bet pats viņš stāvēja pie viņiem zem koka, kamēr viņi ēda.

9 Un tie sacīja viņam: "Bet kur ir Sāra, tava sieva?" Viņš atbildēja: "Lūk, teltī."

10 Bet tas sacīja: "Es atgriezīšos pie tevis pēc gada šinī laikā, un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls." Bet Sāra stāvēja, klausīdamās pie telts durvīm, kas bija aiz viņiem.

((( Patiesa žēlsirdība, pirmkārt, ir palīdzība sev pašam, otrkārt vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un ziedošanās ir kredītkarte tavām nākamajām svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas. Neauglība tika sagrauta, un nākotne viņam pavēra savas brīvās vietas.)))

1. Mozus 18:11-15

11 Bet Ābrahāms un Sāra bija jau padzīvojuši, gados veci, un Dievs Sārai jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt.

12 Un tad Sāra smējās pie sevis, sacīdama: "Pēc tam kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedegtos? Un mans kungs jau ir vecs."

13 Un Tas Kungs sacīja uz Ābrahāmu: "Kāpēc tad Sāra smējās, sacīdama: vai es patiešām vēl dzemdēšu, veca būdama?

14 Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā Es atgriezīšos pie tevis nākamā gadā, un Sārai būs dēls."

15 Un Sāra meloja, teikdama: "Es neesmu smējusies," - jo viņai bija bailes. Bet Viņš sacīja: "Kā tad ne - tu smējies.""

((( Mēs esam tik ļoti pieraduši pie dabiskā, ka mūsu ierastais pasaules uzskats absolūti nav paredzēts Dieva pārdabiskiem brīnumiem.)))

((( Aiz katra stipra vīrieša stāv spēcīga sieviete, kura arvien žvadzina.)))

((( Ābrahāms nekad nebija zem sievas tupeles.)))

((( Neskatoties uz to, ka viņš nesavtīgi mīlēja savu sievu, Tā Kunga viedoklis viņam bija vissvarīgākais.)))

((( Manuprāt, šī ir vissvarīgākā mācība gan Jaunās Derības vīriešiem, gan sievietēm.)))

((( Cienījamie vīrieši!!! Pat tad, ja atklāsme no augšas neiederas jūsu sievas apziņā, nemēģiniet to atbrīvoties. Turpiniet to realizēt. Nezaudēsiet!!!)))

1. Mozus 18:16-19

16 Un tie vīri cēlās no turienes un devās uz Sodomas pusi, un Ābrahāms gāja ar viņiem, tos pavadīdams.

17 Un Tas Kungs sacīja: "Vai Man no Ābrahāma būs slēpt, ko Es gribu darīt? 18 Jo Ābrahāmam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas.

19 Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka Tas Kungs liktu nākt pār Ābrahāmu tam, ko Viņš ir sacījis viņam."

((( Patiesa žēlsirdība, pirmkārt ir palīdzība sev, otrkārt vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un upurēšanās ir kredītkarte jūsu nākotnes svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas.

Neauglība tika sagrauta, un nākotne viņam pavēra savus plašumus.)))

((( #2

Izpirkšanas upuris.)))

((( Cilvēciski šis upuris ir neprātīgs.)))

((( Tomēr nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus.)))

Filipiešiem 3:7-12

7 Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. 8 Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu 9 un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, 10 lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību; tā es pielīdzinos Viņa nāvei 11 cerībā sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem. 12 Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus."

((( Šo upuru kategorija ir fundamentāla reformācija, kad nākotnes izzināšanas vārdā tu upurē pagātnes sasniegumus.)))

((( Kā likums, tā ir priekšā ejošo cena.)))

Ebrejiem 11:24-26

24 Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, 25 labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, 26 par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu.

((( Šajā gadījumā tā ir apzināta atteikšanās no vakardienas privilēģijām tūkstoškārtīgas nākotnes atlīdzības vārdā.)))

((( Izpērkošs, riskants un cilvēciski neprātīgs upuris, bet nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus.)))

1. Mozus 22:1-18

1. Mozus 22:1-2

1 Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam sacīja: "Ābrahām!" Un tas atbildēja: "Te es esmu."

2 Tad Viņš teica: "Ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morija zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kuru Es tev norādīšu.""

1. Mozus 22:3-8

3 Un Ābrahāms no rīta posās ceļam; apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu Īzāku; sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kuru Dievs viņam bija norādījis.

4 Un trešajā dienā Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. 5 Un Ābrahāms sacīja saviem puišiem: "Palieciet jūs ar ēzeli šeit. Bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums."

6 Un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzākam, savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. 7 Tad Īzāks sacīja Ābrahāmam, savam tēvam: "Mans tēvs!" Un viņš sacīja: "Te es esmu, mans bērns." Tas sacīja: "Te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs?"

8 Ābrahāms sacīja: "Gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans dēls." Un abi soļoja viens otram līdzās.

1. Mozus 22:9-12

9 Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis, un Ābrahāms uzcēla tur altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzāku un uzcēla to uz altāra virs malkas.

10 Un Ābrahāms izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu.

11 Bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam: "Ābrahām! Ābrahām!"

12 Bet tas sacīja: "Te es esmu." Un viņš sacīja: "Neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad Es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu Manis labad."

((( Šajā gadījumā upura pienešanas iniciatīva pieder nevis cilvēkam, bet Dievam.)))

((( Taču nevis lai atņemtu tev ilgi gaidīto svētību, bet lai pārbaudītu tavas sirds motīvus. No kā tu tu vairāk bīsties un kuru vairāk mīli.)))

((( Dieva uzmanības epicentrā šeit ir ne tik daudz upuris, cik mūsu sirds stāvoklis.)))

1. Mozus 22:13-18

13 Un Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos,

14 un Ābrahāms piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuri sava dēla vietā. Un Ābrahāms nosauca šīs vietas vārdu: Jahve-jire. Tā vēl šodien mēdz teikt: uz kalna Dievs izredz. 15 Tad Dieva eņģelis sauca Ābrahāmu otrreiz no debesīm

16 un sacīja: "Es esmu zvērējis, saka Tas Kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu,

17 Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. 18 Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij."

((( #3

Ābrahāma upuris ķēniņam Melhisedekam.

Desmitā tiesa un Jaunās Derības vakarēdiens.

Šis ir trešās kategorijas upuris. )))

Galatiešiem 3:26-29

26 Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.

27 Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.

28 Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.

29 Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma."

((( Ziniet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli.))

((( Kristus mūs atpestīja...lai Ābrahāma svētība caur Kristu Jēzu tiktu nodota pagāniem.)))

((( Bet, ja jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma pēcnācēji un mantinieki saskaņā ar apsolījumu.)))

Jāņa 8:56, 58

56 Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs Manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to.

58 Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es."

1.Mozus 14:17-20

17 Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretim Savas ielejā, tā ir ķēniņu ieleja, pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedarlaomera un to ķēniņu sakāves, kas bija ar to.

18 Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris.

19 Un viņš to svētīja un sacīja: "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi.

20 Un slavēts lai ir visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

((( Šīs tikšanās laikā viņu rokas nebija tukšas. Ābrahāma rokās bija desmitā tiesa, un Melhisedeka rokās bija Jaunās Derības vakarēdiens. Maize un vīns.)))

((( Desmitā tiesa kā upurēšanastrekšā kategorijaa ļāva Ābrahāmam noslēgt derību ar gaidāmo Mesiju tūkstoš gadus iepriekš.)))

Ebrejiem 7:3

Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.

Lūkas 22:19-20

19 Un, maizi ņēmis, Viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams: "Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota. To darait Mani pieminēdami!"

20 Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas.

((( Ābrahāms, nonākot Jaunās Derības apstākļos, pienesa desmito tiesu Melchesedekam. )))

((( Vakarēdiens un desmitā tiesa. Tie abi runā par vienu un to pašu.)))

((( Notika divu Derību saplūšana. Divu visumu saplūšana. Pagātnes un nākotnes saplūšana.)))

((( Ābrahāms Vecās Derības apstākļos kļuva par Jaunās Derības pārstāvi,

lai Jaunās Derības pārstāvji kļūtu par Ābrahāma svētības līdzdalībniekiem.))))

Ebrejiem 7:4-7

4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!

5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.

6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.

7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.

((( Derība ir aizbildniecības pamats. Un aizbildniecība ir mūsu aizsardzības un drošības garantija.)))

((( Ābrahāma svētībai ir pamats.

Tās ir vismaz trīs upurēšanas kategorijas.)))

((( #1

Labdarības un saskarsmes upuris.

Patiesa žēlastība, pirmkārt palīdz sev, otrkārt, palīdz vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un upuris ir kredītkarte jūsu nākamajām svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas. Neauglība tika sagrauta, un nākotne pavēra viņam savus apvāršņus.)))

((( #2

Izpirkšanas upuris.)))

((( Šis upuris ir cilvēciski neprātīgs.)))

((( Taču nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus. ))

((( Šo upuru kategorija ir fundamentāla reformācija, kad nākotnes izzināšanas vārdā tu upurē pagātnes sasniegumus.)))

((( Kā likums, tā ir priekšgājēju cena.)))

((( Šajā gadījumā upura iniciatīva pieder nevis cilvēkam, bet Dievam.)))

((( Tomēr, nevis lai atņemtu tev ilgi gaidīto svētību, bet lai pārbaudītu tavas sirds motīvus. No kā tu vairāk bīsties un kuru vairāk mīli.)))

((( Dieva uzmanības epicentrā šeit ir ne tik daudz upuris, cik mūsu sirds stāvoklis.)))

((( #3

Ābrahāma upuris Melhisedekam. Desmitā tiesa un Jaunās Derības vakarēdiens. Šis ir trešās kategorijas upuris.)))

((( Šajā tikšanās reizē viņu rokas nebija tukšas. Ābrahāma rokās bija desmitā tiesa, bet Melhisedeka rokās bija Jaunās Derības mielasts. Maize un vīns.)))

((( Desmitā tiesa kā upura trešā kategorija ļāva Ābrahāmam noslēgt derību ar gaidāmo Mesiju tūkstoš gadus iepriekš.)))

((( Ābrahāms, iestājoties Jaunās Derības apstākļos, atnesa desmito tiesu Melchesedekam. )))

((( Vakarēdiens un desmitā tiesa. Abi runā par vienu un to pašu.)))

((( Notika divu testamentu saplūšana. Divu visumu saplūšana. Pagātnes un nākotnes saplūšana.)))

((( Ābrahāms Vecās Derības apstākļos kļuva par Jaunās Derības pārstāvi, lai Jaunās Derības pārstāvji kļūtu par Ābrahāma svētības līdzdalībniekiem.)))


06.04.22.-Tas, kurš ir pacietīgs, ir labāks par drosmīgo, un tas, kurš valda pār sevi, ir labāks par pilsētas iekarotāju

Jēkaba 1:2-4

2 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, 3 zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. 4 Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.

((( Krist dažādās kārdināšanās un pie tam priecāties. )))

((( Galu galā mūs glābj ne vienkārši ticība. Pārbaudīta ticība, kas nozīmē stipra un uzvaroša. )))

((( Bet, ja ticība nav pārbaudīta un tāpēc vāja, tad tāda ticība tevi pievils un noteikti mūs iegāzīs. )))

((( Ticības pārbaude rada pacietību. )))

((( Pacietība ir mūsu pašsavaldīšanās pamats. )))

Salamana Pamācības 16:32

32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.

Jesajas 30:7

7 Ēģipte nav nekas un nevar nekā palīdzēt; tādēļ Es nosaucu šo tautu par lielmuti, kas tomēr sēd klusi.

((( Dīvainā kārtā pacietība ir arī dzīves pieredzes pamatā. )))

Romiešiem 5:3-4

3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, 4 izturība - pastāvību, pastāvība - cerību

((( Attīstot pacietību, mēs atjaunojam sevī Tā Kunga raksturu, Dieva tēlu un līdzību. ))))

Romiešiem 15:5

Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū...

2. Mozus 34:6

Un Tas Kungs gāja viņam garām, un Viņš sauca: "Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā...

((( Dažādie dzīves kārdinājumi ir mūsu ticības pārbaude. )))

((( Tieši pēc tiem mūsu ticība būs gatava kalpošanai. )))

((( Viss, kas nav pārbaudīts un pārbaudīts, ir aizliegts lietot un praktizēt. )))

Salamana Pamācības 16:32

32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.

Apustuļu darbi 23:11-15

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk.""

Apustuļu darbi 23:16

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam.

((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā, bet ne vārda par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt. )))

((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus darīja zināmu šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))

((( Tu vari būt mierīgs grūtībās tikai zem Visvarenā jumta. )))

((( Tā Kunga aizsardzība bija pierādāma pat ar šo apstākli. )))

((( Izmisuma apstākļos mēs nekrītam izmisumā, jo Viņš ir par mums. Un, ja Viņš ir par mums, kurš gan var būt pret mums? )))

((( Tas ir taisnīgā ticības un viņa maksimālās paškontroles pamats nelaimes dienā. )))

Apustuļu darbi 23:17-18

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

Apustuļu darbi 23:19-21

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu.

Apustuļu darbi 23:22

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."

((( Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))

((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))

Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa."

((( Svētīgs tas, kurš, noliekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un mānīgus plānus. )))

((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību bēdu laikā. )))

((( Bēdu laikā man jābūt mierīgam. Kungs, atver manas acis uz Tavas Valstības realitāti. )))

((( Un grūtībās man jābūt mierīgam, lai vismaz kādam palīdzētu, glābtu un pasargātu. )))

((( Šī ir galvenā un praktiskā pašsavaldīšanās nozīme, kā arī taisno patiesā ticība. )))

((( Galu galā ne tikai ticība mūs glābj. Pārbaudīta ticība, kas nozīmē stipra un uzvaroša. )))

((( Bet, ja ticība nav pārbaudīta un tāpēc vāja, tad tāda ticība tevi pievils un noteikti mūs iegāzīs. )))

Maleahija 3:13-15

13 jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu, saka Tas Kungs, un jūs atkal jautājat: ko tad mēs runājam Tev pretī? 14 Jau ar to vien, ka jūs sakāt: ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības Tā Kunga Cebaota priekšā?

15 Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!""

((( Kalpošana Tam Kungam ir veltīga, un baznīca ir aprobežotiem cilvēkiem. Zaudētājiem un neveiksminiekiem. )))

((( Diemžēl, šī ir vīlušos un nocietinājušos kalpotāju pozīcija. )))

((( Lai katrs cilvēks lai ir ātrs dzirdēt. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmās. Šis ir bremžu pedālis. )))

((( Pašsavaldība, atturība, pacietība – tās ir mūsu morālās bremzes, kas ļauj izvairīties no negadījuma dzīves virāžās un asos pagriezienos. )))

Maleahija 3:16

16 Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu: "Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa Vārdu."

Maleahija 3:17-18

17 Tai dienā," saka Tas Kungs Cebaots, "ko Es izraudzīšu, viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.

18 Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.

((( Šogad tu redzēsi ne tikai degošas problēmas. Es parādīšu to unikālos un neparastos risinājumus. )))

((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu staigājam pa šiem viļņiem. )))


03.04.22.- Man ir jābūt mierīgam. Pašsavaldīšanās māksla

Habakuks 3:16

16 Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu, un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij. Nāves bailes pārņēma mani, kaulos kļuva sajūtams ļenganums; es trīcēju visā savā ķermenī it kā savas bojā ejas stundā, bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks.


((( Taču man ir jābūt mierīgam nelaimes dienā. Tas ir mans svētais pienākums. )))


((( Taisnīgo patiesā ticība nav nekas cits kā paškontroles māksla. )))


 1. Ķēniņu 6:15-17

15 Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: "Ak vai, mans kungs! Ko nu darīsim?"

16 Bet viņš atbildēja: "Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem."

17 Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: "Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt!" Un Tas Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu."


((( Vienā komandā var būt dažādi cilvēki. )))


((( Vienotību nerada materiālā realitāte. Vienotību rada Dieva Valstības realitāte. )))


((( Pašsavaldīšanās māksla ir spēja, raugoties uz Dieva godību, pārvērvērsties tā paša tēla līdzībā. )))


Jēkaba ​​1:19-21

19 Ziniet, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties,

20 jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.

21 Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.


((( Lai katrs cilvēks ir ĀTRS uz dzirdēšanu. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmoties. Šis ir bremžu pedālis. )))


((( Informācijas saņemšanas ātrumam un tās analīzei, vai no Dieva, vai no cilvēkiem,

 jābūt maksimāli ātram. Mēs šeit nevaram laist muļķi un palēnināties. )))


((( Svētā Gara vadība ir galvenais pašsavaldīšanās faktors. )))


((( Taču informācija ir jāizrunā dozēti, lakoniski un mierīgi. Un galvenais šeit ir nesteigties un nedzīt zirgus. )))


((( Pasteidzoties, liksi cilvēkiem smieties. )))


((( Lūk, šeit ir nepieciešams piebremzēt.

 Būt lēnam vārdos un emocijās un savlaicīgi atstāt skatuvi. )))


((( Jo ātrāk jūs domāsiet un mierīgāk

runāsiet, jo lielāka būs jūsu ietekme un autoritāte. )))


((( Un kas starp jums ir bez grēka, lai pirmais met viņai ar akmeni. )))


((( Bet man ir jābūt mierīgam grūtību laikā.

Kungs, atver manas acis Tavas Valstības realitātei. )))


((( Glābiet. Aizsargājiet. Iestājieties. Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


Apustuļu darbi 23:11-15

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk.


Apustuļu darbi 23:16

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam.


((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā.

 Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))


((( Pāvilu par to informēja nevis Eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))


((( Tu vari būt mierīgs grūtībās tikai zem Visaugstākā patvēruma. )))


((( Tā Kunga aizsardzība bija pierādāma pat ar šo apstākli. )))


((( Izmisuma apstākļos mēs nekrītam izmisumā, jo Viņš ir par mums. Un, ja Viņš ir par mums, kurš gan var būt pret mums? )))


((( Tas ir taisnīgā ticības un viņa maksimālās pašsavaldīšanās pamats nelaimes dienā. )))


Apustuļu darbi 23:17-18

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."


Apustuļu darbi 23:19-21

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu.""


((( Lai katrs cilvēks ātri dzird. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmās. Šis ir bremžu pedālis. )))


((( Informācijas saņemšanas ātrumam un tās analīzei, vai no Dieva, vai no cilvēkiem,

ir jābūt pēc iespējas ātrākai. Un mēs šeit nevaram palēnināties. )))


((( Bet mums šo informāciju ir jāizsaka mēreni un kodolīgi. Mierīgi un pārliecinoši. )))


((( Nododot visu precīzi, bez papildinājumiem vai iztrūkuma. Un galvenais ir savlaicīgi aiziet no skatuves. )))


Apustuļu darbi 23:22

22 Tad komandieris atlaida jaunekli, sacīdams: nesaki nevienam, ka tu man to teici.


((( Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas arī par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))


Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.


((( Svētīgs tas, kurš, paliek plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un ļaunprātīgus plānus. )))


((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību bēdu laikā. )))


((( Man ir jābūt mierīgam grūtību laikā.

Kungs, atver manas acis Tavas Valstības realitātei. )))


((( Grūtībās man jābūt mierīgam, lai vismaz kādam palīdzētu, izglābtu un pasargātu. )))


((( Šī ir galvenā un praktiskā pašsavaldīšanās, kā arī taisno patiesās ticības nozīme. )))


Habakuka 3:16-19

16 Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu, un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij. Nāves bailes pārņēma mani, kaulos kļuva sajūtams ļenganums; es trīcēju visā savā ķermenī it kā savas bojā ejas stundā, bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks.

17 Ja vīģes koks arī neziedēs un vīnakokam nebūs ogu un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa,

18 tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!

19 Jo Dievs Tas Kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. - Nodziedāt stīgu mūzikas instrumenta pavadībā."


((( Šogad tu redzēsi ne tikai degošas problēmas. Es parādīšu tev to unikālos un neparastos risinājumus. )))


((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus, rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu ejošu pa šiem viļņiem. )))30.03.22.- Pārstājiet darīt ļaunu. Mācieties darīt labu

Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni! 

((( Kurš gan spēj pārprogrammēt ļaunu un ļaunu cilvēku apziņu? )))

((( Cik reālas šeit ir izmaiņas? Vai šodien ir iespējams kaut ko mainīt mūsdienu draudzes domāšanā, vai ir pienācis laiks tam pielikt punktu??? )))

((( Vai ir iespējams aizsniegt mūsdienu kristiešu kopienas apziņu un sirdsapziņu? )))

((( Vai šajā sasodītajā pasaulē ir iespējams kaut ko mainīt vai arī tas viss ir nolemts??? )))

((( Neticot savām pašu pārmaiņām, diez vai mēs noticēsim pārmaiņām sabiedrībā ap mums. )))

((( Pārmaiņas izmaksā dārgi. Pārmaiņas prasa daudz pūļu. )))

((( Pārmaiņas sāksies ar dziļu savas būtības pārvērtēšanu un stingru lēmumu kaut ko radikāli izmainīt. )))

((( Pārmaiņas notiek brīdī, kad vēlmes pārvēršas lēmumos un lēmumi pārvēršas rīcībā. )))

((( Es celšos un iešu. Pieskaršos Viņa drēbēm un būšu vesela !!! )))

((( Sapņot nav kaitīgi. Taču tas ir galēji nepietiekami. )))

((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA. )))

((( Lūk, kas dzīvē atnes pārmaiņas. Tas ir mūsu Pārvērtību galvenais noslēpums. )))

((( Kura vēlme būs spēcīgāka, tā arī uzvarēs. )))

((( Vājākās vēlmes zaudēs. Un spēcīgākās vēlmes uzvarēs. )))

((( Pārmaiņas ir dārgas. Pārmaiņas prasa daudz pūļu. )))

((( Pārmaiņas sāksies ar dziļu savas būtības pārvērtēšanu un stingru lēmumu kaut ko radikāli mainīt. )))

((( Pirmkārt - uzvara savu vēlmju un emociju sfērā. Kur gribu, turp lidoju.Un tikai otrkārt – mūsu izmaiņu vektors. )))

((( Tas ir dzīves pamatprincips. )))


((( Ticība bez darbiem ir mirusi. Tas ir, ticība, kas balstīta tikai uz vēlmēm, tevi nekur neaizvedīs. )))


((( Ticība veicina darbus, un ar darbiem ticība top pilnīga. )))


((( Ticība veicina ne tikai emocijas un vēlmes, bet arī darbus. )))


((( Tātad mūsu lēmumus un atbilstošās darbības, kas mūs novedīs pie vēlamajiem rezultātiem. )))


((( Tieši šajā gadījumā ticība sasniedz pilnību, kas nav nekas cits kā mūsu Apskaidrošanās vai kardinālas pārmaiņas mūsu dzīvē. )))


((( Nekas nemainījās šī klaidoņa dzīvē, līdz vēlme nepārvērtās stingrā lēmumā. Un stingrs lēmums viņu atgrieza tēva mājās. )))


((( Jo Viņš raisa mūsos gan gribu, gan rīcību pēc Viņa paša labpatikas. )))


((( Vēlme - lēmums - rīcība - pārmaiņas. )))


((( Vēlme - lēmums - rīcība - pārmaiņas. )))


((( Nav vēlmes - nebūs pārmaiņu. Bet, ja ir vēlme, pārmaiņas būs. Jo Viņš piepilda vēlmes tiem, kas Viņu bīstas. )))


Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni!


((( Kurš gan spēj pārprogrammēt ļaunu un netaisnu cilvēku prātus? )))


((( Cik reālas šeit ir pārmaiņas? Vai ir iespējams kaut ko mainīt, vai ir pienācis laiks tās pārsvītrot??? )))


((( Vai ir iespējams aizsniegt viņu apziņu un sirdsapziņu??? )))


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA - PĀRMAIŅAS. )))


((( Izrādās, lai iemācītos darīt labu, ir jāpārtrauc darīt ļaunu. )))


((( Tikai šķiroties no vecās bagāžas, var piepildīt prātu un sirdi ar jaunu saturu. )))


Lūkas 19:1-10

 1. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri.
 2. Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs.
 3. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma.
 4. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām.
 5. Bet Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā."
 6. Un tas steigšus nokāpa zemē un Viņu uzņēma pie sevis ar prieku.
 7. To redzot, visi kurnēja un sacīja: "Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties!"
 8. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: "Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot." 
 9. Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls.

10 Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA - PĀRMAIŅAS. )))


((( Caķejs savu vēlmi pārvērš stingrā lēmumā:

Caķejs piecēlās un sacīja Tam Kungam: Kungs! Pusi no savas mantas es atdošu nabagiem, un, ja kādu esmu apvainojis, atmaksāšu četrkārtīgi. )))


Lūkas 19:9-10

 1. Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. 

10 Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo."


Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni!


((( Pārstājiet darīt ļaunu. Iemācieties darīt labu. )))


((( Glābiet. Aizsargājiet. Aizbildiniet. Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


((( Mācieties darīt labu. )))


Apustuļu darbi 23:11-16

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk."

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam."


((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā.

Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))


((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))


((( Lūk, ko nozīmē darīt labu, kas uzvar ļaunumu. )))


Apustuļu darbi 23:17-22

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu." 

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."


((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))


Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.


((( Svētīgs tas, kurš, liekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un viltīgus plānus. )))


((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību. )))


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA – PĀRMAIŅAS. )))


((( Vēlme palīdzēt - lēmums palīdzēt - rīcības programma - vēlamais rezultāts.)))


Efeziešiem 4:20-32

20 Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies; 

21 jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, 

22 ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, 

23 un jāatjaunojas savā sirdsprātā 

24 un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. 

25 Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. 

26 Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, 

27 un nedodiet vietu velnam. 

28 Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. 

29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. 

30 Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. 

31 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 

31 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. 

32 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.


((( Izrādās, lai iemācītos darīt labu, ir jābeidz darīt ļaunu. )))


((( Tikai šķiroties no vecās bagāžas, prātu un sirdi var piepildīt ar jaunu saturu. )))


((( Pārstājiet darīt ļaunu - tas ir viens dzīves veids. Iemācieties darīt labu - tas ir pavisam cits dzīvesveids. )))27.03.22.- Gudrība, kas nāk no augšienes, un saprātīgums, kas mājo virs zemes

Salamana Pamācības 8:1-5, 12

1 Klau! Vai gudrība nesauc, un vai atziņa neliekas sevi dzirdam?

2 Tiešām, tā stāv kalnu augstumos atklāti ceļā un pat ielas malā.

3 Pie pilsētas vārtiem, kur tajos var ieiet pa durvīm, viņa skaļi kliedz un brēc:

4 "Ak, jūs vīri, ar saviem kliedzieniem es vēršos pie jums, un mani saucieni domāti ļaudīm!

5 Veltījiet, neprātīgie, savu uzmanību gudrībai, un jūs, ģeķi, lieciet manus vārdus sev nopietni pie sirds!"

12 Es, gudrība, mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu.

((( Nesiet cits cita nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))

((( Labais, ko paveici, atgriezīsies pie tevis. )))

((( Ko cilvēks sēs, to viņš arī pļaus. )))

((( Vadības groži ir tavās rokās. )))

((( Tu pats izvēlies, kāda būs tava personīgā nākotne. )))

((( Valdīšana uz labu vai valdīšana uz ļaunu. Šis vīrs izvēlējās pirmo. Tāpēc lai neviens nezaudē šādas iespējas. )))

((( Es, gudrība, mītu pie saprāta un meklēju saprātīgas zināšanas. )))

((( Gudrību, kas mīt debesīs, pievelk saprātīgums, kas mīt virs zemes. )))

((( Un saprātīgums ir kā zieda smarža, kas pievelk bites, tas pievelk Dieva gudrību tādā pašā mērā. )))

1. Korintiešiem 8:2-3

2 Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas.

3 Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.

((( Tā kā patieso zināšanu avots ir Tas Kungs, Viņš šīs zināšanas atklāj tālu ne jebkuram.Kas mīl Dievu, tam arī tiek dotas zināšanas no Viņa. )))

((( Zināšanas, kas nāk no Dieva, kopumā ir gudrība, kas nāk no augšienes. )))

((( Un gudrība nav nekas cits kā konstruktīvs, radošs spēks. ))))

Galatiešiem 6:2

2 Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.

((( Viens laukā nav karotājs. Mēs visi esam vajadzīgi viens otram. Savstarpēja palīdzība un sapratne ir mūsu panākumu pamatā. )))

Apustuļu darbi 23:11-16

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk."

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam."

((( To, ka Pāvilam būs jāsludina Romā,Tas Kungs pateica,Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))

((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))

((( Tas nozīmē nest vienam otra nastas. )))

Apustuļu darbi 23:17-22

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu."

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."

((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālu ietekmi un maksimālu aizsardzību. )))

Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divus virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.

((( Svētīgs tas, kurš, liekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un viltīgus nodomus. )))

((( Nesiet cits cita nastas, un jūs izglābsiet viens otra dzīvību. )))

((( Gudrība, kas nāk no augšienes, un saprātīgums, kas mājo uz zemes. )))

Jēkaba 3:13-16

13 Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.

14 Bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību.

15 Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana;

16 jo, kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība."

((( Gudrība, kas nāk no augšienes, ir pierādāma. )))

((( Galvenais pierādījums gudrībai, kas nāk no augšienes, ir sakārtotība, radīšana un attīstība. )))

((( Tur, kur valda haoss, ir ķildas un skandāli. Kur valda neziņa un degradācija, nevar būt ne runas par zināšanām no Dieva un gudrību, kas nāk no augšienes. )))

Jēkaba 3:17-18

17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.

18 Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.


23.03.22.- Kungs, atriebējs Dievs, izpaud Sevi.Celies, zemes Tiesnesi, atmaksā lepnajiem

((( Garīgā pasaule ir ne tikai radošās iedvesmas, svaidījuma un Dieva atklāsmju avots. )))

((( Garīgā pasaule ir garīgās cīņas un Dieva taisnīgo spriedumu avots. )))

Romiešiem 1:16-18

16 "jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.

17 Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Kad Viņš dusmojas, tu jutīsi un pārdzīvosi to pašu.Kad Viņš svin uzvaru, mēs uzvarēsim, ja esam ar Viņu vienā Garā. )))

((( Mums jābūt tādām pašām jūtām, kādas ir Kristū Jēzū. )))

Romiešiem 1:18

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Viņa dedzība pret ienaidniekiem ir bīstama lieta. Tās ir atklātas dusmas par visu ļaunumu un nelikumībām, kas tagad notiek Ukrainas teritorijā. )))

2.Tesaloniķiešiem 1:6-7

6 "jo tāda ir Dieva taisnība, ka Viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem, 7 bet jums, kam jācieš, ar atpestīšanu, kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar Savas varenības eņģeļiem uguns liesmās

((( Jo Dieva priekšā ir taisnīgi ar bēdām atmaksāt tiem, kas jūs apbēdina.Un jums, kas tiekat apvainoti - ar prieku Kunga Jēzus izpausmē. )))

((( Lūgšana Svētajā Garā atšķiras no dvēseles un reliģiskas lūgšanas. )))

((( Man pieder atriebšana un es atmaksāšu. Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

Psalms 94:1-10

1 Dievs Kungs, Tu atriebējs Dievs, Tu atriebējs, parādies!

2 Celies, Tu pasaules tiesnesi, atmaksā lepnajiem viņu darbus!

3 Cik ilgi, Kungs, bezdievji, cik ilgi bezdievji priecāsies?

4 Cik ilgi viņi runās, pārgalvīgi lielīdamies, cik ilgi visi ļaundari daudzinās sevi? Viņi samin, ak, Kungs, Tavu tautu un apspiež Tavu mantojumu. Viņi nokauj atraitnes un svešiniekus, viņi nogalina bārus un saka:"Tas Kungs to neredz, un Jēkaba Dievs to nemana."

8 Lieciet to vērā, jūs bezprātīgie tautā un jūs nelgas; kad beidzot jūs paliksit gudri?

9 Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzird? Kas aci ir veidojis, vai tas neredz?

10 Kas tautas audzina un pamāca, vai tas lai nesoda - Viņš, kas cilvēkiem māca atziņu?

Ebrejiem 10:30-31

30 Jo mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu. - 31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!

((( Vai tu pazīsti To, Kurš teica: Man pieder atriebšana un es atmaksāšu? )))

((( Vai tu pazīsti To, Kurš teica: Man pieder atriebšana un es atmaksāšu? )))

((( Man pieder atriebšana un es atmaksāšu. Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Lūgšana Svētajā Garā atšķiras no dvēseles un reliģiskas lūgšanas. )))

Apustuļu darbi 12:1-7

1 Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu.

2 Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli.

3 Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Bet bija Neraudzētās maizes dienas.

4 Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis sešpadsmit kareivjiem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc Pashā svētkiem vest ļaužu priekšā.

5 Pēteri cietumā apsargāja; bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu.

6 Kad Hērods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēja starp divi kareivjiem, divām važām saistīts, un sargi durvju priekšā sargāja cietumu.

7 Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: "Celies ātri augšā!" Un važas nokrita no viņa rokām.

((( Pēc draudzes lūgšanām šajā gadījumā notika divi brīnumi. )))

((( Pirmais - Pētera atbrīvošana no cietuma.Otrais - Dieva pārdabiskā atriebība. )))

Apustuļu darbi 12:21-24

21 Noteiktajā dienā Hērods, apvilcis ķēniņa tērpu, apsēdās tronī un runāja uz tiem tautas priekšā.

22 Bet ļaudis sauca: "Tā ir Dieva balss, ne cilvēka!"

23 Tūdaļ Tā Kunga eņģelis viņu sita, tāpēc ka viņš nedeva Dievam godu, un viņš tika tārpu saēsts un nomira.

24 Bet Tā Kunga vārds auga un izplatījās."

((( Mēs pazīstam To, Kurš teica: Man ir atriebība, un es atmaksāšu.Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Dievs ne tikai glābs Savu tautu, bet arī parādīs Savu atriebību visiem diktatoriem un tirāniem. )))

Apustuļu darbi 13:6-12

6 Pārstaigājuši visu salu līdz Pafai, viņi sastapa kādu zīlnieku, viltus pravieti, jūdu, vārdā Barjēsus.

7 Tas bija viens no prokonsula Sergija Paula, gudra vīra, pavadoņiem. Ataicinājis Barnabu un Saulu, viņš ļoti vēlējās dzirdēt Dieva vārdu.

8 Bet Elima - zīlnieks, tā tiek tulkots viņa vārds, viņiem nostājās pretī, cenzdamies prokonsulu novērst no ticības.

9 Bet Sauls, saukts arī Pāvils, Svētā Gara pilns viņu uzlūkojis,

10 sacīja: "Ak tu velna bērns, visas viltības un blēdības pilns, visas taisnības ienaidnieks, vai tu nemitēsies sagrozīt Tā Kunga taisnos ceļus?

11 Redzi, Tā Kunga roka ir pret tevi, tu būsi akls un kādu laiku neredzēsi sauli." Tūdaļ krēsla un tumsa apņēma viņu, un, taustīdamies ap sevi, viņš meklēja, kas viņu vestu pie rokas.

12 Tad prokonsuls, redzēdams notikušo, kļuva ticīgs, brīnīdamies par Tā Kunga mācību."

Romiešiem 1:16-18

16 jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.

17 Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Kad Viņš ir dusmīgs, jūs jutīsiet un pārdzīvosiet to pašu.Kad Viņš svin uzvaru, mēs svinēsim, ja esam ar Viņu vienā Garā. )))

((( Mums vajadzētu būt tādām pašām jūtām, kādas ir Kristū Jēzū. ))

Psalms 94:1-3

1 Dievs Kungs, Tu atriebējs Dievs, Tu atriebējs, parādies!

2 Celies, Tu pasaules Tiesnesi, atmaksā lepnajiem viņu darbus!

3 Cik ilgi, Kungs, bezdievji, cik ilgi bezdievji priecāsies?

Ebrejiem 10:30-31

30 Jo mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu.

31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!

((( Garīgā pasaule nav tikai radošas iedvesmas, svaidījuma un Dieva atklāsmju avots. )))

((( Garīgā pasaule ir garīgās cīņas un Dieva taisnīgo tiesu avots. )))

((( Mēs zinām To, Kurš teica: Man pieder atriebšana, un es atmaksāšu.Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Dievs ne tikai glābs Savus ļaudis, bet arī parādīs Savu atriebšanu visiem diktatoriem un tirāniem. )))


20.03.22.- Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags mūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību

2.Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšojiet savas dārgumu krātuves, lai labklājība tiem, kam šodien nav nekā.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šāds iztrūkums ir svētība, jo tas garantēti tiks piepildīts.)))

((( Ir sasodītā nabadzība, kā pazudušajam dēlam, kad viņš izšķērdēja savu īpašumu un palika pie sasistas siles.)))

((( Taču svētīga ir nabadzība, kad tu nododi savu bagātību cietošajiem un izsalkušiem nabagiem.)))

((( Pazudušā dēla nabadzība ir neaizpildāma, tāpēc tā noved pie apkaunojošas verdzības un nāves.)))

((( Taču Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks piepildīta, tāpēc tā novedīs tevi pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas.)))

Psalms 40:2

2 Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu.

Psalms 41:3-4, 12-13

3 Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam.

4 Tas Kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas; Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā."

12 No tā es zināšu, ka Tev labs prāts uz mani, ka Tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. 13 Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt Tava vaiga priekšā mūžīgi.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves, lai labklājība būtu tiem, kam šodien nekā nav.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šāda nabadzība ir svētīta, jo tā garantēti tiks piepildīta.)))

Mateja 5:1-3

1 Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa.

2 Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams:

3 "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

((( Kas ir "garā nabagi"?)))

((( Tie nav vienkārši cilvēki, kuri alkst pēc zināšanām un atklāsmēm. Ar izpratni par Dieva diženumu un savu nenozīmīgumu.)))

((( "Garā nabagie" ir cilvēki, kuri, tāpat kā Tas Kungs, būdami bagāti, kļuvuši nabadzīgi savu tuvāko dēļ, bagātinot un atjaunojot to likteņus.)))

((( Pretim tiem, kas iztukšoti un nabadzīgi savu tuvāko dēļ, steidzas

Debesu Valstība, lai apmierināt visas to vajadzības un atalgotu.)))

((( Un Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks papildināta, tāpēc tā jūs novedīs pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas.)))

((( Lūk, ko nozīmē Dieva žēlastība vārda praktiskajā nozīmē.)))

Romiešiem 8:15-18, 28, 31-39

15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

16 Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni."

17 Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti.

18 Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.

28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

31 Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

32 Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

33 Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?

34 Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

35 Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

36 Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm."

37 Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

38 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās,

39 ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!"

2.Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves, lai labklājība būtu tiem, kam šodien nekā nav.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šī nabadzība ir svētīta, jo tā noteikti tiks piepildīta.)))16.03.22.- Kristīgais neoliberālisms un humānisms ir vēl viena iezīme draudzei, ko ceļ cilvēki. Atšķirībā no Dieva draudzes, kuras balsts ir kristocentrisms

((( Ir draudze, ko cilvēki ceļ. Ir draudze, kuru ceļ Dievs. )))

((( Draudze, ko cēluši cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks uzņemta debesīs. )))

((( Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu tā īstenā draudze, ko debesis gaida. )))

((( Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, uz Debesu valstības teritoriju. )))

((( Otrā pazīme draudzei, ko ceļ cilvēki ir kristīgais neoliberālisms un humānisms. )))

((( Šeit tiek reklamēts visu sarkano līniju pārkāpšana un tiek reklamēti visu veidu un krāsu aizliegtie augļi. )))

 1. Pētera 2:1-2
 2. Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.
 3. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots.

((( Noraidot uz Dieva Baušļiem vērsto ticību, viņi propagandē filozofiju, kas vērsta uz grēcīgā cilvēka tiesībām un brīvību. )))

((( Garīgā netiklība piesaista miesīgu samaitātību un visu veidu netiklību. )))

(((Šeit slēpjas jebkuras elkdievības būtība. )))

2.Mozus 32:1

 1. Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējas nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie Ārona un sacīja:Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izveda mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis.

2.Mozus 32:2-4

 1. Tad Ārons tiem atbildēja: "Noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs, un atnesiet tos man.
 2. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs, un atnesa tos Āronam.
 3. Un viņš tos paņēma no viņu rokām, zīmēja metu ar zīmuli un no tiem izlēja teļa tēlu; tad tie teica:Šis ir tavs dievs, Israēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.

((( Viņi izgāja no Ēģiptes, bet lūk, Ēģipte nekad neizgāja no tiem. )))

2.Mozus 32:5-6

 1. Kad Ārons to redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika izsaukt:Rīt ir svētki TamKungam!
 2. Un tie cēlās agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus un pienesa pateicības upurus, un tad tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties.
 3. Mozus 32:17-19

17 Kad Jozua izdzirdēja tautas trokšņošanu, kā tie deva vaļu priekam, tad viņš sacīja Mozum: "Nometnē ir kara troksnis.

18 Bet viņš sacīja: "Tā nav uzvarētāja balss, un tās arī nav uzvarēto klaigas, bet es dzirdu dziedāšanu.

19 Un notika, kad viņš tuvojās nometnei, viņš ieraudzīja teļu un dejošanu; tad Mozus iekaisa dusmās, izmeta plāksnes no savām rokām un sasita tās kalna pakājē.

 1. Korintieši 10:7-8
 2. Netopiet arī par elku kalpiem kā daži no tiem, kā ir rakstīts: tauta apsēdās ēst un dzert un tad piecēlās un sāka diet.
 3. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā divdesmit trīs tūkstoši.

((( Dieva ļaudis apsēdās ēst un dzert un "cēlās spēlēt", grēkot un izvirst) bez sirdsapziņas raizēm. )))

((( Lūk, ko nozīmē elkdievība Draudzes teritorijā. )))

((( Tā izskatās tās draudzes, kuras ceļ cilvēks. Tauta pieprasīja, un kas es esmu, lai iebilstu?)))

((( Noraidot Dieva ticību, kas orientēta uz Baušļiem, tie veicina filozofiju, kas vērsta uz cilvēka grēcīgās dabas tiesībām un brīvību. )))

((( Garīgā netiklība piesaista sev miesas izvirtību un visu veidu netiklību. )))

((( Tā ir jebkuras elkdievības būtība. )))

 1. Korintieši 5:1-2
 2. Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.
 3. Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests no jūsu vidus.

((( Tas pat nav incests, bet kopdzīve ar māti. )))

((( Turklāt daudzi to zināja, tomēr neviens to nenosauca par grēku vai nelikumību. )))

((( Apustulis Pāvils sašutis, bet Korintas mācītāji bija mierīgi, moderni un iecietīgi. )))

((( Gandrīz kā Mozus, kurš sašutumā pat plāksnes salauza, bet Ārons viņam mierīgi paskaidroja, ka nav pareizi būt tik ilgi prom. )))

((( Un draudze pārvēršas par bordeli, kur visu veidu perversijas kļūst par normu. )))

 1. Korintieši 5:11

11 Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst.

 1. Korintieši 5:12-13

12 Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā?

13 Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus!

((( Atmaskojiet. Sauciet lietas to patiesajā vārdā. Kāda tolerance? Izmetiet samaitāto no sava vidus. )))

 1. Pēteris. 2:13-14

13 saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.

14 Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.

((( Tie nav svētības dēli. Tie ir lāsta dēli. )))

((( Viņi apzināti apgāna draudzi un iznīcina ticību nestiprās dvēselēs. )))

((( Viņu mērķis ir pārvērst Dieva templi par laupītāju midzeni. )))

((( Sliktas kopienas sabojā labos tikumus. Un nedaudz ierauga var sarauszēt visu mīklu. )))

 1. Timotejam 4:1-5
 2. Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
 3. pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
 4. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,
 5. un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
 6. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

((( Draudze, ko cilvēki ceļ, agri vai vēlu noraidīs veselīgo doktrīnu, tas ir, tīro Evaņģēliju. )))

((( Šādās draudzēs to mācības pamatā būs tolerance. Iecietība pret nelikumībām. Tolerance pret cilvēka miesīgo dabu. )))

((( Cilvēku celto draudžu pazīme ir kristīgais neoliberālisms. )))

((( Kad nevis Dievs pārveido draudzi pēc sava tēla un līdzības, bet kad pseidodraudze izvēlas un pārveido savus skolotājus atbilstoši savām vajadzībām. )))

((( Kad viņi pēc savām iegribām izvēlēsies sev skolotājus, kuri glaimo to ausīm. )))

((( Dieva baušļus viņi sauc par važām, bet ticību Dievam - par reliģisku verdzību. )))

((( Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kam nav nekāda sakara ar Dievu. )))

2.Timotejam 4:1-5

 1. Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
 2. Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
 3. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, 4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
 4. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildisavu kalpošanu līdz galam.

((( Ir draudze, ko ceļ cilvēki. Ir draudze, kuru ceļ Dievs. )))

((( Otrā pazīme draudzei, ko ceļ cilvēki, ir kristīgais neoliberālisms un humānisms. )))

((( Draudze, ko cilvēki uzcēla, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks uzņemta debesīs. )))

((( Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu tā īstenā draudze, ko debesis gaida. )))

((( Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, Debesu Valstības teritoriju. )))


13.03.22.- Svarīgākie aspekti atšķirībai starp draudzi, ko ceļ Dievs, un draudzi, ko ceļ cilvēki Draudze, kuru ceļ cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs.

Mateja. 7:13-15
13 Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.14 Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.15 Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.

Pa kādu ceļu ejam, biedri? Un uz kādiem vārtiem šis ceļš mūs novedīs?
Ir šauri vārti un šaurs ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi.
Un ir plaši vārti un plats ceļš, kas ved uz pazudināšanu.
Cilvēku celtā draudze iet pa plato ceļu.
Cenšoties izpatikt režīmam, viņi Dieva templi pārvērš par laupītāju midzeni.
Plašais ceļš ir atvērta baznīcas platforma dažādiem reliģiskiem šarlatāniem un viesmāksliniekiem.
Patiesa ticība nav dzīšanās pēc brīnumiem, bet gan Dieva izzināšanas un Viņa plānu iemiesošana dzīvē. Tās ir atklāsmes, Kristocentrisms, Teokrātiskā kārtība un personīgas attiecības ar Svēto Garu.
Izceļošanas priekšvakarā Ēģiptes priesteri un Dieva Vēstnesis Mozus darīja brīnumus. Un nepiederīgie vērotājiem tie daudz neatšķīrās viens no otra.
Tas pats notiks Otrās Atnākšanas priekšvakarā.
Taču pats galvenais ir, dzenoties pēc brīnumiem, neiekrist pseidokristīgā dēmoniskā purvā bez atklāsmēm par Jēzu.
Jēzus Kristus ir primārais. Un brīnumi ir sekundāri. Tāda ir Evaņģēlija būtība.

Mateja 24:24-25 24 Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.25 Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.


Ja notiek brīnums, tad tas ir Dievs.
Nē, un tūkstoškārt nē. Brīnumus rada ne tikai Dievs. Zīmes un brīnumus dara arī Dievs.
Un mūsu uzdevums ir noskaidrot, no kuras puses pūš vējš. Un kas aiz tā visa stāv – Dievs vai sātans?

Atklāsmes 13:12-14 12 Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. 13 Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.14 Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs.

Ķēniņa pielūgšana ir viņa varas un valdīšanas atzīšanas pamats.
Ir pielūgsme – ir autoritāte un vara. Nav pielūgsmes – par varu nevar būt ne runas.
Un, lai pielūgsme nebūtu formāla, bet patiesa, ir nepieciešamas zīmes un brīnumi. Tie ir garīgās pasaules universālie noteikumi.
Beigu laiku dēmoniskie brīnumi ir galvenais velna ierocis, lai maldinātu tautas.

Atklāsmes 13:12-13
12 Viņš darbojas viņa priekšā ar visu pirmā zvēra spēku 13 Un viņš dara lielus brīnumus, tā ka viņš cilvēku priekšā nolaiž uguni no debesīm uz zemi.

Atklāsme par Kristu ir primāra. Zīmes un brīnumi ir sekundāri. Tie tikai pavada un apstiprina mūsu Kristocentrismu.
Pirmā cilvēku celtās draudzes pazīme ir pseido brīnumi, kas tiek veikti uz šīs baznīcas skatuves.
Okultas izcelsmes zīmes un brīnumi, ko veiks viltus kristi un viltus pravieši zem kristīgās mērces.
Otra cilvēku celtās draudzes pazīme ir liberāla attieksme pret cilvēku miesīgo, samaitāto, grēcīgo būtību.
Miesiskas domas, kas draudzes cilvēku ne par ko neierobežo.

2. Pētera 2:1-2
1 Tautā bija arī viltus pravieši, tāpat kā jūsu vidū būs viltus mācītāji, kas ieviesīs postošas ķecerības un, noliegdami To Kungu, kas tos ir nopircis, nesīs sev ātru iznīcību.
2 Un daudzi sekos viņu ļaunumam, un caur viņiem patiesības ceļš tiks pār

Noraidot Evaņģēlisko ticību, kas ir orientēta uz Dieva Baušļiem, viņi piedāvā reliģisku filozofiju, kas orientēta uz grēcīga cilvēka tiesībām.
Noraidot Kristocentrismu un Teokrātisko kārtību, viņi savās draudzēs popularizē humānismu jeb miesīgo kristietību.


1. Korintiešiem 5:1-21 Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.2 Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests no jūsu vidus.


Tas pat nav incests, bet gan kopdzīve ar savu māti.
Turklāt daudzi to zināja, tomēr neviens to nesauca par grēku vai nelikumību.

1. Kor. 5:11-13
11 Bet es jums rakstīju, lai nesazinātos ar tiem, kas, saucot sevi par brāli, paliek netikls vai mantkārīgs, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai plēsējs. Pat neēdiet ar šo.
12 Jo kāpēc man būtu jātiesā pat svešinieki? Vai jūs tiesājat iekšēji?
13 Dievs tiesā tos, kas ir ārpusē. Tāpēc izdzen no sava vidus izvirtušo.

Sliktas sabiedrības sabojā labos tikumus. Un nedaudz ierauga var saraudzēt visu mīklu.
Kristiešu miesiskā un nesavaldīgā būtība iznīcina draudzes Dievišķo dabu un pārvērš to par zagļu midzeni.


2.Timotejam 4:3-43 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām."

Ja Kristus teica: sargieties no viltus praviešiem, briesmas patiešām ir reālas. Un cik svarīgi ir nekļūt par viņu maldināšanas upuri.

Atklāsmes 2:18-2018 Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam:19 Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.20 Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus."

Lūk, noslēptais dēmoniskais aģents Jaunās Derības draudzes teritorijā.
Šī sieviete, kas sevi pasludināja par pravieti, izrādījās līderu komandā.
Tas Kungs kategoriski iestājās pret to. Ieslēdza visas bremzes.


Atklāsmes 2:21 21 Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības.

Tomēr viņa neapstājās un nenožēloja grēkus. Tāpēc tiesas, jebkurā gadījumā, kritīs pār viņas galvu. Un ne tikai viņas...

Atklāsmes 2:22-25
22 Lūk, es iemetu viņu gultā, un tos, kas ar viņu pārkāpj, lielās bēdās, ja vien viņi nenožēlos savus darbus.
23 Un Es sitīšu viņas bērnus ar nāvi, un visas draudzes atzīs, ka es esmu tas, kas pārbauda sirdis un iekšienes; un es atlīdzināšu katram no jums pēc jūsu darbiem.
24 Bet jums un citiem, kas atrodas Tiatirā, kuri neievēro šo mācību un kuri nepazīst tā sauktos sātana dziļumus, es saku, ka es jums neuzlikšu nekādu citu nastu;
25 Paturi tikai to, kas tev ir, līdz es nākšu.

Apustuļu darbi 20:28-31
28 Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.29 Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku.30 No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi.31 Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt.

Mūsu svētais pienākums ir būt Dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Draudzē. Un nekādā gadījumā neatdot to viltus skolotājiem un viltus praviešiem izlaupīšanai.
Un, ja no mums pašiem ceļas cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.

Galatiešiem 1:6-10
6 Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.7 Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.8 Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!9 Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!10 Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.


Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut Draudzi, kuru Dievs ceļ,pārvērst par liberālu, reliģisku organizāciju, kuru veido cilvēki.
Draudze, ko ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.

2. Timotejam 4:1-5
1 Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:2 pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

Draudze, ko ceļ cilvēki, agri vai vēlu noraidīs veselīgo mācību, tas ir, tīro Evaņģēliju.
Šādās draudzēs viņu mācības pamatā būs tolerance. Iecietība pret nelikumībām. Tolerance pret cilvēka miesīgo dabu.
Cilvēku celto draudžu iezīme ir kristīgais neoliberālisms.
Kad nevis Dievs pārveido draudzi Savā tēlā un līdzībā, bet kad pseidobaznīca izvēlas un pārveido savus skolotājus atbilstoši savām vajadzībām.
Kad viņi pēc savām iegribām izvēlēsies sev skolotājus, kas glaimotu ausīm.

2. Timotejam 4:3-4
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām."

Dieva baušļus viņi sauc par važām, bet Dieva ticību – par reliģisku verdzību.
Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kurai nav nekā kopīga ar Dievu.

2. Pētera 2:13-15
13 saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.14 Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.15 Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas,"

2. Pētera 2:18-22
18 Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem.19 Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir.20 Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums.21 Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa.22 Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.

Ļauni suņi un netīras cūkas. Tas ir patiesais viltus apustuļu un viltus skolotāju garīgais tēls.

2. Timotejam 4:4
4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

Reliģiskās fabulas kļūs par šo pseidodraudžu teoloģijas pamatu.

2. Timotejam 4:3-4
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

Mateja 7:21-23
21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. 22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.

Mateja 24:24
24 Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.

Cilvēces vēstures beigās lielas kristiešu kopienas daļas priekšgalā būs viltus kristi un viltus pravieši, ar kuriem Kristum nekad nav bijis nekāda sakara.
Vislielākā maldināšana ir radīt Draudzi bez Kristus, kuras priekšgalā būs viltus kristi un viltus pravieši.
Pats Kristus atsakās no šādas pseidodraudzes. Atsakās un nevēlas zināt ne šīs draudzes vadību, ne šīs draudzes locekļus.

Lūkas 13:23-30
23 Bet kāds Viņam jautāja: "Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?" Uz to Viņš atbildēja:24 "Cīnaities ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs.25 Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama Kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsities ārā un klauvēsit pie durvīm, sacīdami: Kungs, atver mums,- Viņš atbildēs jums: Es nezinu, no kurienes jūs esat!26 Tad jūs sāksit stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās.27 Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji!28 Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā.29 Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.30 Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.

Mateja 7:22
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?

Lūkas 13:26-28
26 Tad jūs sāksiet stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās.27 Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji!28 Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā.

Draudze, ko cilvēki cēla, tajā dienā nonāks elles dziļumos. Un draudze, kuru Tas Kungs uzcēla, tiks uzņemta debesīs.
Es nekad tevi nepazinu; Ejiet prom no Manis, jūs netaisnības darītāji.
Tu man stāsti par saviem redzamajiem pseido brīnumiem, un es stāstu par tavām apslēptajām netaisnībām.
Man nebija nekāda sakara ar jūsu draudzi. Tāpēc tai nebūs nekāda sakara ar debesīm.
Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai sauktos, bet lai mēs arī būtu patiesā draudze, ko debesis gaida.
Draudze, ko cilvēki cēla, paliks uz zemes. Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs.
Mūsu baznīcai nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, Debesu valstības teritoriju.

Apustuļu darbi 20:28-31
28 Tāpēc uzmanieties paši un uz visu ganāmpulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par pārraugiem, lai ganītu Tā Kunga un Dieva Baznīcu, ko Viņš ar Savām asinīm iegādājās.
29 Jo es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums ienāks nikni vilki, kas nesaudzēs ganāmpulku;
30 Un no jūsu vidus celsies cilvēki, kas runās aplami, lai aizvilktu mācekļus sev līdzi.
31 Tāpēc esiet nomodā, atcerēdamies, ka trīs gadus es katru no jums mācīju nakti un dienu bez mitēšanās.

Mūsu svētais pienākums ir būt dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Draudzē. Un nekādā gadījumā nevajag to atdot viltus skolotāju un viltus praviešu laupīšanai.
Un, ja no mums pašiem rodas cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.
Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut Draudzi, kuru Dievs ceļ,pārvērst par liberālu reliģisku organizāciju, kuru ceļ cilvēki.
Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.


09.03.22.- Draudze, kuru ceļ cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs


Efeziešiem 3:8-10. 8:Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību 9: un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā,10: lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma.
((Pateicoties Kristus un Baznīcas laulībām un jaunas Dievišķās ģimenes rašanās dēļ, tik daudz, kas izmainīsies ne tikai uz zemes, bet pat debesīs.))
(( Kristus savai sievai uzticēs tādas pilnvaras, kādas nekad agrāk nav bijušas.))
((Daudzveidīgo Dieva gudrību debesīs pārstāvēs Mīļotā Dēla laulātā – Jaunās Derības Draudze.))
((Un, ja tur, debesīs, viņai tiks dotas tādas pilnvaras, iedomājieties, kāda vara tai piemitīs uz zemes?))
1. Jāņa 3:1-2 1:Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.2:Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.
((Dieva mīlestība mūs ne tikai glābj, bet glābjot arī dod mums titulus un vārdus.))
((Dieva mīlestība nav tikai emocijas. Tas ir spēcīgs, pārveidojošs spēks, kas pilnībā atjauno mūsos Dieva tēlu un līdzību.))
((Pienāks laiks, kad mēs būsim līdzīgi Viņam. Tas ir Dieva mīlestības galvenais mērķis.))
Filipiešiem 3:20-21 20: Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, 21: kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.
((Lūk, pāris vārdos, īstas draudzes ceļa karte, kas jau uz zemes gatavojas cienīgi ieiet Mūžības dzīlēs.))
((Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu Viņa cienīgi pārstāvji uz šīs zemes.))
((Saukties par draudzi ir viena lieta. Un atbilst Viņa Dievišķajiem parametriem ir pavisam kas cits.))
((Draudze, ko Tas Kungs ceļ, ne vienmēr ir tā pati, ko cilvēki ceļ.))
((Draudze. Ar cilvēku un ar Dieva acīm. Saukties un būt nav viens un tas pats.))
Mateja 7:13-15 13:Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.14 :Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.15: Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
(( Uz kuru pusi mēs ejam, biedri? Un uz kādiem vārtiem šis ceļš mūs aizvedīs?))
((Ir šauri vārti un šaurs ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi.))
(( Bet ir plaši vārti un plats ceļš, kas ved uz iznīcību.))
((Cilvēku celtā draudze iet pa platu ceļu.))
((Cenšoties izpatikt režīmam, viņi pārvērš Dieva templi par laupītāju midzeni.))
((Plašais ceļš ir atvērta baznīcas platforma dažādiem reliģiskiem šarlatāniem un viesmāksliniekiem.))
((Patiesa ticība nav tiekšanās pēc brīnumiem, bet gan Dieva izzināšanas un Viņa dzīves plānu iemiesojums. Tās ir atklāsmes, Kristocentrisms, Teokrātiskā kārtība un personiskās attiecības ar Svēto Garu.))
((Izceļošanas priekšvakarā brīnumus veica Ēģiptes priesteri un Dieva Vēstnesis Mozus. Un nepiederīgiem vērotājiem tie daudz neatšķīrās viens no otra.))
((Otrās Atnākšanas priekšvakarā notiks tas pats.))
((Taču pats galvenais ir, tiecoties pēc brīnumiem, neiekrist pseidokristīgajā dēmoniskajā purvā bez atklāsmēm par Jēzu.))
((Jēzus Kristus ir primārais. Un brīnumi ir sekundāri. Lūk, Evaņģēlija būtība.))
Mateja 24:24-25 24: Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.25: Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.
Mateja 7:15:Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
2. Pētera 2:1-2 1 :Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.2 :Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots.
((Noraidot Evaņģēlija ticību, kas orientēta uz Dieva Baušļiem, tie piedāvā reliģisku filozofiju, kas orientēta uz cilvēktiesībām.))
((Dieva Baušļus viņi sauc par važām, bet Dieva ticību – par reliģisku verdzību.))
((Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kurai nav nekā kopīga ar Dievu.))
2. Pētera 2:13-15 13 :saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.14: Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.15 :Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas
2. Pētera 2:18-22 18: Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem. 19: Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. 20 :Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. 21: Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa. 22: Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.
((Ja Kristus teica: sargieties no viltus praviešiem, briesmas patiešām ir reālas. Un cik svarīgi ir nekļūt par viņu pavedināšanas upuri.))
Apustuļu darbi 20:28-31 28 :Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. 29 :Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. 30 :No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. 31: Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt.
((Mūsu svētais pienākums ir būt dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Baznīcā. Un nekādā gadījumā to neatdot viltus skolotājiem un viltus praviešiem izlaupīšanai.))
((Un, ja no mums pašiem celsies cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.))
Galatiešiem 1:6-10 6 :Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.7: Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.8: Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! 9 :Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to! 10: Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.
(( Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut draudzi, kuru ceļ Dievs, pārvērst par organizāciju, kuru veido cilvēki.))
((Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.))
2. Timotejam 4:1-5
1: Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:2: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. 3: Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, 4: un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. 5: Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam."
Mateja 7:13-14 13: Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. 14: Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
((Daudz vai maz.))
((Mūsu Kungu neiespaido vairākums vai skaits.))
((Atšķirībā no mums, Viņu sajūsmina veltīšanās un uzticība atklāsmēm, neatkarīgi no skaitļiem.))
((Daudzi iet plato ceļu. Bet tas ir ceļš uz pazudināšanu.))
(( Taču pa šauro ceļu iet nedaudzi. Un tas ir ceļš uz Mūžīgo dzīvību.))
(( Un mums ir izvēle. Pa kuru ceļu iesim, un galvenais – kurp?))
((Ticība, kas orientēta uz Dieva Baušļiem, veido Dieva Valstības mentalitāti.)) ((Un uz cilvēktiesībām vērsta filozofija veido grēcīgās pasaules pasaules uzskatu.))
((Lūk, ar ko atšķiras šaurie vārti un šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, no platajiem vārtiem un platā ceļa, kas ved uz pazudināšanu.))
Mateja 7:13-14 13: Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. 14: Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
Mateja 7:21-23 21: Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. 22: Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? 23 :Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; ejiet nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
((Patiesā Draudze netraucē Tam Kungam to uzcelt un tajā sasniegt Savu mērķi. Dieva griba ir primāra, un cilvēku viedoklis ir sekundārs.))
((Reliģiskie vadītāji, izmantojot Dievišķos resursus, pakārto draudzes celtniecību savām ambīcijām un pašlabumam.))
((Viņi, tāpat kā farizeji, staigā cilvēku, nevis Dieva priekšā.))
((Viņi paņēmuši Dieva Valstības atslēgas, bet paši neieiet un kategoriski aizliedz tiem, kas vēlas.))
((Es nekad jūs neesmu pazinis; Ejiet prom no Manis, jūs, netaisnības darītāji.))
((Jūs Man stāstat par saviem redzamajiem pseido brīnumiem, bet Es stāstu par jūsu apslēptajām netaisnībām.))
((Man nebija sakara ar jūsu draudzi. Tāpēc arī tai nebūs nekāda sakara ar debesīm.))
((Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai sauktos, bet arī būtu patiesā draudze, kuru gaida debesis.))
((Draudze, ko cilvēki uzcēla, paliks uz zemes. Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs.))
((Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, uz Debesu Valstības teritoriju.))