Новости

SVĒTO RAKSTU VIETA

SVĒTO RAKSTU VIETA

2 Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas.

3 Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.1. Korintiešiem8:2-3


Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu Valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu." Mateja 7:21


12 Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi: arvienu viņi priecāsies, ka Tu viņus pasargi. Lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu.

13 Jo Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Psalms 5:12-13


Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Jāņa 17:14


Tādēļ saki tiem: tā saka Dievs Tas Kungs: neviens no Maniem vārdiem vairs netiks aizkavēts; katrs vārds, ko Es runāju, piepildīsies," saka Dievs Tas Kungs.Ecēhiēla 12:28


Ciānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa, Jesajas 62:1


Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Efeziešiem 6:2


12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Psalms 90:12


14 Bet Es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas? Elle, kur ir tavs iznīcības spēks? Un tomēr līdzcietība Manu acu priekšā paliek apslēpta! Hozejas 13:14


2 Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne. 5. Mozus 8:2


Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. Ebrejiem7:3


32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Salamana Pamācības 16:32


19 Ziniet, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Jēkaba ​​1:19


9 Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls.10 Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo."Lūkas 19:9-10


17 Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Jēkaba 3:17


30 Jo mēs pazīstam To, kas ir sacījis: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, un atkal: Tas Kungs tiesās Savu tautu.31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā! Ebrejiem 10:30-31


Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.2.Korintiešiem 8:9


Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Romiešiem 8:28


Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,
4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Pāvila 2. vēstule timotejam 4.3-4


Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. -Mateja Evanģēlījs 7:21


Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. -Mateja Evanģēlījs 7:24Visām lietām ir savs laiks, un katrai lietai zem debesīm ir savs laiks.  
-Salamans Mācītājs 3:1