Читать

Sprediķi

Sprediķi

11.05.22.- Dieva griba. Izsacīta, bet neizpildīta, vai neizteikta, bet izpildīta

((( Lai iekļūtu DEBESU VALSTĪBĀ, mums ir ne tikai JĀRUNĀ par Debesu Valstības principiem, bet arī jāpilda DEBESU TĒVA gribu. )))

Mateja 7:13-14

Ieejiet pa ŠAURAJIEM vārtiem, jo vārti ir PLATI un ceļš ir PLATS, kas aizved uz PAZUŠANU, un DAUDZ ir to, kas pa tiem ieiet.

Bet ŠAURI ir vārti un ŠAURS ir ceļš, kas aizved uz DZĪVĪBU, un MAZ ir to, kas to atrod.

((( CILVĒKA GRIBA ir PLAŠS CEĻŠ DAUDZIEM, kas noved uz iznīcību. )))

((( UN DIEVA GRIBA ir ŠAURS CEĻS, kas ved uz mūžīgo dzīvību, bet diemžēl NEDAUDZIEM. )))

((( NE VIENMĒR VAIRĀKUMS IR PATIESĪBAS KRITĒRIJS. )))

((( GALVENAIS KRITĒRIJS - KURA PUSĒ IR DIEVS. )))

2.Mozus 23:1-3

Neklausieties tukšām baumām, nedodiet savu roku ļaunajam par netaisnības liecinieku. Nesekojiet ĻAUNĀKĀM un nerisiniet tiesvedību, VISLABĀK ATKĀPOT no patiesības; Un nelaidiet nabagus viņa prāvā.

Tev nebūs NEPATIESAS BAUMAS izplatīt; nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību. Nebiedrojies ar LIELO PŪLI TĀ ĻAUNAJOS DARBOS un ķildās neliecini, TAM IZPATIKDAMS, tā sagrozot tiesu. Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.

((( ...Jo PLAŠI ir vārti un PLATS ir ceļš, kas ved uz PAZUDINĀŠANU, un DAUDZI iet pa tiem... )))

Mateja 7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani SAKA: Kungs! Kungs! - ieies Debesu Valstībā, bet tas, kas DARA Mana Debesu Tēva prātu."

((( IEEJIET PA ŠAURAJIEM VĀRTIEM, ne tikai RUNĀJOT par kristīgajiem principiem, bet PILDOT Dieva gribu. )))

((( Ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Un ceļš uz debesīm ir bruģēts ar labiem darbiem. )))

Mat.21:28-31

Ko tu domā? Vienam vīrietim bija divi dēli; un viņš, piegājis pie pirmā, sacīja: "Dēls! ej un strādā šodien manā vīna dārzā.

Bet VIŅŠ atbildē TECĀ: "ES NEGRIBAS"; un PĒC, nožēlojuši grēkus, GĀJA.

Un aizgājis pie cita, viņš teica to pašu. Šis TEICA, atbildot: "Es eju, kungs," un NEAIZGĀJA.

Kurš no abiem izpildīja TĒVA GRIBU?

Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīnadārzā.

Un TAS atbildēja un SACĪJA: jā, kungs! - Bet viņš NEGĀJA. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas ATBILDĒJA un sacīja: es negribu. - Pēc tam viņam palika žēl, un viņš AIZGĀJA.

Kurš no šiem diviem ir darījis tēva prātu?"

((( Ja vēlies iepazīt cilvēku, palūdz viņam palīdzību. )))

((( Uzdotie uzdevumi vai uzliktā atbildība atklās cilvēka būtību un parādīs viņa patieso seju. )))

((( Spēja savus lēmumus un plānus pakļaut Dieva gribai – tā ir īsta pazemība. Šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību. )))

((( Kad mēs, noraidot Dieva gribu, par prioritāti izvirzām savu gribu, savus lēmumus un ambīcijas, tas ir lepnums. Plašais ceļš, kas ved uz sakāvi. )))

((( Kurš no diviem izpildīja tēva gribu? Viņam saka: pirmais. )))

((( Jā, viņam bija problēmas ar TICĪBAS APLIECINĀŠANU, bet viņam nebija problēmu ar TICĪBAS DARBIEM. )))

((( Ne viss, kas notiek sākumā, atbilst tam, kas notiek beigās. )))

((( Ne vienmēr mēs gribam to, ko mums vajag. Un ne vienmēr tas, ko mēs gribam, mums ir nepieciešams. )))

((( Lai izpildītu Dieva gribu, mums ir vajadzīgs ne tik daudz emocionāls, bet racionāls lēmums. )))

((( Kalpošana Dievam balstās nevis uz emocijām vai ambīcijām, kas var mainīties katru dienu, bet gan uz skaidri formulētiem lēmumiem. )))

((( Pirmajā gadījumā atskaņota, bet ne izpildīta. Un otrajā gadījumā neatskaņot, bet izpildīta. )))

((( Spēja savus lēmumus un plānus pakļaut Dieva gribai – tā ir patiesa pazemība. Šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību. )))

((( Kad mēs, noraidot Dieva gribu, savu gribu, lēmumus un ambīcijas izvirzām par prioritāti, tas ir lepnums. Plašais ceļš, kas ved uz sakāvi. )))08.05.22.- Atpestīto glābšana. Aizbildniecības faktors

((( Drošība nav iedomājama bez aizbildniecības. )))

((( Aizbildniecība ne tikai paredz, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un sekmīgu attīstību. )))

5.Mozus 33:12

Un par Benjamīnu viņš sacīja: "Tā Kunga mīļais, tas dzīvos pie Viņa drošībā, Viņš to apsegs ik dienas...

Psalms 5:12-13

12 Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi: arvienu viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu.

13 Jo Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām.

5.Mozus 2:7

jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos, Viņš zina tavas gaitas šinī lielajā tuksnesī, šos četrdesmit gadus Tas Kungs, tavs Dievs, ir bijis ar tevi; tev nekā nav trūcis.

((( Aizbildniecība - tās ir priviliģētas svētības uz derības pamata. )))

((( Aizbildniecība ne tikai nozīmē, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un sekmīgu attīstību. )))

((( Pieaugt pestīšanā, aizsargāt to un novest līdz pilnībai ir reāli vienīgi pārdabiskā aizsardzībā. Visvarenā patvērumā un Visvarenā ēnā. )))

((( Aizbildniecība ir maksas pakalpojums. )))

((( Par visu atbildība ir ar sudrabu, pat šajā jautājumā. )))

((( Jebkura derība ietver divpusēju vienošanos. )))

((( Aizbildniecība ir protekcionisms, aizstāvība, "jumts". )))

((( Kas patronizē vai apsedz, tas mūs aizsargā un glābj. )))

((( Atpestīto glābšanas procesā noteicošais ir aizbildniecības faktors. )))

((( Aizbildniecība ir priviliģētas svētības, kuru pamatā ir derība. )))

Psalms 91:1-2

1 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, 2 tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"

((( Kurš dzīvo zem Visvarenā patvēruma, ir garantēti aizsargāts. Tāds jumts tevi nekad nepievils, netecēs un neaizbrauks. )))

((( Jebkurš protekcionisma vai patronāžas formāts ietver divpusēju vienošanos. )))

((( Katrs pārdabisks brīnums nonāk uz dabisku platformu. )))

((( Tas Kungs ir mans patvērums un mana aizsardzība. Tas ir mans Dievs, uz Kuru es paļaujos! )))

Psalms 91:3-8

3 Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.

5 Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,

6 nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.

7 Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.

8 Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.

Psalms 91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.

((( Ja tu izvēlies Visvareno par savu patvērumu, Visvarenais izvēlas tevi par Savu sūtni, pārstāvi uz zemes. )))

Psalms 91:10-13

10 Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,

11 jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.

12 Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

13 Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!

((( Aizbildniecības faktors to cilvēku likteņos, kuri ir Derībā ar Dievu. )))

((( Ja esmu dzimis no Dieva, es esmu dzimis, lai uzvarētu.

Ja tu esi dzimis no Dieva, tu esi dzimis, lai uzvarētu.)))

((( Ja Svētais Gars dzīvo viņā un viņā,

Tas nozīmē, ka mēs nemirsim. )))

((( Es nemiršu, es dzīvošu.

Un nāves valstībai nav pilnīgi nekā, ar ko pārsegt. )))

((( Un es kliedzu pazīstamu pantu:

Mans Dievs nav mirušo Dievs,

Mans Dievs ir dzīvo Dievs. Mans Dievs ir dzīvo Dievs! )))

Psalms 91:14-16

14 Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. 15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. 16 Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!"

((( Patiesa un uzvaroša ticība ir mīlestības rosināta ticība. )))

((( Mums nav tik daudz pienākumu uzlikts, bet cik gan daudz mums ir garantēts Kristū Jēzū.)))

((( Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla. )))

((( #1

Dieva, Kuram tu uzticies, spēka sludināšana. )))

((( #2

Stingrs lēmums būt Viņa aizsardzībā. )))

((( #3

Iemīlēt To Kungu no visas savas sirds. )))

((( #4

Praktiski iepazīt Jēzus Kristus vārda autoritāti un spēku. )))

((( #5

Nodrošināt informācijas kanālu uz Debesīm vai Svētnīcas pieredzi. )))

((( Atpestīto glābšana nav iedomājama bez aizbildniecības. )))

((( Izglābto glābšana ir reāla tikai zem Visaugstākā patvēruma un Visvarenā ēnā. )))

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un aizbildniecība. )))

Ebrejiem 7:1-2, 4, 6-7

1 Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;

2 viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš,

4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!

6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.

7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.

1.Mozus 15:1-7

1 Pēc šiem notikumiem Tas Kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: "Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela."

2 Un Ābrāms atbildēja: "Dievs mans Kungs, ko Tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Ēliēzers."

3 Un Ābrāms teica: "Redzi, Tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks."

4 Un tad Tā Kunga vārds nāca pār viņu: "Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks."

5 Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: "Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju," Viņš tam sacīja.

6 Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.

7 Un Viņš sacīja uz to: "Es esmu Tas Kungs, kas tev lika iziet no kaldeju Ūras, lai tev dotu šo zemi iemantot."

1. Mozus 15:8-10

8 Bet tas sacīja: "Kungs, mans Dievs, no kā lai es noprotu, ka es to iemantošu?"

9 Un Viņš sacīja uz to: "Atnes Man triju gadu jaunlopu, triju gadu kazu un triju gadu aunu, balodi un ūbeli."

10 Un tas Viņam atnesa visus tos un dalīja tos uz pusēm, un lika vienu gabalu pret otru, bet putnus tas nedalīja.

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un patronāža. )))

1. Mozus 15:13-17

13 Un Viņš sacīja uz Ābrāmu: "Piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder, un viņi tiem vergos, un viņus pazemos četri simti gadu.

14Bet arī to tautu, kas tos verdzinās, Es tiesāšu; pēc tam tie izies ar lielu mantību.

15 Bet tu noiesi mierā pie saviem tēviem; un tu tiksi apglabāts sirmā vecumā.

16 Un ceturtā paaudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns."

17 Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīga tumsa, tad it kā dūmains ceplis un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem.

1.Mozus 15:18

Tanī dienā Tas Kungs noslēdza ar Ābrāmu derību, sacīdams: "Taviem pēcnācējiem Es došu šo zemi, no Ēģiptes upes līdz lielajai upei - Eifratas upei.

((( Derība ir starta laukums attiecībām ar Dievu jaunā līmenī. )))

((( Aizbildniecība ir priviliģētas svētības, kuru pamatā ir derība. )))

((( Drošība nav iedomājama bez aizbildniecības.)))

((( Aizbildniecība ne tikai nozīmē, bet arī garantē: drošību, aizsardzību un veiksmīgu attīstību. )))

((( Aizbildniecība uz derības pamata ir maksas pakalpojums. Vispirms upuris, pēc tam derība un patronāža. )))


04.05.22.- Mūsu garīgās koordinātas ir Kristū Jēzū. Sargieties no farizeju ierauga un no Hēroda ierauga

Jāņa 17:14-22

14 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.

19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.

20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.

21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens.

Marka 8:11-16

11 Un farizeji uzstājās un sāka ar Viņu sarunāties un prasīja no Viņa kādu zīmi no debesīm, Viņu kārdinādami.

12 Un Viņš nopūtās Savā garā un sacīja: "Ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi Es jums saku: šai ciltij nekāda zīme netaps dota."

13 Un Viņš, tos atlaidis, kāpa atkal laivā un pārcēlās uz otru malu.

14 Un tie bija aizmirsuši maizi ņemt līdzi, un tiem vairāk nebija kā viena maize vien pašiem klāt laivā.

15 Un Viņš tiem pavēlēja, sacīdams: "Raugait, sargaities no farizeju rauga un no Hēroda rauga!"

16 Un tie runāja savā starpā, ka viņiem nav maizes."

((( Šī ļaunā un laulības pārkāpēju paaudze nolēma pieprasīt zīmes un brīnumus. Taču Tam Kungam bija viņiem jāsagādā dziļa vilšanās. )))

((( Viņš nekad nevienam neļāva ar Sevi manipulēt. Un viņš nekad nedancoja pēc kāda cita stabules. )))

((( Sargāties no farizeju un Hēroda ierauga ir bauslis, līdzās visiem pārējiem. )))

((( Farizeju ieraugs un Hēroda ieraugs. Šī kombinācija nav nekas cits kā tajā laikā pastāvošā reliģiskā un politiskā ideoloģija. )))

((( Farizu ieraugs un Hēroda ieraugs bija bīstams, sprādzienbīstams, ideoloģisks maisījums, kas šķīdināja jūdu ticības pamatus un izspieda no Dieva tautas apziņas reālas atklāsmes par Dzīvo Dievu. )))

((( Kamēr vien kuģis kuģo pa jūru, pa jūras viļņiem, tas ir pilnīgi drošs. Bet tiklīdz ir bojāta apšuve un šie viļņi tiek iekšā, sākas katastrofa. )))

((( Kuģus pazudina nevis ūdens, kas ir ārpusē, bet gan tas, kas pēkšņi uzradies iekšienē. )))

((( Kamēr nelikumība ir ārpusē, tā cilvēkam nav briesmīga. Taču, tiklīdz netaisnība iekļūst cilvēka sirdī, neizbēgama ir ticības kuģa bojāeja. )))

1. Mozus 4:6-7

6 Tad Dievs sacīja Kainam: "Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni?

7 Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār to!"

((( Grēks, kas ir ārpusē, ir viena lieta. Un grēks, kas ir iekšienē, ir pavisam kas cits. )))

((( Pirmajā gadījumā tu vienkārši pārtrauc darīt labu. Kļūsti par bezjūtīgu un skaudīgu cilvēku. Bet, kad grēks pārkāpj tavu slieksni, tu kļūsti par cinisku bendi un sava tuvākā slepkavu. )))

((( Tas velk tevi pie sevis, bet tu valdi pār to. Lūk, ko praktiski nozīmē uzmanīties no farizeju ierauga un no Hēroda ierauga. )))

((( Farizejs, kurš stāv ārpusē, nav briesmīgs. Briesmīgs ir farizejs, kurš dzīvo iekšienē. )))

((( Hērods, kurš ir ārpusē, nav briesmīgs. Šausmīgs ir Hērods, kurš pēkšņi parādās tevī. )))

((( Ieraugs ir noteikta filozofija vai ideoloģija, kas veido cilvēka apziņu, viņa pasaules uzskatu un mentalitāti. )))

Jāņa 15:18-19

18 Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.

19 Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst.

1. Jāņa 2:15-17

15 Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības;

16 jo viss, kas ir pasaulē - miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tēva, bet ir no pasaules.

17 Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi."

Lūkas 13:20-21

20 Un atkal Viņš sacīja: "Ar ko Es salīdzināšu Dieva valstību?

21 Viņa ir līdzīga raugam, kuru kāda sieva paņēma un iejauca trijos mēros miltu, kamēr visa mīkla pilnīgi sarūga.""

Jāņa 14:26-27

26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas."

((( Farizeju ieraugs sadraudzībā ar Hēroda ieraugu un Dieva Valstības ieraugs - tas ir šīs pasaules filozofijas un Debesu civilizācijas atklāsmju mūžīgais pretstats. )))

((( Ļaut Dieva Valstības ieraugam piesātināt savu būtību trīs līmeņos, dvēseles, gara un ķermeņa - lūk, ko praktiski nozīmē vārdi - būt pasaulē, bet ne no šīs pasaules. )))

Jāņa 17:14-22

14 Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.

17 Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

18 Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.

19 Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.

20 Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.

21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

22 Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens.27.04.22.- Gudrais, Diženais un Nevienaldzīgais Dievs

Psalms 115:1-8

1 Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!

2 Kāpēc tautas lai saka:"Kur tad nu ir viņu Dievs?"

3 Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, to visu Viņš dara.

4 Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti.

5 Tiem ir mute, bet tie nerunā; tiem ir acis, bet tie neredz;

6 tiem ir ausis, bet tie nedzird; tiem ir deguns, bet tie neko nesaož;

7 tiem ir rokas, bet tās nedarbojas; tiem ir kājas, bet tie nestaigā; to rīkle neizdod skaņas.

8 Tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem.

((( Ikvienas tautas liktenis ir tās dievu reklāma. )))

((( Tādā pašā mērā Visaugstākais Dievs atklājas Savas tautas liktenī. Tautas diženums un spēks ir viņu Dievā. Un Dieva diženums un spēks ir Viņa tautā. )))

Psalms 115:2

2 Kāpēc tautas lai saka:"Kur tad nu ir viņu Dievs?"

((( Apkārtējās tautas baidīsies baidīsies no mums un cienīs tik ilgi, kamēr redzēs Dievu mūsu liktenī. )))

Psalms 115:9-11

9 Israēl, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

10 Ārona nams, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

11 Jūs visi, kas bīstaties To Kungu, ceriet uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.

((( Ja tu patiesi kalposi Viņam, Viņš patiesi kalpos tev. )))

((( Ja tu aizstāvēsi Viņa patiesību, Viņš aizstāvēs tevi. )))

((( Ja, neraugoties ne uz ko, pagodināsi Viņu - Viņš, neraugoties ne uz ko, pagodinās tevi. )))

Psalms 115:12-15

12 Tas Kungs mūs piemin, Viņš mūs svētīs. Viņš svētīs Israēla namu,

13 Viņš svētīs Ārona namu. Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.

14 Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus,

15 jūs, kuri esat svētīti Tam Kungam, kas radījis debesis un zemi!

Cefanja 1:12-14

12 Tai pašā laikā notiks, ka Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!

13 Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā. Viņi gan cels atkal namus, bet paši tajos nedzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus, bet nedzers no tiem vīnu."

14 Tā Kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klāt un nāk steigdamās. Klau, Tā Kunga diena! Pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā!

((( Pati ļaunākā un aizskarošākā antireklāma Dieva tautas vidū:

Tas Kungs nedara ne labu, ne ļaunu. Kam vajadzīgs tāds Kungs? )))

((( Zaimošana nekad nepaliks nesodīta. )))

Cefanja 1:13

13 Viņu mantu izvazās, un viņu nami aizies galīgi postā.

((( Gandrīz nemanāma sacelšanās pārvēršas kurnēšanā un tad atklātās pretenzijās

un pēdējā konfliktā. )))

Ecehiēla 12:21-23

21 Un atkal pār mani nāca Tā Kunga vārds:

22 "Cilvēka bērns, kas tā pie jums Israēla zemē par parunu, kad jūs sakāt: dienas paiet, tā paiet arī visas redzētās parādības?

23 Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: Es izbeigšu šīs parunas lietošanu Israēlā. Saki tiem turpretim: ir tuvu pienācis laiks, lai sāktos visu redzēto parādību piepildījums.

((( Par katru velti teiktu vārdu cilvēks dos atskaiti Dievam. )))

((( Pievērs uzmanību tam, kādi izteicieni dominē tavā vārdu krājumā. )))

((( Jo Tas Kungs iznīcinās ne tikai aizskarošus, zaimojošus vārdus, bet arī tos, kas tos izrunā. )))

Ecehiēla 12:28

28 "Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: neviens no Maniem vārdiem vairs netiks aizkavēts; katrs vārds, ko Es runāju, piepildīsies," saka Dievs Tas Kungs.

Jesajas 62:1-7

1 Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa,

2 kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.

3 Un tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

4 Tevi vairs nesauks: Atstātā, nedz tavu zemi: Tuksnesis, bet tevi sauks: Pie kā Man labs prāts un tavu zemi: Salaulātā. Jo Tam Kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salaulāta ar Viņu.

5 Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi.

6 "Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti." Jūs, kam jādomā par To Kungu, neliecieties mierā

7 un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes.

Jesajas 40:26-31

26 Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.

27 Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro?

28 Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.

29 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

30 Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk,

31 bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst."

((( Ikvienas tautas liktenis ir tās dievu reklāma. )))

((( Tādā pašā mērā Visaugstākais Dievs atklājas Savas tautas liktenī. Tautas diženums un spēks ir viņu Dievā. Un Dieva diženums un spēks ir Viņa tautā. )))

((( Apkārtējās tautas baidīsies no mums un cienīs tik ilgi, kamēr redzēs Dievu mūsu liktenī. )))

Jesajas 62:1-7

1 Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa,

2 kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks Tā Kunga mute.

3 Un tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.

4 Tevi vairs nesauks: Atstātā, nedz tavu zemi: Tuksnesis, bet tevi sauks: Pie kā Man labs prāts un tavu zemi: Salaulātā. Jo Tam Kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salaulāta ar Viņu.

5 Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi.

6 "Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti." Jūs, kam jādomā par To Kungu, neliecieties mierā

7 un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes.

((( Mērķus, ko Viņš mums ir noteicis, Viņš noteikti sasniegs. Tikai netraucē Viņam. )))

((( Atveries un ļauj Viņam tevi pārveidot. Atjaunot spēkā. Sarātā!!! Ticībā. )))

((( Nevienaldzīgs Dievs vēlas padarīt arī tevi nevienaldzīgu!!! Enerģisku, vīrišķīgu un drosmīgu. )))

((( Pats Tas Kungs teica: Es neapklusīšu un nelikšos mierā. )))

((( Lūk, mūsu pārmaiņu garantija.

Mūsu Pārvērtību garantija.

Viņa mīlestība un greizsirdība pret mums - pret tevi un mani!!! )))


24.04.22.- Latvijas demogrāfiskais portrets. Vai bēgļi mums palīdzēs?

((( Kad iedzīvotāju skaits sarūk, tauta ir atvērta un neaizsargāta. Bet, ja tauta vairosies, tā būs aizsargāta un neuzvarama. )))

Efeziešiem 6:2-3

Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.

((( Ģimene ir vārti uz dzīvību un uzvaru. )))

1. Mozus 3:20

Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu: Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte.

((( Ģimene ir cilvēku civilizācijas pamats. Jebkuras sabiedrības un attīstītas valsts pamats. )))

((( Un Ieva kļuva par visu dzīvo māti. )))

((( Sievas galvenā cieņa un pilnība slēpjas viņas mātes statusā. Un vīra galvenā cieņa un pilnība slēpjas viņa tēva statusā. )))

((( Ģimenes galvenā priekšrocība ir būt vārtiem uz dzīvību un uzvaru. )))

((( Lūk, sākotnējais pirmreizējais ģimenes oriģināls kā tāds. )))

1. Mozus 1:27-28

27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."

((( Radītājs svētīja ģimeni. No tās viss sākās. )))

((( Esiet auglīgi,

Vairojieties,

Piepildiet zemi

Un iemantojiet to,

Un valdiet pār visu dzīvo. )))

((( Bērnu dzimšana ir tautas dzimšana, cilšu, valodu un tautu dzimšana. Nāciju un valstu dzimšana. )))

((( Un ja nav bērnu dzimšanas, tad demogrāfiskā katastrofa, tautas degradācija un deģenerācija ir garantēta. )))

((( Valsts iedzīvotāju skaita pieaugums noved pie dominēšanas. Un iedzīvotāju skaita samazināšana padarīs valsti par koloniju. )))

((( Latvijas demogrāfiskais portrets. Vai bēgļi mums palīdzēs? )))

((( Kad iedzīvotāju skaits sarūk, tauta ir atvērta un neaizsargāta. Bet, ja tauta vairosies, tā būs aizsargāta un neuzvarama. )))

((( Pirmais bloks. Tradicionālā ģimene mūsu sabiedrībā ir sociāli aizsargāta vai neaizsargāta? )))

((( Otrais bloks. Aborti. Attaisnoti un neattaisnoti. Kāda ir sieviešu galvenā motivācija?

Valdības nostāja šajā jautājumā. )))

((( Kāpēc sieviete taisa abortu. Kāds ir viņas galvenais motīvs? )))

((( Trešais bloks. LGBT partnerattiecību un viendzimuma laulību legalizācija. Visi priekšnoteikumi demogrāfiskai katastrofai, vai arī par to nav jāuztraucas? )))


20.04.22.- Bez Manis nevarat darīt neko. Efektīvas sadarbības kritēriji

((( Kad putns ir dzīvs, tas ēd skudras, bet, kad tas nomirst, skudras ēd to. )))

((( Ziniet, ka viens koks var radīt miljonu sērkociņu, bet ar vienu sērkociņu pietiek, lai sadedzinātu miljonu koku. )))

((( Laiks un apstākļi var izmainīties jebkurā laikā. )))

((( Jūs šodien varat būt stipri, bet atcerieties, ka laiks ir stiprāks par jums. Un rīt dzīves aina var izmainīties līdz nepazīšanai. )))

((( Taisnīgie var kļūt par neliešiem, un nelieši var kļūt taisnīgi. )))

((( Tāpēc savā dzīvē nenonieciniet un nekaitējiet nevienam, kurš ir vājāks par jums. )))

((( Laiks ir līdzīgs upei. )))

((( Jūs nekad nevarēsiet pieskarties vienam un tam pašam ūdenim divreiz, jo tekošs ūdens nekad neatgriežas. )))

((( Dzīvojiet kustībā, harmonijā ar sevi un dariet labu. )))

((( Nekad nemeklējiet pievilcīgu izskatu un neuzsveriet to, jo izskats ir mānīgs. )))

((( Patiess nezūdošs skaistums vienmēr ir cilvēkā. )))

((( Nekad nemeklējiet perfektus cilvēkus, jo tādi dabā neeksistē. )))

((( Pirmkārt, meklējiet cilvēku, kurš zina savu vērtību un ciena jūs. )))

((( Attīstiet sevī daudzpusīgu mīlestību. Vismaz četros virzienos. )))

((( Mīlestību pret Dievu, dzīvību, ģimeni un draugiem. )))

((( Kāpēc pret Dievu? Jo tā ir pati dzīvība. )))

((( Kāpēc pret dzīvi? Jo tā ir tik īslaicīga. )))

((( Kāpēc pret ģimeni? Jo mēs visi esam cēlušies no turienes. )))

((( Kāpēc pret draugiem? Jā, jo viņi bagātina mūsu dzīvi. )))

Psalms 90:12

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

Psalms 127:1-2

1 Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.

2 Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā."

((( Cik svarīgi ir zināt, kurās lietās Tas Kungs ņem līdzdalību un kurās Viņa nav. )))

((( Jo vairāk būs pirmo - jo bagātāka un daudzveidīgāka būs mūsu dzīve.

Šajā gadījumā mūsu centieni ir pamatoti. )))

((( Jo retāk aicināsim To Kungu savos projektos, jo trulāks un skumjāks būs mūsu liktenis. Šajā gadījumā ticība ir veltīga un mūsu pūles ir veltīgas. )))

Psalms 90:12-17

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

13 Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem!

14 Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

15 Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

16 Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!

17 Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"

((( Kad Dievs ceļ mūsu namu, tad Viņa darbs ir uz Dieva kalpiem. Un uz Dieva dēliem ir Viņa godība. Lūk, svētīgas sadarbības zīmogs. )))

Nehemija 1:1-6

1 Nehemijas, Hahaljas dēla, vārdi. Tas notika ķēniņa Artakserksa valdīšanas divdesmitā gada kisleva mēnesī, kad es biju Sūsas pilī un

2 kad atnāca Hananijs, viens no maniem brāļiem, kopā ar kādiem vīriem no Jūdas; es tad prasīju viņiem par jūdiem, kas bija atlikušies un atgriezušies no izsūtījuma, un par Jeruzālemi.

3 Un viņi man sacīja: "Pāri palikušie, tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tanī zemē, ir lielā nelaimē un kaunā; Jeruzālemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī."

4 Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas; es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūgšanām pie debesu Dieva.

5 Un es sacīju: "Ak, Kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas sargā derību un parāda žēlastību tiem, kuri mīl Tevi un pilda Tavas pavēles,

6 lai Tava auss kļūst uzmanīga un Tavas acis atvērtas, lai dzirdētu Sava kalpa lūgšanu, ar kādu es tagad griežos pie Tevis dienu un nakti par Israēla bērniem, Taviem kalpiem, izsūdzēdams Israēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret Tevi. Arī es un mana tēva dzimtas, mēs esam grēkojuši.

((( Mēs esam grēkojuši, Kungs, Tavā priekšā, tāpēc arī šīs bēdas mūs ir piemeklējušas. )))

((( Un, to atzīstot, mēs nožēlojam grēkus un lūdzam žēlastību no debesīm. )))

Nehemija 1:11

11 Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda, un dod jel panākumus Tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību tā vīra priekšā!" Es tad biju dzērienu devējs ķēniņam.

((( Tas Kungs nesadarbojas ar visiem. )))

((( Pirmkārt, ar gādīgiem cilvēkiem.

Ar tiem, kas spēj mīlēt savu zemi un savu tautu. )))

((( Un, otrkārt, ar tiem, kas pazīst To Kungu ne pēc nostāstiem. )))

((( Viņa komandā ir tie, kas zina svētnīcas atmosfēru. )))

((( Kam patīk Viņu godināt. )))

((( Šajā gadījumā Viņš sniedz Saviem darbiniekiem plānu, stratēģiju un konkrētu redzējumu. )))

((( Bet pats svarīgākais ir lobijs. Vai arī pie varas esošo labvēlība. )))

((( Nākamā nozīmīgā detaļa ir profesionālā karjera. )))

((( Nehemijam bija nopietns statuss. Ķēniņa dzēriena pasmiedzējs. Ķēniņa tuvāko aprindu uzticības persona. )))

((( Tradicionālā ķēniņu likvidēšanas metode bija indēšana.

Pievienot "jauniņo", lai vecā vīra nebūtu. )))

((( Tieši viņiem, maizes un vīna pasniedzējiem, bija jānodrošina savs ķēniņš ne tikai ar kvalitatīvu un veselīgu pārtiku, bet arī ar maksimālu drošības garantiju. )))

((( Viens no tik svarīgajiem un atbildīgajiem augstmaņiem Persijas valstī bija Nehemija. )))

Nehemija 2:1

1 Un nīsāna mēnesī divdesmitajā ķēniņa Artakserksa valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā, es pacēlu vīnu un devu ķēniņam. Es nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā

Nehemija 2:2-3

2 un ķēniņš sacīja man: "Kādēļ tavs vaigs ir noskumis, un tomēr tu taču neesi slims? Tas nav nekas cits kā sirds skumjas!" Tad es ļoti nobijos,

3 un es sacīju viņam: "Lai dzīvo ķēniņš mūžīgi! Kā gan lai mans vaigs nebūtu noskumis, kad pilsēta, manu tēvu kapu vieta, ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī?""

Nehemija 2:4

Tad ķēniņš sacīja man: "Ko tad tu lūdz?"

Nehemija 2:4-6

Bet es lūdzu debesu Dievu

5 un sacīju ķēniņam: "Ja tas ķēniņam šķiet labi un tavs kalps ir patīkams tavā priekšā, tad es lūdzu, ka tu sūti mani uz Jūdu, uz manu tēvu kapu pilsētu, lai es to atkal uzceļu."

6 Un ķēniņš sacīja man, un ķēniņiene sēdēja viņam blakus: "Cik ilgi būs tavs ceļojums, un kad tu atgriezīsies?" Un ķēniņam labpatika mani sūtīt, un es minēju viņam laiku

Nehemija 2:7-9

7 un sacīju ķēniņam: "Ja tas ķēniņam labpatīk, lai viņš dod man līdzi vēstules Aiz-Eifratas pārvaldniekiem, ka viņi mani laiž cauri līdz Jūdai, bez tam vēl kādu vēstuli ķēniņa mežu kungam Asafam, lai viņš dotu man kokus baļķiem Tempļa cietokšņa vārtiem un pilsētas mūriem, un mājai, kur es pats dzīvošu."

8 Un ķēniņš mani uzklausīja, tādēļ ka mana Dieva žēlīgā roka bija pār mani.

9 Tad es ierados pie Aiz-Eifratas pārvaldniekiem un nodevu viņiem ķēniņa vēstules. Bet ķēniņš bija man sūtījis līdzi arī kādus virsniekus un jātniekus.

Nehemija 2:17-18

17 Tagad nu es sacīju viņiem: "Jūs redzat nelaimi, kādā mēs esam, ka Jeruzāleme ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī. Nāciet, un uzcelsim atkal Jeruzālemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu par apsmieklu!"

18 Un es stāstīju viņiem par sava Dieva roku, kas labvēlīga bijusi pār mani, un arī par ķēniņa vārdiem, ko viņš bija man teicis. Un viņi sacīja: "Celsimies un celsim!" Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.

Nehemija 3:1-5

1 Tad cēlās augstais priesteris Ēljašibs un viņa priesteru brāļi un uzcēla Avju vārtus. Viņi iesvētīja tos un iecēla tiem durvis; viņi turpināja darbus līdz Hammeas tornim un tad tālāk līdz Hananeēla tornim.

2 Aiz viņiem strādāja Jērikas vīri, un aiz tiem strādāja Zakurs, Imrija dēls.

3 Un Senaas dēli cēla Zivju vārtus; viņi nostiprināja to baļķus, ielika to durvis, bultas un aizšaujamos.

4 Aiz viņiem laboja Meremots, Hakoca dēla Ūrijas dēls, un blakus viņam laboja Mešullāms, Mešezabeēla dēla Berehjas dēls. Tālāk aiz viņa laboja Cadoks, Baānas dēls.

5 Viņam līdzās labošanas darbus veica tekojieši, bet viņu dižciltīgie nelieca savus kaklus sava Kunga darbā."

((( Draudze un pūlis nav viens un tas pats. Draudze, tie ir iedalīti ļaudis. Viņu talanti un resursi. )))

((( Ja cilvēki nav iedalīti konkrētās struktūrās, tā nav draudze. Tas ir dievbijīgu cilvēku pūlis. )))

((( Vēsturi neveido pūlis. Vēsturi veido draudze - organizēta, sakārtota, disciplinēta un ar Svēto Garu svaidīta. )))

((( Atslēgvārds šeit ir IZDALĪŠANA. )))

((( Izdalīšana:

nauda līdzekļu,

talantīgu, spējīgu cilvēku,

laika,

fizisko un garīgo slodžu. )))

((( Gudra sieviete ceļ savu namu, bet neprātīga sieviete to posta ar savām pašas rokām. Tikpat lielā mērā gudri vadītāji ceļ Dieva Namu, bet neprātīgi vadītāji to pārvērš par laupītāju midzeni. )))

((( Cik svarīgi ir zināt, kurās lietās Tas Kungs ņem līdzdalību un kurās Viņa nav. )))

((( Jo vairāk būs pirmo, jo bagātāka un daudzveidīgāka būs mūsu dzīve. Šajā gadījumā mūsu centieni ir attaisnojami. )))

((( Jo retāk aicināsim Kungu savos projektos, jo trulāks un skumjāks būs mūsu liktenis. Šajā gadījumā ticība ir veltīga un mūsu pūles ir veltīgas. )))

((( Jūs neko nespējat darīt bez Manis. Mums tas ir jāzina. )))

((( Tas Kungs nesadarbojas ar visiem. Viņa komandā ir tie, kas zina svētnīcas gaisotni. Kam patīk godināt Viņa vārdu. )))

((( Šajā gadījumā Viņš saviem darbiniekiem iedod plānu, stratēģiju un konkrētu vīziju. Bet galvenais – lobiju. Vai arī pie varas esošo labvēlību. )))

Psalms 90:12-17

12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!

13 Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par Saviem kalpiem!

14 Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

15 Iepriecini mūs tik dienu, cik Tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu!

16 Dari redzamus Saviem kalpiem Savus darbus un liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!

17 Lai nāk pār mums Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu - to pašķir un svētī!"


17.04.22.- Mūsu Pasā Svētki ir Kristus. Saruna no varas pozīcijas

1.Korintiešiem 5:7-8

7 Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts - Kristus.

8 Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.

((( Mūsu Pasā Svētki ir Kristus, ne tikai krustā sists, bet arī augšāmcēlies. )))

((( Ne tikai augšāmcēlies, bet arī uzkāpis debesīs un apsēdies godības tronī pie sava Tēva labās rokas. )))

Hozejas 13:14

14 Bet Es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas? Elle, kur ir tavs iznīcības spēks? Un tomēr līdzcietība Manu acu priekšā paliek apslēpta!

((( Pasā Svētki ir visspilgtākais pierādījums Dieva mīlestībai pret kritušo cilvēci. Tāpat kā Ādamā visi mirst, tā visi atdzīvosies Kristū. )))

Atklāsmes 1:10-19

10 Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam:

11 "To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm: Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Lāodikejā."

12 Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus,

13 lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm.

14 Bet Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņa acis kā uguns liesmas,

15 Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss.

16 Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā.

17 Un, kad es redzēju Viņu, es nokritu pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uzlika Savu labo roku, sacīdams: nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.

18 Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.

19 Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk."

((( Debesis sludina godību,

Tautas gavilē, zeme svin.

Hei nāve, es jautāju, kur ir tavs dzelonis?

Hei, elle, kur ir tava uzvara? ))))

((( Skaties, atslēgas ir Manās rokās,

Atslēgas uz visām tavām durvīm, no nāves un no elles.

Es atveru visus tavus cietumus.

Vakardienas vergi šodien visi ir brīvi bērni. )))

((( Skaties, atslēgas ir Manās rokās,

Nāves valstības atslēgas, Dievs ir salauzis važas.

Cena ir samaksāta, tautas ir izglābtas.

Tu esi zaudējis uz visiem laikiem, Game is Over!!! )))

((( Pasā Svētki ir izpirkšana.

Un izpirkšana nav tikai grēku piedošana un piedzimšana no jauna. )))

Kolosiešiem 2:11-12

11 Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas,

12 kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.

((( Identitātes likumu neviens nav atcēlis. )))

((( Mēs bijām Viņā, kad Viņš nomira.

Mēs bijām Viņā, kad Viņš augšāmcēlās. )))

((( Mēs bijām Viņā, kad Viņš atgriezās pie Debesu Tēva.

Un šodien mēs kopā ar Viņu sēžam debesīs. )))

((( Lūk, mūsu pozīcijas Kristū Jēzū. )))

Kolosiešiem 2:13-15

13 Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus;

14 Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

15 Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

((( Mūsu Pasā Svētki nav zaķi un krāsotas olas ar Lieldienu kūkām.

Mūsu Pasā Svētki ir saruna no varas pozīcijām. )))

((( Tas ir iepriekš pastāvējušās velna varas sabrukums.

Mūžseno verdzības sistēmu sabrukums. )))

((( Trīs svarīgākie mūsu Pasā Svētki aspekti:

Viņš atņēma varu dēmoniskajām autoritātēm;

Ar varu liekot tās kaunā;

Viņš triumfēja pār tām ar Sevi. )))

((( Dievs paaugstināja un pagodināja Jēzu

Pāri par zemes un debesu vārdiem.

Jērs tronī, ar karalisku kroni,

Lai top paaugstināts!!! )))

Ebrejiem 2:14-15

14 Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu,

15 Un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

((( Atbrīvojot mūs no nāves bailēm, Viņš iznīcina ikvienu verdzību mūsu dzīvē. )))

((( Atpestīto cilvēku liktenī velnam ir atņemta visa vara. )))

((( Šeit ir Pasā Svētku atklāsmes praktiskā nozīme. )))

Romiešiem 10:8-11

8 Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.

9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

10 Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.

11 Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.

((( Sirds iekšējā pārliecība par Viņa uzvaru veido mūsu taisnību. )))

((( Bet ticības liecība rada atpestīšanu un glābšanu. )))

1.Korintiešiem 15:1-2

1 Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat,

2 Kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi.

((( Aizsargāts Evaņģēlijs ir mūsu pestīšanas nosacījums.

Neatraidīsim Evaņģēliju, lai arī tas reiz mūs nenoraidītu. )))

1.Korintiešiem 15:3-4

3 Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem

4 Un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem,"

((( Evaņģēlijs ir pestīšanas garantija. Un Evaņģēlija galvenā būtība ir Pasā Svētki. )))

((( Uzvara pār grēka un nāves valstību. )))

((( Un pēc augšāmcelšanās no miroņiem sākās unikālā Augšāmceltā Kristus parādīšanās Viņa mācekļiem. )))

1.Korintiešiem 15:5-9

5 un ka Viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit.

6 Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk kā pieci simti brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši.

7 Pēc tam Viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem.

8 Kā pašam pēdējam Viņš parādījās arī man kā kādam nelaikā dzimušam.

9 Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ ka es vajāju Dieva draudzi.

((( Augšāmceltā Kristus parādīšanās radikāli maina cilvēka būtību un dabu. Tajā ir apslēpta Evaņģēlija galvenā praktiskā būtība. )))

1.Korintiešiem 15:10

10 Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani.

1.Korintiešiem 15:13-14, 19-26

13 Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.

14 Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.

19 Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.

20 Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.

21 Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās.

22 Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.

23 Bet ikviens savā kārtā: vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā.

24 Un tad nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku.

25 Jo Viņam vajag valdīt, tiekāms Viņš noliek visus ienaidniekus Sev zem kājām.

26 Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.

#1

((( Pasā Svētki — Pesahs — Atpestīšana.

Pasā Svētku nakts Izraēlai bija pēdējais Ēģiptē. )))

#2

((( Pasā Svētki ir laiks, kad Dievs visas pasaules acu priekšā parādīja atšķirību starp Savu tautu un ēģiptiešiem. )))

#3

((( Pasā Svētki ir Dieva taisnīgie spriedumi Ēģiptes dieviem. Mūžsenās verdzības sistēmas sabrukums. )))

#4

((( Pasā Svētki ir amnestija. Tas ir laiks, kad Tas Kungs atver cietumus un atbrīvo mocītos. )))

#5

((( Pasā Svētki ir strauja pāreja no viena stāvokļa uz citu. )))

#6

((( Pasā Svētki ir brīdis, kad tu šķērso robežu starp veco un jauno. )))

#7

((( Pasā Svētki ir pirmais solis aiz cietuma vārtiem. Tā ir pirmā brīvības elpa. )))

#8

((( Pasā Svētki ir visspilgtākais pierādījums Dieva mīlestībai pret Savu tautu. Tās cieņas un vēsturiskās pašpietiekamības atjaunošana. )))


13.04.22.- Laba atmiņa ir uzvarošas ticības kodols. Īsa atmiņa ir daudzu bēdu un lāstu cēlonis.

5. Mozus 8:2-5

2 Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne.

3 Un Viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes.

4 Tavas drēbes tev mugurā netapa par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos četrdesmit gados.

5 Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu."

((( Dzīves gudrība ir reiz saprast, ka mūsu Kungs nav tikai Glābējs un Dziednieks. Bet, pirmkārt, Viņš ir Skolotājs. Tas Kungs, tavs Dievs, māca tevi kā cilvēks māca savu dēlu. )))

((( Katrs no mums Dieva acīs ir dzīves universitātes students. )))

((( Laba atmiņa vienmēr ir bijusi un paliek veiksmīgu studiju pamatā. )))

((( Un īsa atmiņa ir visu nesekmīgo eksāmenu iemesls. )))

5.Mozus 8:6-11, 19-20

6 Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.

7 Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem,

8 uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātkoki, uz olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus,

9 uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzelzs un no kuras kalniem tu vari izcirst varu.

10 Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko Viņš tev ir devis.

11 Sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.

19 Bet, ja tu aizmirsīsi To Kungu, savu Dievu, sekosi citiem dieviem un tiem kalposi un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīktin iznīksit.

20 Kā tās tautas, ko Tas Kungs jūsu priekšā iznīcināja, tā arī jūs iznīksit, tāpēc ka neesat klausījuši Tā Kunga, sava Dieva, balsij.

((( Laba atmiņa ir uzvarošas ticības kodols. Īsa atmiņa ir daudzu lāstu un bēdu cēlonis. )))

Soģu 8:32

Un Gideons, Joasa dēls, nomira sirmā vecumā un tika apglabāts sava tēva Joasa kapa vietā - abiēzeriešu Ofrā.

Soģu 8:33

Bet, kad Gideons bija nomiris, tad Israēla bērni noklīda uz neceļiem un netikli kalpoja baaliem un izveidoja Baal-Berītu sev par dievu.

((( Baalverifs - "vienošanās kungs", garīgais diplomāts un pavedinātājs. Kompromisu speciālists. )))

((( "Līgumu pavēlnieks" ar dažādiem dēmoniskās pasaules līmeņiem. )))

((( Varēja vienoties ar jebkuru, tikai ne ar Visvareno Dievu. )))

Soģu 8:34-35

Un Israēla bērni nepieminēja To Kungu, savu Dievu, kas patiešām viņus bija izglābis no visu viņu apkārtējo ienaidnieku rokas. 35 Viņi arī neapgājās labi ar Jerubbaala, tas ir, Gideona, namu, neievērodami to labo, ko viņš bija Israēlam darījis."

Psalms 109:17

17 Viņš mīlēja lāstu - lai tas tagad krīt uz viņa galvu; viņš nemīlēja svētību - tā tagad lai paliek tālu nost no viņa!

Maleahija 3:13-15

13 jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu, saka Tas Kungs, un jūs atkal jautājat: ko tad mēs runājam Tev pretī?

14 Jau ar to vien, ka jūs sakāt: ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības Tā Kunga Cebaota priekšā?

15 Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!""

((( Kalpošana Tam Kungam ir veltīga, un draudze ir paredzēta ierobežotiem cilvēkiem.

Zaudētājiem un neveiksminiekiem. )))

((( Diemžēl, šāda ir pievilto un nocietināto kalpotāju pozīcija. )))

((( Lai katrs cilvēks ir ĀTRS dzirdēt. Šis ir ātruma pedālis. Un LĒNS runāt, lēns dusmās. Tas ir bremžu pedālis. )))

((( Pašsavaldība, atturība un pacietība – tās ir mūsu morālās bremzes, kas ļauj izvairīties no negadījuma dzīves virāžās un straujajos pagriezienos. )))

Maleahija 3:16

Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu: "Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa Vārdu.

Maleahija 3:17-18

17 "Tai dienā," saka Tas Kungs Cebaots, "ko Es izraudzīšu, viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.

18 Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo."

((( Šogad tu redzēsi ne tikai dedzinošas problēmas. Es parādīšu tev unikālus un neparastus to risinājumus. )))

((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu, ejošu pa šiem viļņiem. )))


10.04.22.- Ābrahāma svētība. Trīs kategoriju upuri

Galatiešiem 3:6-8

6 Jau Ābrahāms "ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību".

7 Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.

8 Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas. -"

((( #1

Labdarības un komunikācijas upuris )))

Ebrejiem 13:1-2

1 Brāļu mīlestība lai paliek!

2 Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!"

1. Mozus 18:1-10

1 Un Tas Kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs.

2 Un viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā.

3 Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretim no telts durvīm, noliecās līdz zemei un sacīja: "Mans Kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad, lūdzams, neej savam kalpam garām.

4 Es likšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad apmetieties zem šī koka.

5 Un es dabūšu kumosu maizes, ka jūs varat savas sirdis stiprināt, pēc jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa?"

6 Un tie teica: "Labi, dari, kā tu esi sacījis." Un Ābrahāms iesteidzās teltī pie Sāras un sacīja: "Steidzies, paņem trīs mērus miltu no smalkajiem miltiem, iejauc tos un taisi plāceņus."

7 Un Ābrahāms skrēja pie lopiem un paņēma labu un mīkstu telēnu un deva to puisim, steidzinādams to sagatavot.

8 Tad viņš paņēma raudzētu un svaigu pienu un sagatavoto teļu un cēla to viņiem priekšā, bet pats viņš stāvēja pie viņiem zem koka, kamēr viņi ēda.

9 Un tie sacīja viņam: "Bet kur ir Sāra, tava sieva?" Viņš atbildēja: "Lūk, teltī."

10 Bet tas sacīja: "Es atgriezīšos pie tevis pēc gada šinī laikā, un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls." Bet Sāra stāvēja, klausīdamās pie telts durvīm, kas bija aiz viņiem.

((( Patiesa žēlsirdība, pirmkārt, ir palīdzība sev pašam, otrkārt vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un ziedošanās ir kredītkarte tavām nākamajām svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas. Neauglība tika sagrauta, un nākotne viņam pavēra savas brīvās vietas.)))

1. Mozus 18:11-15

11 Bet Ābrahāms un Sāra bija jau padzīvojuši, gados veci, un Dievs Sārai jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt.

12 Un tad Sāra smējās pie sevis, sacīdama: "Pēc tam kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedegtos? Un mans kungs jau ir vecs."

13 Un Tas Kungs sacīja uz Ābrahāmu: "Kāpēc tad Sāra smējās, sacīdama: vai es patiešām vēl dzemdēšu, veca būdama?

14 Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā Es atgriezīšos pie tevis nākamā gadā, un Sārai būs dēls."

15 Un Sāra meloja, teikdama: "Es neesmu smējusies," - jo viņai bija bailes. Bet Viņš sacīja: "Kā tad ne - tu smējies.""

((( Mēs esam tik ļoti pieraduši pie dabiskā, ka mūsu ierastais pasaules uzskats absolūti nav paredzēts Dieva pārdabiskiem brīnumiem.)))

((( Aiz katra stipra vīrieša stāv spēcīga sieviete, kura arvien žvadzina.)))

((( Ābrahāms nekad nebija zem sievas tupeles.)))

((( Neskatoties uz to, ka viņš nesavtīgi mīlēja savu sievu, Tā Kunga viedoklis viņam bija vissvarīgākais.)))

((( Manuprāt, šī ir vissvarīgākā mācība gan Jaunās Derības vīriešiem, gan sievietēm.)))

((( Cienījamie vīrieši!!! Pat tad, ja atklāsme no augšas neiederas jūsu sievas apziņā, nemēģiniet to atbrīvoties. Turpiniet to realizēt. Nezaudēsiet!!!)))

1. Mozus 18:16-19

16 Un tie vīri cēlās no turienes un devās uz Sodomas pusi, un Ābrahāms gāja ar viņiem, tos pavadīdams.

17 Un Tas Kungs sacīja: "Vai Man no Ābrahāma būs slēpt, ko Es gribu darīt? 18 Jo Ābrahāmam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas.

19 Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka Tas Kungs liktu nākt pār Ābrahāmu tam, ko Viņš ir sacījis viņam."

((( Patiesa žēlsirdība, pirmkārt ir palīdzība sev, otrkārt vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un upurēšanās ir kredītkarte jūsu nākotnes svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas.

Neauglība tika sagrauta, un nākotne viņam pavēra savus plašumus.)))

((( #2

Izpirkšanas upuris.)))

((( Cilvēciski šis upuris ir neprātīgs.)))

((( Tomēr nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus.)))

Filipiešiem 3:7-12

7 Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. 8 Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu 9 un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, 10 lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību; tā es pielīdzinos Viņa nāvei 11 cerībā sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem. 12 Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus."

((( Šo upuru kategorija ir fundamentāla reformācija, kad nākotnes izzināšanas vārdā tu upurē pagātnes sasniegumus.)))

((( Kā likums, tā ir priekšā ejošo cena.)))

Ebrejiem 11:24-26

24 Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, 25 labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, 26 par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu.

((( Šajā gadījumā tā ir apzināta atteikšanās no vakardienas privilēģijām tūkstoškārtīgas nākotnes atlīdzības vārdā.)))

((( Izpērkošs, riskants un cilvēciski neprātīgs upuris, bet nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus.)))

1. Mozus 22:1-18

1. Mozus 22:1-2

1 Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam sacīja: "Ābrahām!" Un tas atbildēja: "Te es esmu."

2 Tad Viņš teica: "Ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morija zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kuru Es tev norādīšu.""

1. Mozus 22:3-8

3 Un Ābrahāms no rīta posās ceļam; apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu Īzāku; sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kuru Dievs viņam bija norādījis.

4 Un trešajā dienā Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. 5 Un Ābrahāms sacīja saviem puišiem: "Palieciet jūs ar ēzeli šeit. Bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums."

6 Un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzākam, savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. 7 Tad Īzāks sacīja Ābrahāmam, savam tēvam: "Mans tēvs!" Un viņš sacīja: "Te es esmu, mans bērns." Tas sacīja: "Te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs?"

8 Ābrahāms sacīja: "Gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans dēls." Un abi soļoja viens otram līdzās.

1. Mozus 22:9-12

9 Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis, un Ābrahāms uzcēla tur altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzāku un uzcēla to uz altāra virs malkas.

10 Un Ābrahāms izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu.

11 Bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam: "Ābrahām! Ābrahām!"

12 Bet tas sacīja: "Te es esmu." Un viņš sacīja: "Neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad Es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu Manis labad."

((( Šajā gadījumā upura pienešanas iniciatīva pieder nevis cilvēkam, bet Dievam.)))

((( Taču nevis lai atņemtu tev ilgi gaidīto svētību, bet lai pārbaudītu tavas sirds motīvus. No kā tu tu vairāk bīsties un kuru vairāk mīli.)))

((( Dieva uzmanības epicentrā šeit ir ne tik daudz upuris, cik mūsu sirds stāvoklis.)))

1. Mozus 22:13-18

13 Un Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos,

14 un Ābrahāms piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuri sava dēla vietā. Un Ābrahāms nosauca šīs vietas vārdu: Jahve-jire. Tā vēl šodien mēdz teikt: uz kalna Dievs izredz. 15 Tad Dieva eņģelis sauca Ābrahāmu otrreiz no debesīm

16 un sacīja: "Es esmu zvērējis, saka Tas Kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu,

17 Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. 18 Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij."

((( #3

Ābrahāma upuris ķēniņam Melhisedekam.

Desmitā tiesa un Jaunās Derības vakarēdiens.

Šis ir trešās kategorijas upuris. )))

Galatiešiem 3:26-29

26 Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.

27 Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.

28 Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.

29 Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma."

((( Ziniet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli.))

((( Kristus mūs atpestīja...lai Ābrahāma svētība caur Kristu Jēzu tiktu nodota pagāniem.)))

((( Bet, ja jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma pēcnācēji un mantinieki saskaņā ar apsolījumu.)))

Jāņa 8:56, 58

56 Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs Manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to.

58 Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es."

1.Mozus 14:17-20

17 Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretim Savas ielejā, tā ir ķēniņu ieleja, pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedarlaomera un to ķēniņu sakāves, kas bija ar to.

18 Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris.

19 Un viņš to svētīja un sacīja: "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi.

20 Un slavēts lai ir visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

((( Šīs tikšanās laikā viņu rokas nebija tukšas. Ābrahāma rokās bija desmitā tiesa, un Melhisedeka rokās bija Jaunās Derības vakarēdiens. Maize un vīns.)))

((( Desmitā tiesa kā upurēšanastrekšā kategorijaa ļāva Ābrahāmam noslēgt derību ar gaidāmo Mesiju tūkstoš gadus iepriekš.)))

Ebrejiem 7:3

Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.

Lūkas 22:19-20

19 Un, maizi ņēmis, Viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams: "Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota. To darait Mani pieminēdami!"

20 Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas.

((( Ābrahāms, nonākot Jaunās Derības apstākļos, pienesa desmito tiesu Melchesedekam. )))

((( Vakarēdiens un desmitā tiesa. Tie abi runā par vienu un to pašu.)))

((( Notika divu Derību saplūšana. Divu visumu saplūšana. Pagātnes un nākotnes saplūšana.)))

((( Ābrahāms Vecās Derības apstākļos kļuva par Jaunās Derības pārstāvi,

lai Jaunās Derības pārstāvji kļūtu par Ābrahāma svētības līdzdalībniekiem.))))

Ebrejiem 7:4-7

4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!

5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.

6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.

7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.

((( Derība ir aizbildniecības pamats. Un aizbildniecība ir mūsu aizsardzības un drošības garantija.)))

((( Ābrahāma svētībai ir pamats.

Tās ir vismaz trīs upurēšanas kategorijas.)))

((( #1

Labdarības un saskarsmes upuris.

Patiesa žēlastība, pirmkārt palīdz sev, otrkārt, palīdz vēl kādam.)))

((( Patiesa viesmīlība un upuris ir kredītkarte jūsu nākamajām svētībām.)))

((( Pateicoties šķietami parastai labdarībai un viesmīlībai, Ābrahāma liktenī notika kardinālas izmaiņas. Neauglība tika sagrauta, un nākotne pavēra viņam savus apvāršņus.)))

((( #2

Izpirkšanas upuris.)))

((( Šis upuris ir cilvēciski neprātīgs.)))

((( Taču nākotnes vārdā tas ir svētīts un garantē aizsardzību un panākumus. ))

((( Šo upuru kategorija ir fundamentāla reformācija, kad nākotnes izzināšanas vārdā tu upurē pagātnes sasniegumus.)))

((( Kā likums, tā ir priekšgājēju cena.)))

((( Šajā gadījumā upura iniciatīva pieder nevis cilvēkam, bet Dievam.)))

((( Tomēr, nevis lai atņemtu tev ilgi gaidīto svētību, bet lai pārbaudītu tavas sirds motīvus. No kā tu vairāk bīsties un kuru vairāk mīli.)))

((( Dieva uzmanības epicentrā šeit ir ne tik daudz upuris, cik mūsu sirds stāvoklis.)))

((( #3

Ābrahāma upuris Melhisedekam. Desmitā tiesa un Jaunās Derības vakarēdiens. Šis ir trešās kategorijas upuris.)))

((( Šajā tikšanās reizē viņu rokas nebija tukšas. Ābrahāma rokās bija desmitā tiesa, bet Melhisedeka rokās bija Jaunās Derības mielasts. Maize un vīns.)))

((( Desmitā tiesa kā upura trešā kategorija ļāva Ābrahāmam noslēgt derību ar gaidāmo Mesiju tūkstoš gadus iepriekš.)))

((( Ābrahāms, iestājoties Jaunās Derības apstākļos, atnesa desmito tiesu Melchesedekam. )))

((( Vakarēdiens un desmitā tiesa. Abi runā par vienu un to pašu.)))

((( Notika divu testamentu saplūšana. Divu visumu saplūšana. Pagātnes un nākotnes saplūšana.)))

((( Ābrahāms Vecās Derības apstākļos kļuva par Jaunās Derības pārstāvi, lai Jaunās Derības pārstāvji kļūtu par Ābrahāma svētības līdzdalībniekiem.)))


06.04.22.-Tas, kurš ir pacietīgs, ir labāks par drosmīgo, un tas, kurš valda pār sevi, ir labāks par pilsētas iekarotāju

Jēkaba 1:2-4

2 Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, 3 zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. 4 Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.

((( Krist dažādās kārdināšanās un pie tam priecāties. )))

((( Galu galā mūs glābj ne vienkārši ticība. Pārbaudīta ticība, kas nozīmē stipra un uzvaroša. )))

((( Bet, ja ticība nav pārbaudīta un tāpēc vāja, tad tāda ticība tevi pievils un noteikti mūs iegāzīs. )))

((( Ticības pārbaude rada pacietību. )))

((( Pacietība ir mūsu pašsavaldīšanās pamats. )))

Salamana Pamācības 16:32

32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.

Jesajas 30:7

7 Ēģipte nav nekas un nevar nekā palīdzēt; tādēļ Es nosaucu šo tautu par lielmuti, kas tomēr sēd klusi.

((( Dīvainā kārtā pacietība ir arī dzīves pieredzes pamatā. )))

Romiešiem 5:3-4

3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, 4 izturība - pastāvību, pastāvība - cerību

((( Attīstot pacietību, mēs atjaunojam sevī Tā Kunga raksturu, Dieva tēlu un līdzību. ))))

Romiešiem 15:5

Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū...

2. Mozus 34:6

Un Tas Kungs gāja viņam garām, un Viņš sauca: "Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā...

((( Dažādie dzīves kārdinājumi ir mūsu ticības pārbaude. )))

((( Tieši pēc tiem mūsu ticība būs gatava kalpošanai. )))

((( Viss, kas nav pārbaudīts un pārbaudīts, ir aizliegts lietot un praktizēt. )))

Salamana Pamācības 16:32

32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.

Apustuļu darbi 23:11-15

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk.""

Apustuļu darbi 23:16

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam.

((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā, bet ne vārda par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt. )))

((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus darīja zināmu šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))

((( Tu vari būt mierīgs grūtībās tikai zem Visvarenā jumta. )))

((( Tā Kunga aizsardzība bija pierādāma pat ar šo apstākli. )))

((( Izmisuma apstākļos mēs nekrītam izmisumā, jo Viņš ir par mums. Un, ja Viņš ir par mums, kurš gan var būt pret mums? )))

((( Tas ir taisnīgā ticības un viņa maksimālās paškontroles pamats nelaimes dienā. )))

Apustuļu darbi 23:17-18

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

Apustuļu darbi 23:19-21

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu.

Apustuļu darbi 23:22

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."

((( Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))

((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))

Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa."

((( Svētīgs tas, kurš, noliekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un mānīgus plānus. )))

((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību bēdu laikā. )))

((( Bēdu laikā man jābūt mierīgam. Kungs, atver manas acis uz Tavas Valstības realitāti. )))

((( Un grūtībās man jābūt mierīgam, lai vismaz kādam palīdzētu, glābtu un pasargātu. )))

((( Šī ir galvenā un praktiskā pašsavaldīšanās nozīme, kā arī taisno patiesā ticība. )))

((( Galu galā ne tikai ticība mūs glābj. Pārbaudīta ticība, kas nozīmē stipra un uzvaroša. )))

((( Bet, ja ticība nav pārbaudīta un tāpēc vāja, tad tāda ticība tevi pievils un noteikti mūs iegāzīs. )))

Maleahija 3:13-15

13 jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu, saka Tas Kungs, un jūs atkal jautājat: ko tad mēs runājam Tev pretī? 14 Jau ar to vien, ka jūs sakāt: ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības Tā Kunga Cebaota priekšā?

15 Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!""

((( Kalpošana Tam Kungam ir veltīga, un baznīca ir aprobežotiem cilvēkiem. Zaudētājiem un neveiksminiekiem. )))

((( Diemžēl, šī ir vīlušos un nocietinājušos kalpotāju pozīcija. )))

((( Lai katrs cilvēks lai ir ātrs dzirdēt. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmās. Šis ir bremžu pedālis. )))

((( Pašsavaldība, atturība, pacietība – tās ir mūsu morālās bremzes, kas ļauj izvairīties no negadījuma dzīves virāžās un asos pagriezienos. )))

Maleahija 3:16

16 Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu: "Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa Vārdu."

Maleahija 3:17-18

17 Tai dienā," saka Tas Kungs Cebaots, "ko Es izraudzīšu, viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.

18 Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.

((( Šogad tu redzēsi ne tikai degošas problēmas. Es parādīšu to unikālos un neparastos risinājumus. )))

((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu staigājam pa šiem viļņiem. )))


03.04.22.- Man ir jābūt mierīgam. Pašsavaldīšanās māksla

Habakuks 3:16

16 Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu, un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij. Nāves bailes pārņēma mani, kaulos kļuva sajūtams ļenganums; es trīcēju visā savā ķermenī it kā savas bojā ejas stundā, bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks.


((( Taču man ir jābūt mierīgam nelaimes dienā. Tas ir mans svētais pienākums. )))


((( Taisnīgo patiesā ticība nav nekas cits kā paškontroles māksla. )))


 1. Ķēniņu 6:15-17

15 Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: "Ak vai, mans kungs! Ko nu darīsim?"

16 Bet viņš atbildēja: "Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem."

17 Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: "Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt!" Un Tas Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu."


((( Vienā komandā var būt dažādi cilvēki. )))


((( Vienotību nerada materiālā realitāte. Vienotību rada Dieva Valstības realitāte. )))


((( Pašsavaldīšanās māksla ir spēja, raugoties uz Dieva godību, pārvērvērsties tā paša tēla līdzībā. )))


Jēkaba ​​1:19-21

19 Ziniet, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties,

20 jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.

21 Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.


((( Lai katrs cilvēks ir ĀTRS uz dzirdēšanu. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmoties. Šis ir bremžu pedālis. )))


((( Informācijas saņemšanas ātrumam un tās analīzei, vai no Dieva, vai no cilvēkiem,

 jābūt maksimāli ātram. Mēs šeit nevaram laist muļķi un palēnināties. )))


((( Svētā Gara vadība ir galvenais pašsavaldīšanās faktors. )))


((( Taču informācija ir jāizrunā dozēti, lakoniski un mierīgi. Un galvenais šeit ir nesteigties un nedzīt zirgus. )))


((( Pasteidzoties, liksi cilvēkiem smieties. )))


((( Lūk, šeit ir nepieciešams piebremzēt.

 Būt lēnam vārdos un emocijās un savlaicīgi atstāt skatuvi. )))


((( Jo ātrāk jūs domāsiet un mierīgāk

runāsiet, jo lielāka būs jūsu ietekme un autoritāte. )))


((( Un kas starp jums ir bez grēka, lai pirmais met viņai ar akmeni. )))


((( Bet man ir jābūt mierīgam grūtību laikā.

Kungs, atver manas acis Tavas Valstības realitātei. )))


((( Glābiet. Aizsargājiet. Iestājieties. Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


Apustuļu darbi 23:11-15

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk.


Apustuļu darbi 23:16

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam.


((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā.

 Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))


((( Pāvilu par to informēja nevis Eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))


((( Tu vari būt mierīgs grūtībās tikai zem Visaugstākā patvēruma. )))


((( Tā Kunga aizsardzība bija pierādāma pat ar šo apstākli. )))


((( Izmisuma apstākļos mēs nekrītam izmisumā, jo Viņš ir par mums. Un, ja Viņš ir par mums, kurš gan var būt pret mums? )))


((( Tas ir taisnīgā ticības un viņa maksimālās pašsavaldīšanās pamats nelaimes dienā. )))


Apustuļu darbi 23:17-18

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."


Apustuļu darbi 23:19-21

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu.""


((( Lai katrs cilvēks ātri dzird. Šis ir ātruma pedālis.

Un LĒNS vārdos, lēns dusmās. Šis ir bremžu pedālis. )))


((( Informācijas saņemšanas ātrumam un tās analīzei, vai no Dieva, vai no cilvēkiem,

ir jābūt pēc iespējas ātrākai. Un mēs šeit nevaram palēnināties. )))


((( Bet mums šo informāciju ir jāizsaka mēreni un kodolīgi. Mierīgi un pārliecinoši. )))


((( Nododot visu precīzi, bez papildinājumiem vai iztrūkuma. Un galvenais ir savlaicīgi aiziet no skatuves. )))


Apustuļu darbi 23:22

22 Tad komandieris atlaida jaunekli, sacīdams: nesaki nevienam, ka tu man to teici.


((( Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas arī par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))


Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.


((( Svētīgs tas, kurš, paliek plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un ļaunprātīgus plānus. )))


((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību bēdu laikā. )))


((( Man ir jābūt mierīgam grūtību laikā.

Kungs, atver manas acis Tavas Valstības realitātei. )))


((( Grūtībās man jābūt mierīgam, lai vismaz kādam palīdzētu, izglābtu un pasargātu. )))


((( Šī ir galvenā un praktiskā pašsavaldīšanās, kā arī taisno patiesās ticības nozīme. )))


Habakuka 3:16-19

16 Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu, un manas lūpas nodrebēja, atskanot balsij. Nāves bailes pārņēma mani, kaulos kļuva sajūtams ļenganums; es trīcēju visā savā ķermenī it kā savas bojā ejas stundā, bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks.

17 Ja vīģes koks arī neziedēs un vīnakokam nebūs ogu un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa,

18 tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu!

19 Jo Dievs Tas Kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. - Nodziedāt stīgu mūzikas instrumenta pavadībā."


((( Šogad tu redzēsi ne tikai degošas problēmas. Es parādīšu tev to unikālos un neparastos risinājumus. )))


((( Mēs redzēsim ne tikai vētru un putojošus, rēcošus viļņus, mēs redzēsim To Kungu ejošu pa šiem viļņiem. )))30.03.22.- Pārstājiet darīt ļaunu. Mācieties darīt labu

Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni! 

((( Kurš gan spēj pārprogrammēt ļaunu un ļaunu cilvēku apziņu? )))

((( Cik reālas šeit ir izmaiņas? Vai šodien ir iespējams kaut ko mainīt mūsdienu draudzes domāšanā, vai ir pienācis laiks tam pielikt punktu??? )))

((( Vai ir iespējams aizsniegt mūsdienu kristiešu kopienas apziņu un sirdsapziņu? )))

((( Vai šajā sasodītajā pasaulē ir iespējams kaut ko mainīt vai arī tas viss ir nolemts??? )))

((( Neticot savām pašu pārmaiņām, diez vai mēs noticēsim pārmaiņām sabiedrībā ap mums. )))

((( Pārmaiņas izmaksā dārgi. Pārmaiņas prasa daudz pūļu. )))

((( Pārmaiņas sāksies ar dziļu savas būtības pārvērtēšanu un stingru lēmumu kaut ko radikāli izmainīt. )))

((( Pārmaiņas notiek brīdī, kad vēlmes pārvēršas lēmumos un lēmumi pārvēršas rīcībā. )))

((( Es celšos un iešu. Pieskaršos Viņa drēbēm un būšu vesela !!! )))

((( Sapņot nav kaitīgi. Taču tas ir galēji nepietiekami. )))

((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA. )))

((( Lūk, kas dzīvē atnes pārmaiņas. Tas ir mūsu Pārvērtību galvenais noslēpums. )))

((( Kura vēlme būs spēcīgāka, tā arī uzvarēs. )))

((( Vājākās vēlmes zaudēs. Un spēcīgākās vēlmes uzvarēs. )))

((( Pārmaiņas ir dārgas. Pārmaiņas prasa daudz pūļu. )))

((( Pārmaiņas sāksies ar dziļu savas būtības pārvērtēšanu un stingru lēmumu kaut ko radikāli mainīt. )))

((( Pirmkārt - uzvara savu vēlmju un emociju sfērā. Kur gribu, turp lidoju.Un tikai otrkārt – mūsu izmaiņu vektors. )))

((( Tas ir dzīves pamatprincips. )))


((( Ticība bez darbiem ir mirusi. Tas ir, ticība, kas balstīta tikai uz vēlmēm, tevi nekur neaizvedīs. )))


((( Ticība veicina darbus, un ar darbiem ticība top pilnīga. )))


((( Ticība veicina ne tikai emocijas un vēlmes, bet arī darbus. )))


((( Tātad mūsu lēmumus un atbilstošās darbības, kas mūs novedīs pie vēlamajiem rezultātiem. )))


((( Tieši šajā gadījumā ticība sasniedz pilnību, kas nav nekas cits kā mūsu Apskaidrošanās vai kardinālas pārmaiņas mūsu dzīvē. )))


((( Nekas nemainījās šī klaidoņa dzīvē, līdz vēlme nepārvērtās stingrā lēmumā. Un stingrs lēmums viņu atgrieza tēva mājās. )))


((( Jo Viņš raisa mūsos gan gribu, gan rīcību pēc Viņa paša labpatikas. )))


((( Vēlme - lēmums - rīcība - pārmaiņas. )))


((( Vēlme - lēmums - rīcība - pārmaiņas. )))


((( Nav vēlmes - nebūs pārmaiņu. Bet, ja ir vēlme, pārmaiņas būs. Jo Viņš piepilda vēlmes tiem, kas Viņu bīstas. )))


Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni!


((( Kurš gan spēj pārprogrammēt ļaunu un netaisnu cilvēku prātus? )))


((( Cik reālas šeit ir pārmaiņas? Vai ir iespējams kaut ko mainīt, vai ir pienācis laiks tās pārsvītrot??? )))


((( Vai ir iespējams aizsniegt viņu apziņu un sirdsapziņu??? )))


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA - PĀRMAIŅAS. )))


((( Izrādās, lai iemācītos darīt labu, ir jāpārtrauc darīt ļaunu. )))


((( Tikai šķiroties no vecās bagāžas, var piepildīt prātu un sirdi ar jaunu saturu. )))


Lūkas 19:1-10

 1. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri.
 2. Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs.
 3. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma.
 4. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām.
 5. Bet Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā."
 6. Un tas steigšus nokāpa zemē un Viņu uzņēma pie sevis ar prieku.
 7. To redzot, visi kurnēja un sacīja: "Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties!"
 8. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: "Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot." 
 9. Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls.

10 Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA - PĀRMAIŅAS. )))


((( Caķejs savu vēlmi pārvērš stingrā lēmumā:

Caķejs piecēlās un sacīja Tam Kungam: Kungs! Pusi no savas mantas es atdošu nabagiem, un, ja kādu esmu apvainojis, atmaksāšu četrkārtīgi. )))


Lūkas 19:9-10

 1. Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. 

10 Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo."


Jesaja 1:16-17

16 Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! 

17 Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāreņiem, aizstāviet atraitni!


((( Pārstājiet darīt ļaunu. Iemācieties darīt labu. )))


((( Glābiet. Aizsargājiet. Aizbildiniet. Nesiet viens otra nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))


((( Mācieties darīt labu. )))


Apustuļu darbi 23:11-16

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk."

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam."


((( Tas Kungs teica, ka Pāvilam būs jāsludina Romā.

Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))


((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))


((( Lūk, ko nozīmē darīt labu, kas uzvar ļaunumu. )))


Apustuļu darbi 23:17-22

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu." 

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."


((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālo ietekmi un mūsu maksimālu aizsardzību. )))


Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.


((( Svētīgs tas, kurš, liekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un viltīgus plānus. )))


((( Mācieties darīt labu, un jūs izglābsiet sava tuvākā dzīvību. )))


((( VĒLME - LĒMUMS - RĪCĪBA – PĀRMAIŅAS. )))


((( Vēlme palīdzēt - lēmums palīdzēt - rīcības programma - vēlamais rezultāts.)))


Efeziešiem 4:20-32

20 Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies; 

21 jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, 

22 ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, 

23 un jāatjaunojas savā sirdsprātā 

24 un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. 

25 Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. 

26 Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, 

27 un nedodiet vietu velnam. 

28 Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. 

29 No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. 

30 Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. 

31 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 

31 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. 

32 Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.


((( Izrādās, lai iemācītos darīt labu, ir jābeidz darīt ļaunu. )))


((( Tikai šķiroties no vecās bagāžas, prātu un sirdi var piepildīt ar jaunu saturu. )))


((( Pārstājiet darīt ļaunu - tas ir viens dzīves veids. Iemācieties darīt labu - tas ir pavisam cits dzīvesveids. )))27.03.22.- Gudrība, kas nāk no augšienes, un saprātīgums, kas mājo virs zemes

Salamana Pamācības 8:1-5, 12

1 Klau! Vai gudrība nesauc, un vai atziņa neliekas sevi dzirdam?

2 Tiešām, tā stāv kalnu augstumos atklāti ceļā un pat ielas malā.

3 Pie pilsētas vārtiem, kur tajos var ieiet pa durvīm, viņa skaļi kliedz un brēc:

4 "Ak, jūs vīri, ar saviem kliedzieniem es vēršos pie jums, un mani saucieni domāti ļaudīm!

5 Veltījiet, neprātīgie, savu uzmanību gudrībai, un jūs, ģeķi, lieciet manus vārdus sev nopietni pie sirds!"

12 Es, gudrība, mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu.

((( Nesiet cits cita nastas un tādējādi izpildiet Kristus derību. )))

((( Labais, ko paveici, atgriezīsies pie tevis. )))

((( Ko cilvēks sēs, to viņš arī pļaus. )))

((( Vadības groži ir tavās rokās. )))

((( Tu pats izvēlies, kāda būs tava personīgā nākotne. )))

((( Valdīšana uz labu vai valdīšana uz ļaunu. Šis vīrs izvēlējās pirmo. Tāpēc lai neviens nezaudē šādas iespējas. )))

((( Es, gudrība, mītu pie saprāta un meklēju saprātīgas zināšanas. )))

((( Gudrību, kas mīt debesīs, pievelk saprātīgums, kas mīt virs zemes. )))

((( Un saprātīgums ir kā zieda smarža, kas pievelk bites, tas pievelk Dieva gudrību tādā pašā mērā. )))

1. Korintiešiem 8:2-3

2 Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas.

3 Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.

((( Tā kā patieso zināšanu avots ir Tas Kungs, Viņš šīs zināšanas atklāj tālu ne jebkuram.Kas mīl Dievu, tam arī tiek dotas zināšanas no Viņa. )))

((( Zināšanas, kas nāk no Dieva, kopumā ir gudrība, kas nāk no augšienes. )))

((( Un gudrība nav nekas cits kā konstruktīvs, radošs spēks. ))))

Galatiešiem 6:2

2 Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.

((( Viens laukā nav karotājs. Mēs visi esam vajadzīgi viens otram. Savstarpēja palīdzība un sapratne ir mūsu panākumu pamatā. )))

Apustuļu darbi 23:11-16

11 Nākamajā naktī Tas Kungs viņam piestājās un sacīja: "Esi drošs! Kā tu par Mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā."

12 Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekāms nebūs nonāvējuši Pāvilu.

13 To bija vairāk kā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.

14 Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: "Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekāms Pāvilu nebūsim nonāvējuši.

15 Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt; bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk."

16 Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam."

((( To, ka Pāvilam būs jāsludina Romā,Tas Kungs pateica,Bet par to, ka sazvērnieki vēlas viņu nogalināt - ne vārda. )))

((( Pāvilu par to informēja nevis eņģelis vai svaidīts pravietis, bet parasts jauneklis, kurš laikus nopludināja šo informāciju. Viņš atklāja reliģisku sazvērestību. )))

((( Tas nozīmē nest vienam otra nastas. )))

Apustuļu darbi 23:17-22

17 Pāvils, pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: "Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams."

18 Viņš to ņēma līdzi un, aizvedis pie komandiera, sacīja: "Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms."

19 Komandieris, paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: "Kas tev man ziņojams?"

20 Jauneklis sacīja: "Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrija priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.

21 Bet tu neuzticies viņiem, jo vairāk kā četrdesmit vīru no viņu vidus viņam uzglūn, un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu."

22 Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: "Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis."

((( Kad mēs nopietni piekrītam nest sava tuvākā nastu, Tas Kungs nopietni rūpējas par mūsu maksimālu ietekmi un maksimālu aizsardzību. )))

Apustuļu darbi 23:23-24

23 Viņš ataicināja divus virsniekus un sacīja: "Sagatavojiet trešai nakts stundai divi simti kareivju, kas lai ietu uz Cēzareju, un septiņdesmit jātnieku un divi simti šķēpnešu.

24 Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa.

((( Svētīgs tas, kurš, liekot plecu zem sava tuvākā nastas, paceļ balsi par patiesību, atmaskojot melus un viltīgus nodomus. )))

((( Nesiet cits cita nastas, un jūs izglābsiet viens otra dzīvību. )))

((( Gudrība, kas nāk no augšienes, un saprātīgums, kas mājo uz zemes. )))

Jēkaba 3:13-16

13 Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.

14 Bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību.

15 Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana;

16 jo, kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība."

((( Gudrība, kas nāk no augšienes, ir pierādāma. )))

((( Galvenais pierādījums gudrībai, kas nāk no augšienes, ir sakārtotība, radīšana un attīstība. )))

((( Tur, kur valda haoss, ir ķildas un skandāli. Kur valda neziņa un degradācija, nevar būt ne runas par zināšanām no Dieva un gudrību, kas nāk no augšienes. )))

Jēkaba 3:17-18

17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.

18 Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur.


23.03.22.- Kungs, atriebējs Dievs, izpaud Sevi.Celies, zemes Tiesnesi, atmaksā lepnajiem

((( Garīgā pasaule ir ne tikai radošās iedvesmas, svaidījuma un Dieva atklāsmju avots. )))

((( Garīgā pasaule ir garīgās cīņas un Dieva taisnīgo spriedumu avots. )))

Romiešiem 1:16-18

16 "jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.

17 Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Kad Viņš dusmojas, tu jutīsi un pārdzīvosi to pašu.Kad Viņš svin uzvaru, mēs uzvarēsim, ja esam ar Viņu vienā Garā. )))

((( Mums jābūt tādām pašām jūtām, kādas ir Kristū Jēzū. )))

Romiešiem 1:18

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Viņa dedzība pret ienaidniekiem ir bīstama lieta. Tās ir atklātas dusmas par visu ļaunumu un nelikumībām, kas tagad notiek Ukrainas teritorijā. )))

2.Tesaloniķiešiem 1:6-7

6 "jo tāda ir Dieva taisnība, ka Viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem, 7 bet jums, kam jācieš, ar atpestīšanu, kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar Savas varenības eņģeļiem uguns liesmās

((( Jo Dieva priekšā ir taisnīgi ar bēdām atmaksāt tiem, kas jūs apbēdina.Un jums, kas tiekat apvainoti - ar prieku Kunga Jēzus izpausmē. )))

((( Lūgšana Svētajā Garā atšķiras no dvēseles un reliģiskas lūgšanas. )))

((( Man pieder atriebšana un es atmaksāšu. Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

Psalms 94:1-10

1 Dievs Kungs, Tu atriebējs Dievs, Tu atriebējs, parādies!

2 Celies, Tu pasaules tiesnesi, atmaksā lepnajiem viņu darbus!

3 Cik ilgi, Kungs, bezdievji, cik ilgi bezdievji priecāsies?

4 Cik ilgi viņi runās, pārgalvīgi lielīdamies, cik ilgi visi ļaundari daudzinās sevi? Viņi samin, ak, Kungs, Tavu tautu un apspiež Tavu mantojumu. Viņi nokauj atraitnes un svešiniekus, viņi nogalina bārus un saka:"Tas Kungs to neredz, un Jēkaba Dievs to nemana."

8 Lieciet to vērā, jūs bezprātīgie tautā un jūs nelgas; kad beidzot jūs paliksit gudri?

9 Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzird? Kas aci ir veidojis, vai tas neredz?

10 Kas tautas audzina un pamāca, vai tas lai nesoda - Viņš, kas cilvēkiem māca atziņu?

Ebrejiem 10:30-31

30 Jo mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu. - 31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!

((( Vai tu pazīsti To, Kurš teica: Man pieder atriebšana un es atmaksāšu? )))

((( Vai tu pazīsti To, Kurš teica: Man pieder atriebšana un es atmaksāšu? )))

((( Man pieder atriebšana un es atmaksāšu. Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Lūgšana Svētajā Garā atšķiras no dvēseles un reliģiskas lūgšanas. )))

Apustuļu darbi 12:1-7

1 Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu.

2 Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli.

3 Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Bet bija Neraudzētās maizes dienas.

4 Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis sešpadsmit kareivjiem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc Pashā svētkiem vest ļaužu priekšā.

5 Pēteri cietumā apsargāja; bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu.

6 Kad Hērods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēja starp divi kareivjiem, divām važām saistīts, un sargi durvju priekšā sargāja cietumu.

7 Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: "Celies ātri augšā!" Un važas nokrita no viņa rokām.

((( Pēc draudzes lūgšanām šajā gadījumā notika divi brīnumi. )))

((( Pirmais - Pētera atbrīvošana no cietuma.Otrais - Dieva pārdabiskā atriebība. )))

Apustuļu darbi 12:21-24

21 Noteiktajā dienā Hērods, apvilcis ķēniņa tērpu, apsēdās tronī un runāja uz tiem tautas priekšā.

22 Bet ļaudis sauca: "Tā ir Dieva balss, ne cilvēka!"

23 Tūdaļ Tā Kunga eņģelis viņu sita, tāpēc ka viņš nedeva Dievam godu, un viņš tika tārpu saēsts un nomira.

24 Bet Tā Kunga vārds auga un izplatījās."

((( Mēs pazīstam To, Kurš teica: Man ir atriebība, un es atmaksāšu.Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Dievs ne tikai glābs Savu tautu, bet arī parādīs Savu atriebību visiem diktatoriem un tirāniem. )))

Apustuļu darbi 13:6-12

6 Pārstaigājuši visu salu līdz Pafai, viņi sastapa kādu zīlnieku, viltus pravieti, jūdu, vārdā Barjēsus.

7 Tas bija viens no prokonsula Sergija Paula, gudra vīra, pavadoņiem. Ataicinājis Barnabu un Saulu, viņš ļoti vēlējās dzirdēt Dieva vārdu.

8 Bet Elima - zīlnieks, tā tiek tulkots viņa vārds, viņiem nostājās pretī, cenzdamies prokonsulu novērst no ticības.

9 Bet Sauls, saukts arī Pāvils, Svētā Gara pilns viņu uzlūkojis,

10 sacīja: "Ak tu velna bērns, visas viltības un blēdības pilns, visas taisnības ienaidnieks, vai tu nemitēsies sagrozīt Tā Kunga taisnos ceļus?

11 Redzi, Tā Kunga roka ir pret tevi, tu būsi akls un kādu laiku neredzēsi sauli." Tūdaļ krēsla un tumsa apņēma viņu, un, taustīdamies ap sevi, viņš meklēja, kas viņu vestu pie rokas.

12 Tad prokonsuls, redzēdams notikušo, kļuva ticīgs, brīnīdamies par Tā Kunga mācību."

Romiešiem 1:16-18

16 jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.

17 Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

18 Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.

((( Kad Viņš ir dusmīgs, jūs jutīsiet un pārdzīvosiet to pašu.Kad Viņš svin uzvaru, mēs svinēsim, ja esam ar Viņu vienā Garā. )))

((( Mums vajadzētu būt tādām pašām jūtām, kādas ir Kristū Jēzū. ))

Psalms 94:1-3

1 Dievs Kungs, Tu atriebējs Dievs, Tu atriebējs, parādies!

2 Celies, Tu pasaules Tiesnesi, atmaksā lepnajiem viņu darbus!

3 Cik ilgi, Kungs, bezdievji, cik ilgi bezdievji priecāsies?

Ebrejiem 10:30-31

30 Jo mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu.

31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!

((( Garīgā pasaule nav tikai radošas iedvesmas, svaidījuma un Dieva atklāsmju avots. )))

((( Garīgā pasaule ir garīgās cīņas un Dieva taisnīgo tiesu avots. )))

((( Mēs zinām To, Kurš teica: Man pieder atriebšana, un es atmaksāšu.Ir briesmīgi krist Dzīvā Dieva rokās. )))

((( Dievs ne tikai glābs Savus ļaudis, bet arī parādīs Savu atriebšanu visiem diktatoriem un tirāniem. )))


20.03.22.- Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags mūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību

2.Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšojiet savas dārgumu krātuves, lai labklājība tiem, kam šodien nav nekā.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šāds iztrūkums ir svētība, jo tas garantēti tiks piepildīts.)))

((( Ir sasodītā nabadzība, kā pazudušajam dēlam, kad viņš izšķērdēja savu īpašumu un palika pie sasistas siles.)))

((( Taču svētīga ir nabadzība, kad tu nododi savu bagātību cietošajiem un izsalkušiem nabagiem.)))

((( Pazudušā dēla nabadzība ir neaizpildāma, tāpēc tā noved pie apkaunojošas verdzības un nāves.)))

((( Taču Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks piepildīta, tāpēc tā novedīs tevi pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas.)))

Psalms 40:2

2 Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu.

Psalms 41:3-4, 12-13

3 Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam.

4 Tas Kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas; Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā."

12 No tā es zināšu, ka Tev labs prāts uz mani, ka Tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. 13 Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt Tava vaiga priekšā mūžīgi.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves, lai labklājība būtu tiem, kam šodien nekā nav.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šāda nabadzība ir svētīta, jo tā garantēti tiks piepildīta.)))

Mateja 5:1-3

1 Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa.

2 Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams:

3 "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

((( Kas ir "garā nabagi"?)))

((( Tie nav vienkārši cilvēki, kuri alkst pēc zināšanām un atklāsmēm. Ar izpratni par Dieva diženumu un savu nenozīmīgumu.)))

((( "Garā nabagie" ir cilvēki, kuri, tāpat kā Tas Kungs, būdami bagāti, kļuvuši nabadzīgi savu tuvāko dēļ, bagātinot un atjaunojot to likteņus.)))

((( Pretim tiem, kas iztukšoti un nabadzīgi savu tuvāko dēļ, steidzas

Debesu Valstība, lai apmierināt visas to vajadzības un atalgotu.)))

((( Un Dieva Dēla nabadzība noteikti tiks papildināta, tāpēc tā jūs novedīs pie pārdabiskas labklājības un valdīšanas.)))

((( Lūk, ko nozīmē Dieva žēlastība vārda praktiskajā nozīmē.)))

Romiešiem 8:15-18, 28, 31-39

15 Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

16 Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni."

17 Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti.

18 Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.

28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.

31 Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

32 Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

33 Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?

34 Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

35 Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

36 Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm."

37 Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

38 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās,

39 ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!"

2.Korintiešiem 8:9

9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

((( Žēlastības nozīme ir Viņa resursu pārdale.)))

((( Un mūsu aicinājuma nozīme ir bagātināt savus tuvākos ar to, ar ko Tas Kungs ir bagātinājis tevi.)))

((( Iztukšot savas dārgumu krātuves, lai labklājība būtu tiem, kam šodien nekā nav.)))

((( Vēl viens svarīgs aspekts:

Bagātinot savu tuvāko, nebaidies izsīkt.)))

((( Šī nabadzība ir svētīta, jo tā noteikti tiks piepildīta.)))16.03.22.- Kristīgais neoliberālisms un humānisms ir vēl viena iezīme draudzei, ko ceļ cilvēki. Atšķirībā no Dieva draudzes, kuras balsts ir kristocentrisms

((( Ir draudze, ko cilvēki ceļ. Ir draudze, kuru ceļ Dievs. )))

((( Draudze, ko cēluši cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks uzņemta debesīs. )))

((( Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu tā īstenā draudze, ko debesis gaida. )))

((( Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, uz Debesu valstības teritoriju. )))

((( Otrā pazīme draudzei, ko ceļ cilvēki ir kristīgais neoliberālisms un humānisms. )))

((( Šeit tiek reklamēts visu sarkano līniju pārkāpšana un tiek reklamēti visu veidu un krāsu aizliegtie augļi. )))

 1. Pētera 2:1-2
 2. Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.
 3. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots.

((( Noraidot uz Dieva Baušļiem vērsto ticību, viņi propagandē filozofiju, kas vērsta uz grēcīgā cilvēka tiesībām un brīvību. )))

((( Garīgā netiklība piesaista miesīgu samaitātību un visu veidu netiklību. )))

(((Šeit slēpjas jebkuras elkdievības būtība. )))

2.Mozus 32:1

 1. Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējas nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie Ārona un sacīja:Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izveda mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis.

2.Mozus 32:2-4

 1. Tad Ārons tiem atbildēja: "Noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs, un atnesiet tos man.
 2. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs, un atnesa tos Āronam.
 3. Un viņš tos paņēma no viņu rokām, zīmēja metu ar zīmuli un no tiem izlēja teļa tēlu; tad tie teica:Šis ir tavs dievs, Israēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.

((( Viņi izgāja no Ēģiptes, bet lūk, Ēģipte nekad neizgāja no tiem. )))

2.Mozus 32:5-6

 1. Kad Ārons to redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika izsaukt:Rīt ir svētki TamKungam!
 2. Un tie cēlās agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus un pienesa pateicības upurus, un tad tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties.
 3. Mozus 32:17-19

17 Kad Jozua izdzirdēja tautas trokšņošanu, kā tie deva vaļu priekam, tad viņš sacīja Mozum: "Nometnē ir kara troksnis.

18 Bet viņš sacīja: "Tā nav uzvarētāja balss, un tās arī nav uzvarēto klaigas, bet es dzirdu dziedāšanu.

19 Un notika, kad viņš tuvojās nometnei, viņš ieraudzīja teļu un dejošanu; tad Mozus iekaisa dusmās, izmeta plāksnes no savām rokām un sasita tās kalna pakājē.

 1. Korintieši 10:7-8
 2. Netopiet arī par elku kalpiem kā daži no tiem, kā ir rakstīts: tauta apsēdās ēst un dzert un tad piecēlās un sāka diet.
 3. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā divdesmit trīs tūkstoši.

((( Dieva ļaudis apsēdās ēst un dzert un "cēlās spēlēt", grēkot un izvirst) bez sirdsapziņas raizēm. )))

((( Lūk, ko nozīmē elkdievība Draudzes teritorijā. )))

((( Tā izskatās tās draudzes, kuras ceļ cilvēks. Tauta pieprasīja, un kas es esmu, lai iebilstu?)))

((( Noraidot Dieva ticību, kas orientēta uz Baušļiem, tie veicina filozofiju, kas vērsta uz cilvēka grēcīgās dabas tiesībām un brīvību. )))

((( Garīgā netiklība piesaista sev miesas izvirtību un visu veidu netiklību. )))

((( Tā ir jebkuras elkdievības būtība. )))

 1. Korintieši 5:1-2
 2. Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.
 3. Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests no jūsu vidus.

((( Tas pat nav incests, bet kopdzīve ar māti. )))

((( Turklāt daudzi to zināja, tomēr neviens to nenosauca par grēku vai nelikumību. )))

((( Apustulis Pāvils sašutis, bet Korintas mācītāji bija mierīgi, moderni un iecietīgi. )))

((( Gandrīz kā Mozus, kurš sašutumā pat plāksnes salauza, bet Ārons viņam mierīgi paskaidroja, ka nav pareizi būt tik ilgi prom. )))

((( Un draudze pārvēršas par bordeli, kur visu veidu perversijas kļūst par normu. )))

 1. Korintieši 5:11

11 Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst.

 1. Korintieši 5:12-13

12 Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā?

13 Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus!

((( Atmaskojiet. Sauciet lietas to patiesajā vārdā. Kāda tolerance? Izmetiet samaitāto no sava vidus. )))

 1. Pēteris. 2:13-14

13 saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.

14 Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.

((( Tie nav svētības dēli. Tie ir lāsta dēli. )))

((( Viņi apzināti apgāna draudzi un iznīcina ticību nestiprās dvēselēs. )))

((( Viņu mērķis ir pārvērst Dieva templi par laupītāju midzeni. )))

((( Sliktas kopienas sabojā labos tikumus. Un nedaudz ierauga var sarauszēt visu mīklu. )))

 1. Timotejam 4:1-5
 2. Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
 3. pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
 4. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,
 5. un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
 6. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

((( Draudze, ko cilvēki ceļ, agri vai vēlu noraidīs veselīgo doktrīnu, tas ir, tīro Evaņģēliju. )))

((( Šādās draudzēs to mācības pamatā būs tolerance. Iecietība pret nelikumībām. Tolerance pret cilvēka miesīgo dabu. )))

((( Cilvēku celto draudžu pazīme ir kristīgais neoliberālisms. )))

((( Kad nevis Dievs pārveido draudzi pēc sava tēla un līdzības, bet kad pseidodraudze izvēlas un pārveido savus skolotājus atbilstoši savām vajadzībām. )))

((( Kad viņi pēc savām iegribām izvēlēsies sev skolotājus, kuri glaimo to ausīm. )))

((( Dieva baušļus viņi sauc par važām, bet ticību Dievam - par reliģisku verdzību. )))

((( Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kam nav nekāda sakara ar Dievu. )))

2.Timotejam 4:1-5

 1. Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
 2. Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
 3. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, 4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
 4. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildisavu kalpošanu līdz galam.

((( Ir draudze, ko ceļ cilvēki. Ir draudze, kuru ceļ Dievs. )))

((( Otrā pazīme draudzei, ko ceļ cilvēki, ir kristīgais neoliberālisms un humānisms. )))

((( Draudze, ko cilvēki uzcēla, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks uzņemta debesīs. )))

((( Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu tā īstenā draudze, ko debesis gaida. )))

((( Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, Debesu Valstības teritoriju. )))


13.03.22.- Svarīgākie aspekti atšķirībai starp draudzi, ko ceļ Dievs, un draudzi, ko ceļ cilvēki Draudze, kuru ceļ cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs.

Mateja. 7:13-15
13 Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.14 Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.15 Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.

Pa kādu ceļu ejam, biedri? Un uz kādiem vārtiem šis ceļš mūs novedīs?
Ir šauri vārti un šaurs ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi.
Un ir plaši vārti un plats ceļš, kas ved uz pazudināšanu.
Cilvēku celtā draudze iet pa plato ceļu.
Cenšoties izpatikt režīmam, viņi Dieva templi pārvērš par laupītāju midzeni.
Plašais ceļš ir atvērta baznīcas platforma dažādiem reliģiskiem šarlatāniem un viesmāksliniekiem.
Patiesa ticība nav dzīšanās pēc brīnumiem, bet gan Dieva izzināšanas un Viņa plānu iemiesošana dzīvē. Tās ir atklāsmes, Kristocentrisms, Teokrātiskā kārtība un personīgas attiecības ar Svēto Garu.
Izceļošanas priekšvakarā Ēģiptes priesteri un Dieva Vēstnesis Mozus darīja brīnumus. Un nepiederīgie vērotājiem tie daudz neatšķīrās viens no otra.
Tas pats notiks Otrās Atnākšanas priekšvakarā.
Taču pats galvenais ir, dzenoties pēc brīnumiem, neiekrist pseidokristīgā dēmoniskā purvā bez atklāsmēm par Jēzu.
Jēzus Kristus ir primārais. Un brīnumi ir sekundāri. Tāda ir Evaņģēlija būtība.

Mateja 24:24-25 24 Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.25 Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.


Ja notiek brīnums, tad tas ir Dievs.
Nē, un tūkstoškārt nē. Brīnumus rada ne tikai Dievs. Zīmes un brīnumus dara arī Dievs.
Un mūsu uzdevums ir noskaidrot, no kuras puses pūš vējš. Un kas aiz tā visa stāv – Dievs vai sātans?

Atklāsmes 13:12-14 12 Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. 13 Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.14 Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs.

Ķēniņa pielūgšana ir viņa varas un valdīšanas atzīšanas pamats.
Ir pielūgsme – ir autoritāte un vara. Nav pielūgsmes – par varu nevar būt ne runas.
Un, lai pielūgsme nebūtu formāla, bet patiesa, ir nepieciešamas zīmes un brīnumi. Tie ir garīgās pasaules universālie noteikumi.
Beigu laiku dēmoniskie brīnumi ir galvenais velna ierocis, lai maldinātu tautas.

Atklāsmes 13:12-13
12 Viņš darbojas viņa priekšā ar visu pirmā zvēra spēku 13 Un viņš dara lielus brīnumus, tā ka viņš cilvēku priekšā nolaiž uguni no debesīm uz zemi.

Atklāsme par Kristu ir primāra. Zīmes un brīnumi ir sekundāri. Tie tikai pavada un apstiprina mūsu Kristocentrismu.
Pirmā cilvēku celtās draudzes pazīme ir pseido brīnumi, kas tiek veikti uz šīs baznīcas skatuves.
Okultas izcelsmes zīmes un brīnumi, ko veiks viltus kristi un viltus pravieši zem kristīgās mērces.
Otra cilvēku celtās draudzes pazīme ir liberāla attieksme pret cilvēku miesīgo, samaitāto, grēcīgo būtību.
Miesiskas domas, kas draudzes cilvēku ne par ko neierobežo.

2. Pētera 2:1-2
1 Tautā bija arī viltus pravieši, tāpat kā jūsu vidū būs viltus mācītāji, kas ieviesīs postošas ķecerības un, noliegdami To Kungu, kas tos ir nopircis, nesīs sev ātru iznīcību.
2 Un daudzi sekos viņu ļaunumam, un caur viņiem patiesības ceļš tiks pār

Noraidot Evaņģēlisko ticību, kas ir orientēta uz Dieva Baušļiem, viņi piedāvā reliģisku filozofiju, kas orientēta uz grēcīga cilvēka tiesībām.
Noraidot Kristocentrismu un Teokrātisko kārtību, viņi savās draudzēs popularizē humānismu jeb miesīgo kristietību.


1. Korintiešiem 5:1-21 Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar sava tēva sievu.2 Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darījis, tiktu izmests no jūsu vidus.


Tas pat nav incests, bet gan kopdzīve ar savu māti.
Turklāt daudzi to zināja, tomēr neviens to nesauca par grēku vai nelikumību.

1. Kor. 5:11-13
11 Bet es jums rakstīju, lai nesazinātos ar tiem, kas, saucot sevi par brāli, paliek netikls vai mantkārīgs, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai plēsējs. Pat neēdiet ar šo.
12 Jo kāpēc man būtu jātiesā pat svešinieki? Vai jūs tiesājat iekšēji?
13 Dievs tiesā tos, kas ir ārpusē. Tāpēc izdzen no sava vidus izvirtušo.

Sliktas sabiedrības sabojā labos tikumus. Un nedaudz ierauga var saraudzēt visu mīklu.
Kristiešu miesiskā un nesavaldīgā būtība iznīcina draudzes Dievišķo dabu un pārvērš to par zagļu midzeni.


2.Timotejam 4:3-43 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām."

Ja Kristus teica: sargieties no viltus praviešiem, briesmas patiešām ir reālas. Un cik svarīgi ir nekļūt par viņu maldināšanas upuri.

Atklāsmes 2:18-2018 Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam:19 Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.20 Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus."

Lūk, noslēptais dēmoniskais aģents Jaunās Derības draudzes teritorijā.
Šī sieviete, kas sevi pasludināja par pravieti, izrādījās līderu komandā.
Tas Kungs kategoriski iestājās pret to. Ieslēdza visas bremzes.


Atklāsmes 2:21 21 Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības.

Tomēr viņa neapstājās un nenožēloja grēkus. Tāpēc tiesas, jebkurā gadījumā, kritīs pār viņas galvu. Un ne tikai viņas...

Atklāsmes 2:22-25
22 Lūk, es iemetu viņu gultā, un tos, kas ar viņu pārkāpj, lielās bēdās, ja vien viņi nenožēlos savus darbus.
23 Un Es sitīšu viņas bērnus ar nāvi, un visas draudzes atzīs, ka es esmu tas, kas pārbauda sirdis un iekšienes; un es atlīdzināšu katram no jums pēc jūsu darbiem.
24 Bet jums un citiem, kas atrodas Tiatirā, kuri neievēro šo mācību un kuri nepazīst tā sauktos sātana dziļumus, es saku, ka es jums neuzlikšu nekādu citu nastu;
25 Paturi tikai to, kas tev ir, līdz es nākšu.

Apustuļu darbi 20:28-31
28 Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.29 Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku.30 No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi.31 Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt.

Mūsu svētais pienākums ir būt Dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Draudzē. Un nekādā gadījumā neatdot to viltus skolotājiem un viltus praviešiem izlaupīšanai.
Un, ja no mums pašiem ceļas cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.

Galatiešiem 1:6-10
6 Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.7 Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.8 Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!9 Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!10 Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.


Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut Draudzi, kuru Dievs ceļ,pārvērst par liberālu, reliģisku organizāciju, kuru veido cilvēki.
Draudze, ko ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.

2. Timotejam 4:1-5
1 Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:2 pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.

Draudze, ko ceļ cilvēki, agri vai vēlu noraidīs veselīgo mācību, tas ir, tīro Evaņģēliju.
Šādās draudzēs viņu mācības pamatā būs tolerance. Iecietība pret nelikumībām. Tolerance pret cilvēka miesīgo dabu.
Cilvēku celto draudžu iezīme ir kristīgais neoliberālisms.
Kad nevis Dievs pārveido draudzi Savā tēlā un līdzībā, bet kad pseidobaznīca izvēlas un pārveido savus skolotājus atbilstoši savām vajadzībām.
Kad viņi pēc savām iegribām izvēlēsies sev skolotājus, kas glaimotu ausīm.

2. Timotejam 4:3-4
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām."

Dieva baušļus viņi sauc par važām, bet Dieva ticību – par reliģisku verdzību.
Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kurai nav nekā kopīga ar Dievu.

2. Pētera 2:13-15
13 saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.14 Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.15 Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas,"

2. Pētera 2:18-22
18 Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem.19 Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir.20 Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums.21 Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa.22 Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.

Ļauni suņi un netīras cūkas. Tas ir patiesais viltus apustuļu un viltus skolotāju garīgais tēls.

2. Timotejam 4:4
4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

Reliģiskās fabulas kļūs par šo pseidodraudžu teoloģijas pamatu.

2. Timotejam 4:3-4
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

Mateja 7:21-23
21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. 22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.

Mateja 24:24
24 Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.

Cilvēces vēstures beigās lielas kristiešu kopienas daļas priekšgalā būs viltus kristi un viltus pravieši, ar kuriem Kristum nekad nav bijis nekāda sakara.
Vislielākā maldināšana ir radīt Draudzi bez Kristus, kuras priekšgalā būs viltus kristi un viltus pravieši.
Pats Kristus atsakās no šādas pseidodraudzes. Atsakās un nevēlas zināt ne šīs draudzes vadību, ne šīs draudzes locekļus.

Lūkas 13:23-30
23 Bet kāds Viņam jautāja: "Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?" Uz to Viņš atbildēja:24 "Cīnaities ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs.25 Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama Kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsities ārā un klauvēsit pie durvīm, sacīdami: Kungs, atver mums,- Viņš atbildēs jums: Es nezinu, no kurienes jūs esat!26 Tad jūs sāksit stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās.27 Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji!28 Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā.29 Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.30 Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.

Mateja 7:22
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?

Lūkas 13:26-28
26 Tad jūs sāksiet stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās.27 Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji!28 Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā.

Draudze, ko cilvēki cēla, tajā dienā nonāks elles dziļumos. Un draudze, kuru Tas Kungs uzcēla, tiks uzņemta debesīs.
Es nekad tevi nepazinu; Ejiet prom no Manis, jūs netaisnības darītāji.
Tu man stāsti par saviem redzamajiem pseido brīnumiem, un es stāstu par tavām apslēptajām netaisnībām.
Man nebija nekāda sakara ar jūsu draudzi. Tāpēc tai nebūs nekāda sakara ar debesīm.
Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai sauktos, bet lai mēs arī būtu patiesā draudze, ko debesis gaida.
Draudze, ko cilvēki cēla, paliks uz zemes. Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs.
Mūsu baznīcai nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, Debesu valstības teritoriju.

Apustuļu darbi 20:28-31
28 Tāpēc uzmanieties paši un uz visu ganāmpulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par pārraugiem, lai ganītu Tā Kunga un Dieva Baznīcu, ko Viņš ar Savām asinīm iegādājās.
29 Jo es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums ienāks nikni vilki, kas nesaudzēs ganāmpulku;
30 Un no jūsu vidus celsies cilvēki, kas runās aplami, lai aizvilktu mācekļus sev līdzi.
31 Tāpēc esiet nomodā, atcerēdamies, ka trīs gadus es katru no jums mācīju nakti un dienu bez mitēšanās.

Mūsu svētais pienākums ir būt dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Draudzē. Un nekādā gadījumā nevajag to atdot viltus skolotāju un viltus praviešu laupīšanai.
Un, ja no mums pašiem rodas cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.
Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut Draudzi, kuru Dievs ceļ,pārvērst par liberālu reliģisku organizāciju, kuru ceļ cilvēki.
Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.


09.03.22.- Draudze, kuru ceļ cilvēki, paliks uz zemes. Draudze, kuru ceļ Dievs, tiks pacelta debesīs


Efeziešiem 3:8-10. 8:Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību 9: un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā,10: lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma.
((Pateicoties Kristus un Baznīcas laulībām un jaunas Dievišķās ģimenes rašanās dēļ, tik daudz, kas izmainīsies ne tikai uz zemes, bet pat debesīs.))
(( Kristus savai sievai uzticēs tādas pilnvaras, kādas nekad agrāk nav bijušas.))
((Daudzveidīgo Dieva gudrību debesīs pārstāvēs Mīļotā Dēla laulātā – Jaunās Derības Draudze.))
((Un, ja tur, debesīs, viņai tiks dotas tādas pilnvaras, iedomājieties, kāda vara tai piemitīs uz zemes?))
1. Jāņa 3:1-2 1:Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.2:Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.
((Dieva mīlestība mūs ne tikai glābj, bet glābjot arī dod mums titulus un vārdus.))
((Dieva mīlestība nav tikai emocijas. Tas ir spēcīgs, pārveidojošs spēks, kas pilnībā atjauno mūsos Dieva tēlu un līdzību.))
((Pienāks laiks, kad mēs būsim līdzīgi Viņam. Tas ir Dieva mīlestības galvenais mērķis.))
Filipiešiem 3:20-21 20: Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, 21: kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.
((Lūk, pāris vārdos, īstas draudzes ceļa karte, kas jau uz zemes gatavojas cienīgi ieiet Mūžības dzīlēs.))
((Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mēs ne tikai tiktu saukti, bet arī būtu Viņa cienīgi pārstāvji uz šīs zemes.))
((Saukties par draudzi ir viena lieta. Un atbilst Viņa Dievišķajiem parametriem ir pavisam kas cits.))
((Draudze, ko Tas Kungs ceļ, ne vienmēr ir tā pati, ko cilvēki ceļ.))
((Draudze. Ar cilvēku un ar Dieva acīm. Saukties un būt nav viens un tas pats.))
Mateja 7:13-15 13:Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.14 :Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.15: Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
(( Uz kuru pusi mēs ejam, biedri? Un uz kādiem vārtiem šis ceļš mūs aizvedīs?))
((Ir šauri vārti un šaurs ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi.))
(( Bet ir plaši vārti un plats ceļš, kas ved uz iznīcību.))
((Cilvēku celtā draudze iet pa platu ceļu.))
((Cenšoties izpatikt režīmam, viņi pārvērš Dieva templi par laupītāju midzeni.))
((Plašais ceļš ir atvērta baznīcas platforma dažādiem reliģiskiem šarlatāniem un viesmāksliniekiem.))
((Patiesa ticība nav tiekšanās pēc brīnumiem, bet gan Dieva izzināšanas un Viņa dzīves plānu iemiesojums. Tās ir atklāsmes, Kristocentrisms, Teokrātiskā kārtība un personiskās attiecības ar Svēto Garu.))
((Izceļošanas priekšvakarā brīnumus veica Ēģiptes priesteri un Dieva Vēstnesis Mozus. Un nepiederīgiem vērotājiem tie daudz neatšķīrās viens no otra.))
((Otrās Atnākšanas priekšvakarā notiks tas pats.))
((Taču pats galvenais ir, tiecoties pēc brīnumiem, neiekrist pseidokristīgajā dēmoniskajā purvā bez atklāsmēm par Jēzu.))
((Jēzus Kristus ir primārais. Un brīnumi ir sekundāri. Lūk, Evaņģēlija būtība.))
Mateja 24:24-25 24: Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.25: Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.
Mateja 7:15:Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
2. Pētera 2:1-2 1 :Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.2 :Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots.
((Noraidot Evaņģēlija ticību, kas orientēta uz Dieva Baušļiem, tie piedāvā reliģisku filozofiju, kas orientēta uz cilvēktiesībām.))
((Dieva Baušļus viņi sauc par važām, bet Dieva ticību – par reliģisku verdzību.))
((Atbrīvojot draudzi no Dieva kontroles, viņi padara to par pasaulīgu, miesīgu un laicīgu organizāciju, kurai nav nekā kopīga ar Dievu.))
2. Pētera 2:13-15 13 :saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums.14: Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.15 :Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas
2. Pētera 2:18-22 18: Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem. 19: Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. 20 :Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. 21: Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa. 22: Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.
((Ja Kristus teica: sargieties no viltus praviešiem, briesmas patiešām ir reālas. Un cik svarīgi ir nekļūt par viņu pavedināšanas upuri.))
Apustuļu darbi 20:28-31 28 :Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. 29 :Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. 30 :No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. 31: Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt.
((Mūsu svētais pienākums ir būt dievišķās kārtības sargiem Tā Kunga un Dieva Baznīcā. Un nekādā gadījumā to neatdot viltus skolotājiem un viltus praviešiem izlaupīšanai.))
((Un, ja no mums pašiem celsies cilvēki, lai mācītu citādi, mēs nekavēsimies no viņiem šķirties.))
Galatiešiem 1:6-10 6 :Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.7: Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju.8: Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! 9 :Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to! 10: Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.
(( Mūsu galvenais uzdevums ir nevienam nepieļaut draudzi, kuru ceļ Dievs, pārvērst par organizāciju, kuru veido cilvēki.))
((Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs. Un cilvēku celtā draudze paliks uz zemes.))
2. Timotejam 4:1-5
1: Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:2: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. 3: Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, 4: un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. 5: Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam."
Mateja 7:13-14 13: Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. 14: Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
((Daudz vai maz.))
((Mūsu Kungu neiespaido vairākums vai skaits.))
((Atšķirībā no mums, Viņu sajūsmina veltīšanās un uzticība atklāsmēm, neatkarīgi no skaitļiem.))
((Daudzi iet plato ceļu. Bet tas ir ceļš uz pazudināšanu.))
(( Taču pa šauro ceļu iet nedaudzi. Un tas ir ceļš uz Mūžīgo dzīvību.))
(( Un mums ir izvēle. Pa kuru ceļu iesim, un galvenais – kurp?))
((Ticība, kas orientēta uz Dieva Baušļiem, veido Dieva Valstības mentalitāti.)) ((Un uz cilvēktiesībām vērsta filozofija veido grēcīgās pasaules pasaules uzskatu.))
((Lūk, ar ko atšķiras šaurie vārti un šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, no platajiem vārtiem un platā ceļa, kas ved uz pazudināšanu.))
Mateja 7:13-14 13: Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. 14: Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
Mateja 7:21-23 21: Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. 22: Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? 23 :Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; ejiet nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
((Patiesā Draudze netraucē Tam Kungam to uzcelt un tajā sasniegt Savu mērķi. Dieva griba ir primāra, un cilvēku viedoklis ir sekundārs.))
((Reliģiskie vadītāji, izmantojot Dievišķos resursus, pakārto draudzes celtniecību savām ambīcijām un pašlabumam.))
((Viņi, tāpat kā farizeji, staigā cilvēku, nevis Dieva priekšā.))
((Viņi paņēmuši Dieva Valstības atslēgas, bet paši neieiet un kategoriski aizliedz tiem, kas vēlas.))
((Es nekad jūs neesmu pazinis; Ejiet prom no Manis, jūs, netaisnības darītāji.))
((Jūs Man stāstat par saviem redzamajiem pseido brīnumiem, bet Es stāstu par jūsu apslēptajām netaisnībām.))
((Man nebija sakara ar jūsu draudzi. Tāpēc arī tai nebūs nekāda sakara ar debesīm.))
((Viņš mūs iemīlēja, lai mēs ne tikai sauktos, bet arī būtu patiesā draudze, kuru gaida debesis.))
((Draudze, ko cilvēki uzcēla, paliks uz zemes. Draudze, ko Dievs ceļ, tiks pacelta debesīs.))
((Mūsu draudzei nav jābūt atvadu tramplīnam uz pazemes dziļumiem, bet gan starta laukumam uz Mūžības dzīlēm, uz Debesu Valstības teritoriju.))